• Ääniliitännäisten ohjelmointi, FL Studio ja sen vertailu muihin ääniohjelmistoihin 

   Tuominen, Valtteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa toimiva äänenvoimakkuutta säätelevä liitännäinen, perehtyä erittäin syvällisesti FL Studio -ääniohjelmistoon sekä tutkia sen mahdollisia eroavuuksia ja sekä työn jälkeä muihin sitä ...
  • F#-ohjelmointikielellä tehdyn kirjaston kutsuminen : C#-ohjelmointikielellä tehdyssä sovelluksessa 

   Korpela, Henri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään funktionaalista ohjelmointia F#-ohjelmointikielen avulla C#-ohjelmoijan näkökulmasta. Työn tavoitteena oli toteuttaa F#-ohjelmointikieltä käyttäen kirjasto .NET-ympäristöön, jota kutsutaan ...
  • Responsiivisten verkkosivujen toteuttaminen: Case Twebs Oy 

   Raatikainen, Taneli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata opinnäytetyön tekijän Taneli Raatikaisen omistaman yrityksen (Twebs Oy) verkkosivujen muokkaamisprosessia, jossa yritettiin luoda asiakkaalle helppokäyttöiset ja eri laitteille skaalautuvat ...
  • Sähköinen tilausjärjestelmä tukkukaupassa 

   Huuhtanen, Jyri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoite on selvittää, mikä on sähköinen tilausjärjestelmä ja mitä parannuksia ja uusia ominaisuuksia nykyaikainen hyvä ja toimiva tilausjärjes-telmä tarvitsee tukkukaupan näkökulmasta. Työn toimeksiantajalla Yritys ...
  • Valtorin palveluluettelon rakenne ja ylläpito osana toiminnanohjausjärjestelmää 

   Rinta-Marttila, Oskari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on Valtion tieto- ja viestintätekniikka-keskus, josta käytetään nimeä Valtori. Opinnäytetyön tavoitteena on teh-dä ohjemuotoinen selostus Valtorin palveluportaalin palveluluettelon yl-läpidosta, ...
  • Raspberry Pi IoT-laitteena 

   Juhola, Aleksi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Raspberry Pi -tietokoneesta ja USB-vaa’asta laite, jolla mitataan esineiden painoa ja lähetetään tieto Li-nux-palvelimelle. Toimeksiantaja oli Funity Oy. Teoriaosuudessa esitellään ...
  • Windows Server 2012 -palvelimen standardiperusteinen koventaminen 

   Silvola, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tehtiin Windows Server 2012 -palvelimen standardiperusteisen koventamisohjeistus eli palvelimen tietoturvamäärityksien tarkistaminen ja muuttaminen oletusmäärityksistä tietoturvallisempiin määrityksiin. ...
  • Android sovelluskehityksen perusteet Android Studiolla 

   Väkiparta, Matti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Android Studioon ja Android -sovelluskehitykseen sekä Java -koodikieleen. Työn tavoitteena on toteuttaa yksinkertaisia toimintoja Android Studiolla ja oppia Android -sovelluskehityksen ...
  • Langaton tiedonsiirto UHF-taajuudella : Kotiautomaatio 

   Juntunen, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli langaton tiedonsiirto UHF-taajuudella, ja työn toimeksiantajana toimi Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa ja koota olemassa olevaa tietoa ...
  • Web-sovelluksen rakentaminen ja elinkaaren hallinta OutSystemsissa 

   Salo, Pekka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin web-applikaation elinkaaren hallintaa, aina sen ideoinnista eläköitymiseen asti. Käytännöntyön tarkoituksena oli rakentaa yksinkertainen, helposti hallittava ja jatkokehitettävä applikaatio Hämeen ...
  • Microsoft-aktiivihakemisto moniasiakasympäristössä case: Calpro 

   Laakso, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn toimenksiantajana toimi Calpro Oy. Calpro tuottaa ICT-palveluja omistaja-asiakkailleen, suurimpana Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä. Sote-uudistuksen ja kunnallisen yhtiöittämisen seurauksena on ...
  • Bluetooth-sovelluksen kehittäminen androidille 

   Isaksson, Aatu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kattava katsaus Bluetoothiin ja Android-mobiilikehitykseen. Työn toimeksiantajana oli Hämeen am-mattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Opinnäytetyön teoriaosuus ...
  • SARKK-käyttäjähallinta 

   Koivisto, Jaana (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan käyttäjähallinnan rakentamista sähköisen arkistoinnin järjestelmään. Tavoitteena on rakentaa roolipohjainen käyttäjähallinta, joka olisi mahdollisimman joustava, helppokäyttöinen ja pitkäikäinen. ...
  • Oracle-tietokanta ja sen varmistusmenetelmät : Oracle-tietokannan varmistus 

   Silvola, Kari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoite oli selvittää, mikä on tietokanta sekä tutkia Oracle-tietokannan erilaisia varmistusmenetelmiä. Tavoitteena oli saada selville, millainen varmistusmenetelmä on toimivin erilaisissa tilanteissa ja miten ne ...
  • Microsoft Dynamics CRM -järjestelmän käyttöönotto Virtuaalisairaala-hankkeessa 

   Järveläinen, Jasperi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan asiakkuudenhallintajärjestelmän (Customer Relationship Management), CRM käyttöönottoprojektia HUS:n (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa. CRM-järjestelmä ...
  • Leväreaktorin pH-antureiden kalibrointiominaisuuden toteuttaminen työpöytäsovellukseen 

   Koskela, Janina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät Palvelut -tutkimusyksikkö, joka kehittää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja palveluja. Tavoitteena oli toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulun ...
  • Neuvottelutilakalenterisovelluksen jatkokehitys 

   Haimila, Tatu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli jatkokehittää olemassa olevaa Android-pohjaista neuvottelutilakalenterisovellusta lisäämällä siihen uusia toimintoja. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ambientia Group Oy. Työn teoriaosassa käsitellään ...
  • REST-rajapinnan suunnittelu ja toteutus OpenAPI specification (OAS 2.0) avulla 

   Saarikko, Petteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan REST-rajapintojen suunnittelua ja toteutusta OpenAPI specification-version 2.0 avulla. Työssä selvitetään mitä seikkoja tulisi huomioida, kun rajapintoja suunnitellaan ja tulisiko suunnittelu ...
  • Lohkoketjujen hyödyntäminen 

   Himanen, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tavoite oli selventää mistä lohkoketjuissa on kyse: mitä lohkoketjut varsinaisesti ovat ja mihin niitä käytetään. Työssä annetaan läpileikkaus lohkoketjututkimuksen tämänhetkiseen tilaan ja arvioita tulevaisuuden ...
  • IoT - haavoittuvuudet ja tietoturva 

   Jänisvaara, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tilaaja oli Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Opinnäytetyön päätarkoituksena on ollut HAMK:n lnternet of Things (IoT) -aihealueeseen liittyvän tiedon ja osaamisen ...