Uusimmat viitteet

 • Adsorption of Phosphorus from Aquatic Environment onto Wood-Based Fly Ash 

  Chen, Wanqing (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lake eutrophication is a water pollution phenomenon caused by the excessive content of nitrogen and phosphorus and is a serious environmental problem, both in Finland and China. Therefore, fundamental aspects related to ...
 • Treatment of phosphorus-rich water by fly-ash material 

  Zhang, Wenqi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The excessive amount of nutrients – nitrogen and phosphorus, in the aquatic environment can lead to the rapid growth of plants and algae. As a consequence, the eutrophication of the water body can occur, which is an ageing ...
 • Phosphorus Removal From Water Using Aluminum Based Water Treatment Residual Material 

  Wang, Xinyue (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The problem of lake eutrophication is a phenomenon observed around the World. A large number of nutrients enter water body due to both natural environmental factors and human activities, and gradually changing water lakes ...
 • Methane Potential of Municipal Sludge in Anaerobic Co- Digestion Process Boosted With Glycerol 

  Fan, Qiuwang (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  As a renewable resource, the production of biogas is increasingly valued by various countries in the world. The goal of this thesis was to study the methane potential of municipal sludge in the anaerobic co-digestion process ...
 • Jätevesipumppujen tukkeutuminen ja kunnonvalvonta 

  Linnove, Henrik (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Suomen vesilaitosten ongelmia jätevesipumppujen tukkeutumiseen liittyen. Tämän lisäksi työssä selvitettiin, kuinka vesilaitokset valvovat jätevesipumppujen kuntoa. Tutkimuksen ...
 • Magnesiumin poistomahdollisuudet saostamalla prosessijätevedestä 

  Sonninen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Savonia ammattikorkeakoulun Ympäristötekniikan TKI-yksikölle. Opinnäytetyön tarkoi-tuksena oli tutkia magnesiumin poistomahdollisuuksia teollisuuden prosessien ja vesikiertojen jätevesistä. ...
 • Riikinvoiman ekovoimalaitoksen polttoaineen laadunhallinta 

  Lahtonen, Assi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Riikinvoiman ekovoimalaitokselle, joka on Itä-Suomessa Leppävirralla sijaitseva jätteenpolttolaitos. Laitos polttaa yli 600 000 tuhannen ihmisen sekajätteet sähköksi ja kaukolämmöksi. Opinnäytetyön ...
 • Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla syntyvän lietteen käsittelyvaihtoehdot 

  Savolainen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön aiheena oli Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla syntyvän jätevesilietteen hyötykäyttö- ja loppusijoitusmahdollisuuksien selvittäminen. Tavoitteena oli kartoittaa puhdistamon nykyinen toiminta ja sen ...
 • Esiselvitys ultraviolettivalolla hygienisoinnista Tervon jätevedenpuhdistamolla 

  Huuskonen, Annika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää UV-hygienisointimenetelmän soveltuvuus ja tehokkuus Tervon jätevedenpuhdistamolla. Työn avulla saatiin selville UV-käsittelyn prosentuaalinen poistotehokkuus mikrobeille. ...
 • Logistiikka : Ohjelman kehittäminen ja toimintojen suoraviivaistaminen 

  Putkonen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n omaa jätehuollon ohjelmaa Logistiikkaa sekä sen jäteautoissa käytettävää versiota Merlotia. Toinen tavoite oli toimintatapojen yhtenäistäminen ...
 • Katsaus puurakenteiden palonsuojauskäytänteisiin 

  Käsnänen, Iiro (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Savonia-ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyössä tarkasteltiin palosuojamääräysten ohella kipsilevypalosuojauksen ja palosuojamaalauksen toimintaa sekä teoreettisesti että käytännössä. Opinnäyte-työ ...
 • HSE-mittari Refresco Finland Oy:lle 

  Sundgren, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä oli rankentaa Refresco Finland Oy:lle yrityksen tarpeisiin suunniteltu HSE-mittari eli turvallisuus, terveys ja ympäristö mittari, joka tukisi yrityksen HSE-toimintamallia. HSE-mittari suunniteltiin niin, ...
 • Valvontatutkimusohjelman laadinta Järvikylän ja Hormiston vesiosuuskunnalle 

  Koskinen, Meri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty tilaustyönä Porin kaupungille. Opinnäytetyössä laadittiin kahdelle vesiosuuskunnalle valvontatutkimusohjelmat, riskianalyysit sekä häiriötilannesuunnitelmat. Vesiosuuskuntien valvontatutkimusohjelmien ...
 • Kuopion kaupungin vesialueiden hoito- ja kunnostusohjelman esiselvitys 

  Savonen, Tessa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä laadittiin esiselvitys uutta Kuopion kaupungin vesialueiden hoito- ja kunnostusohjelmaa 2019 – 2023 varten. Aikaisemmat hoito- ja kunnostusohjelmat ovat koskeneet pääosin Kuopion keskeisen kaupunkialueen ...
 • Lastauksen ja kuljetuksen optimointi Siilinjärven kaivoksella digitaalisia tuotannonohjausjärjestelmiä hyödyntäen 

  Kokkarinen, Aatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksella on käytössä informaatioteknologiajätti Hexagonin toimittama Jigsaw-kaivoksenohjausjärjestelmä (Jigsaw Fleet Management System), joka mahdollistaa kaluston keskitetyn reaaliaikaisen ...

Näytä lisää