Uusimmat viitteet

 • Rakennustyömaan siirrettävät lämmityslaitteet ja energiamuodot 

  Karhunen, Miko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä työkalu Skanska Konevuokraus Oy:n henkilökunnalle ja rakennustyömailla työskenteleville henkilöille työmaanaikaisen lämmityksen suunnitteluun. Opinnäytetyön tarkoitus on antaa lukijalle ...
 • Kosteantilan muovimattoasennuksen toteutus ja valvonta 

  Takala, Markus (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda yhtenäinen ohjeistus kosteantilan mattotöihin, joihin kuuluvat asennus, asennuksen valvonta, työturval-lisuus ja tuotteiden jälkihoito. Lisäksi ohjeistus tähtää estämään haitta-aine ...
 • Kuivaketju10:n mukainen pientalotyömaan kosteudenhallinta 

  Toppinen, Tino (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella, miten Kuivaketju10 - toimintamallin mukainen kosteudenhallinta toteutetaan pientalotyö- mailla. Työn tilaajana toimii 50 vuotta talopaketteja toimittanut Jukkatalo Oy. ...
 • Pientalourakoitsijan määrä- ja kustannuslaskenta 

  Hokkanen, Jaro (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on perehdytty yleisesti rakennusalan kustannuslas-kentaan ja eritoten syvennytty kustannuslaskentaan pientalourakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön keskeisimmän ja suurimman työn on muo-dostanut ...
 • Puhdastilat rakennustyömaalla. : Rakennusvaihe 

  Sainio, Pasi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin, seuraten NHK Rakennus Oy:n työmaa-alueella tapahtuvaa puhdastila rakentamista. Tarve tutkia puhdastilojen raken-tamista tarkemmin, opinnäytetyön laajuisesti, lähti rakennusurakoitsi-joiden tarpeesta ...
 • Korjausrakentamisen suunnittelu : Case: Hopealehto 

  Rinne, Riku (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena on ollut toteuttaa suunnitelmat korjausrakentamisen hankkeeseen. Hankkeen kohteena on ollut Varsinais-Suomen Halikossa si-jaitseva vuonna 1976 valmistunut kerrostalo. Kohteena oleva kerrostalo edustaa oman ...
 • Mobiilisovellukset työnjohtajan työkaluina : Laadunvarmistuksen dokumentointi Congridilla ja Daluxilla 

  Partinen, Suvi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitaalisuus on vähitellen löytämässä tietänsä myös hyvin perinteiseksi koetulle rakennusalalle, jossa on jo vuosikymmeniä totuttu tekemään tarkastuksia ja vikalistoja kirjaamalla niitä käsin paperille. Uudet digitaaliset ...
 • Työnjohtajan perehdytys : Uuden työnjohtajan perehdyttäminen julkisivusaneerauksen yksikköön 

  Karjalainen, Arttu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Olen työskennellyt Jatke Oy:n julkisivuyksikössä noin kolme vuotta, ja sinä aikana olemme moneen kertaan törmänneet samaan ongelmaan, uuden työnjohtajan perehdyttämiseen. Tähän asti perehdytys on ta-pahtunut lähinnä ...
 • Työnaikainen viestintä ja tiedonkulku LinnanInfrassa 

  Luukkala, Ina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia työnaikaista viestintää ja tiedonkulkua Hämeenlinnan kaupungin rakentamispalveluissa. Työssä on selvitetty lakisääteisiä vaatimuksia ja yleisesti käytössä olevia toimintamalleja ...
 • Hämeenlinnan kaupungin katuinfran korjausvelka : Kerrosrakenteet ja kuivatusjärjestelmät 

  Takala, Jere (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana on Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenne -yksikkö, joka rakennuttaa, rakentaa ja kunnossapitää Hämeenlinnan katuinfraa. Tilaaja on asettanut työn tavoitteeksi kuntoarvioon perustuvan korjausvelan ...
 • Paikallavalulaattojen laadunvarmistus 

  Pudassalo, Janne (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena on luoda betonityönjohtajalle useista eri lähteistä koottu ohje, jota sovelletaan paikallavalettavien ala-, väli- ja yläpohjien betonoinnissa. Työn liitteeksi luodaan tarkistuslista ennen betonointia ...
 • Kosteudenhallinta pien-/puukerrostalossa rakentamisen aikana 

  Loukaja, Juha-Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena laatia Sikla Oy:lle kosteudenhallinta ohje, jota koko Sikla konsernin rakennustyömaat voisivat tulevaisuudessa käyttää räätälöimällä sen itselleen kuhunkin kohteeseen sopivaksi. Opin ...
 • Julkisivumuuraus 

  Ojalainen, Pekko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on antaa rakennuksen työnjohtajalle kattava työkalu julkisivumuurauksen suunnitteluun ja tuoda esille muurauksen yleisimmät ongelmat, joita tulee välttää. Opinnäytetyö käy läpi muurauksen ...
 • Tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennustyömaalla 

  Kyttänen, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytteen tavoitteena oli tutkia tietomallinnuksen tuomia hyötyjä rakennustyömaalla. Työn tilasi YIT Rakennus Oy:n Asuntorakentaminen Etelä-Suomi yksikkö. Opinnäytetyön tutkimustyö suoritettiin tutustumalla alan ...
 • Lattiavalujen kuivattaminen asuntokehteessa 

  Hartikainen, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Jatke Uusimaa Oy:n asuntokohteessa Porvoon Hornhattulassa. Työssä keskityttiin käsittelemään yhtä, kohteen kolmesta rakennuksesta. Yleisaikataulun mukaan, rakennuksen pinta-betonilattiat päästiin ...

Näytä lisää