Uusimmat viitteet

 • Pohjantähden tarina 

  Kivilahti, Kaisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tutkitaan tarinallistamista vakuutusyhtiössä sekä asiakkaiden mielikuvia yhtiöstä. Työ on tehty Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjantähdelle, jossa itse työskentelen. Tavoitteena oli kartoittaa, millaisia ...
 • Kesätyöntekijöiden massarekrytoinnin toimivuus Pirkanmaan Osuuskaupassa 

  Haapaniemi, Katri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia massarekrytoinnin toimivuutta Pirkanmaan Osuuskaupassa. Kyseistä rekrytointimenetelmää on käytetty jo vuonna 2017, ja haluttiin selvittää uudelleen, mitä mieltä hakijat ovat kyseisestä ...
 • Henkilöstövuokrauksen mielikuvat Suomessa 

  Hietala, Tiia-Maria (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada ajantasaista tietoa vuokratyön mielikuvista Suomessa sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta. Lisäksi näiden kahden kohderyhmän näkemyksiä haluttiin verrata toisiinsa. ...
 • Riittävät taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet 

  Takala, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä tarkoittavat taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Tutkimalla oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta etsittiin työn vähentymiseen tai yrityksen taloudelliseen ...
 • Rekrytointi ja perehdyttämisen tehostaminen osana osaamisen johtamista finanssialalla : Case OP Etelä-Häme 

  Malmisuo, Jasmin (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millaisia osaamisvaatimuksia tulee olemaan tulevaisuuden finanssialalla, mikä on rekrytoinnin ja perehdytyksen merkitys osaamisen johtamisessa sekä selvittää nykyisen ...
 • LähiTapiola Loimi-Hämeen asiakastyytyväisyys 2017 

  Sargin, Arif (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on LähiTapiola Loimi-Hämeen asiakastyytyväisyys 2017. Opinnäytetyön tarkoituksena oli määritellä LähiTapiolan Loimi-Hämeen alueen erityisesti uusmyyntikanavien kautta tulleiden asiakkaiden ...
 • Hämeenlinnan Lentopallokerho ry:n markkinoinnin kehittäminen otteluasiakaskunnan ja opiskelijoiden näkökulmasta 

  Elo, Marjaana (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee urheilumarkkinoinnin kehittämistä otteluasiakaskunnan ja opiskelijoiden näkökulman kautta. Työn toimeksiantajana toimi Hämeenlinnan Lentopallokerho ry. Työn tavoitteena oli selvittää otteluasiakaskunnalle ...
 • Rakennusalan tiedonantovelvollisuus: case-esimerkki 

  Torretta, Luca (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin vuonna 2014 voimaan tullutta rakennusalan tiedonantovelvollisuutta. Se liittyy verotusmenettelylain pykälään 15, joka velvoittaa rakennustöiden tilaajia ja pääurakoitsijoita toimittamaan ...
 • Uudistetun rahoitusprosessin jatkokehitystarpeet Etelä-Hämeen Osuuspankissa 

  Koskinen, Riikka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Etelä-Hämeen Osuuspankin sisäistä rahoitusprosessia on uudistettu vuoden 2018 alussa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten prosessia tulisi henkilöstön ja asiakaskokemuksen kannalta kehittää entisestään. ...
 • Asuntomarkkinoiden tarinallistaminen 

  Teitto, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tarinallistaminen soveltuisi kiinteistönvälitysalalle ja mitä asioita tulisi ottaa huomioon, kun yritys aloittaa tarinallistamisen. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi ...
 • Strukturoidut sijoitustuotteet : Käsikirja 

  Ojala, Tuomas (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on syventyä strukturoituihin sijoitustuotteisiin. Opinnäytetyön tuotos on käsikirja, jonka avulla yksityissijoittaja saa tarkan käsityksen, mitä ovat strukturoidut sijoitustuotteet. Keskeistä ...
 • Raha, arvostus, työympäristö – Millainen palkitseminen motivoi rakennustarvikemyyjää? 

  Suomi, Turkka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen palkitseminen motivoi rakennustarvikemyyjää myymään paremmin ja millaista palkitsemista he pitävät merkityksellisenä. Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta, ...
 • Linnan Kiinteistökehitys Oy:n tilinpäätösanalyysi 

  Marjomäki, Sanni (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia tilinpäätösanalyysi Linnan Kiinteistökehitys oy:lle. Tutkimuksen aineistona käytettiin yrityksen tilinpäätöstietoja vuosilta 2015–2017, jotta saatiin mahdollisimman kokonaisvaltainen ...
 • Hiljainen tieto ja sen merkitys yrityksen sukupolvenvaihdoksessa 

  Martin, Ingmar (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Alajoen Kasvitarhan yrittäjät ovat iäkkäitä ja ajatus eläkkeelle siirtymises-tä oli noussut esiin vuonna 2017. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hiljaisen tiedon määrää ja sen merkitystä Alajoen Kasvitarhan ...
 • Securitas Safety Services-palveluita koskeva asiakastarveselvitys 

  Filali, Kai (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan työturvallisuutta, paloturvallisuutta, asiantuntijapalveluiden tuotteistamista sekä turvallisuusjohtamista yritysturvallisuuden kokonaisuutena. Työn tutkimusosuus tehtiin kvalitatiivisena ...

Näytä lisää