Uusimmat viitteet

 • Tilapäisiä liikennejärjestelyjä vaativien lupien käsittely sähköisessä asiointipalvelussa 

  Koskela, Juha (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Vantaan kaupungin katualueiden lupakäsittelyn nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Katualueiden lupakäsittely on osa Vantaan kaupungin kadunpitoa, joka kuuluu Vantaan kuntatekniikan keskukseen. ...
 • Havaintoja suunnittelutyön yhteydessä 

  Cavenius, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena oli tehdä katu- ja rakennussuunnitelmat Puro-laaksonpihasta sekä kirjata erilaisia havaintoja siihen liittyen. Kohde si-jaitsee Espoossa Niipperi II kaava-alueella, jolloin työntilaajana toimi Es-poon ...
 • Liikenneturvallisuusselvitys case Lammin Betoni 

  Kangasmaa, Kirsi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Hämeenlinnan Lammilla sijaitsevan Paarmamäentien ja erityisesti Lammin Betonin tehdasalueen liikennettä ja liikenneturvallisuutta. Lammin Betonin tehdasalue on laajentunut vuosien myötä ja ...
 • Työnaikaisten liikenteenohjaussuunnitelmien simulointi PTV VISSIM:llä : Kantatie 51 - Länsiväylä 

  Nieminen, Keijo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on mallintaa ja arvioida Destia Oy:n urakoiman hankkeen - Länsimetron liityntäyhteydet - työnaikaisten liikenteenohjaussuunnitelmien suunnitteluratkaisujen toimivuus käyttäen apuna PTV Vissimin ...
 • Yhteiskunnan tukemien henkilökuljetusten asiakasinformaation tuottaminen 

  Lehtonen, Sanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön teettäjänä toimi Tuomi Logistiikka Oy, joka on omistajiensa Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteishankinta- ja sidosyksikkö. Työssä selvitettiin, miten voidaan tuottaa ...
 • Avorahastaminen bussiliikenteessä 

  Vasiljev, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni keskeisin tavoite on tutkia avorahastamisen laadullisia vaikutuksia bussiliikenteessä. Työssä tarkastellaan avorahastamisen vaikutusta tilaajan laatuun, ja sitä millaista vaikutus on sekä miten avorahastus ...
 • Kevyen liikenteen alikulkutunneleiden liikenneturvallisuus : Case: Järvenpään Pohjoisväylä 

  Bitter, Mirella (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Järvenpään Pohjoisväylän alittavien kevyen liikenteen alikulkutunneleiden ja niihin liittyvien väylien turvallisuutta erilaisin mittauksin sekä samalla testata eräiden turvallisuu ...
 • Selvitys kuvauskopterien ja videontunnistus ohjelmien käytöstä liikennelaskennoissa 

  Kupsala, Aapo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä keskityttiin liikenneympyrän liikenteen laskemiseen ilmavideokuvasta. Työn tavoitteena oli tutkia, voiko ilmavideokuvasta tunnistaa autoja ja sitä kautta pystyä määrittelemään liikennevirtoja, ja mitkä ovat ...
 • Talvikunnossapito raskaan liikenteen kuljettajan näkökulmasta, talvi 2016-2017 

  Venäläinen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin käyttäjien kokemuksia Suomen tieverkon talvikunnossapidosta. Viime vuosina sattuneiden vakavienkin onnettomuuksien jälkeen on erilaisissa medioissa noussut esille tiestön kunto ja tehdyt ...
 • Hyvinkään sairaalan bussiliikenteen kehittämissuunnitelma 

  Kuisma, Eelis (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus oli selvittää Hyvinkään sairaalan joukkoliikenneyhteyksien kehittämistarvetta ja esitellä vaihtoehtoja sairaalan paikallisliikenneyhteyksien parantamiseksi. Sairaala on laajeneva asiointi- ja ...
 • Postilaatikoiden ryhmittelyperiaatteet 

  Nousiainen, Rasmus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä perehdytään Postin toimeksi antamana postilaatikoiden uudelleen sijoitteluun eli postilaatikoiden ryhmittelyyn. Postilaatikoiden ryhmittelyä on tehty 1970-luvulta alkaen ja nyt 2020-luvulle mentäessä koko maamme ...
 • Avoimen datan hyödynnettävyys julkisin varoin tuetussa henkilöliikenteessä Tampereella 

  Hautala, Teppo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa digitaalisen tiedon nykytila Tampereen kaupungin tukemien henkilökuljetusten osalta. Nykytilan kartoituksen tulosten perusteella myös toimenpidesuositusten ja -ehdotusten ...
 • RAASEPORIN JUNALIIKENTEEN MUUTOKSET KEVÄÄLLÄ 2016 JA NIIDEN VAIKUTUKSET PENDELÖINTIIN 

  Saloranta, Eetu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Raaseporin kaupungissa asuu huomattavasti asukkaita, jotka pendelöivät päivittäin joko pääkaupunkiseudulle tai Turun suuntaan. Alkuvuodesta 2016 VR teki huomattavia muutoksia rantaradan junaliikenteeseen, ja Raasepori ...
 • Pedestrian assessment of a new football stadium in Zürich, Switzerland 

  Peiponen, Joel (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to have analyzable results according to pedestrian behaviors. This thesis was made for a swiss traffic company and the project focused in Zürich where the new football stadium is in the ...
 • Ranta-Tampellan joukkoliikenne 

  Marjeta, Satu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työni tarkoitus oli selvittää, miten Ranta-Tampellan asuinalueen joukkoliikenne olisi parasta järjestää. Lopputuloksen oli tarkoitus olla valmis linjastoratkaisu, tai ainakin malli, jonka perusteella uutta linjaa voisi ...

Näytä lisää