Päättynyt koulutusohjelma

Uusimmat viitteet

 • Paikkatietoportaali case TähtiRanta : Paikkatieto ympäristö- ja infra-alalla 

  Mäkinen, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa TähtiRanta Infra Oy:n sekä TähtiRanta Ympäristö Oy:n tarpeisiin soveltuva, ympäristö- ja infra-alalle räätälöity, avoimen lähdekoodin paikkatietoportaali. Paikkatietoportaalin tarkoitus ...
 • Tampereen luontopolkujen kehittäminen 

  Kuusela, Karri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tampereen nykyiset luontopolut on toteutettu 2000-luvun alkuvuosina. Tarve polkujen nykykunnon ja kehitysmahdollisuuksien selvittämiseen antoi pohjan tälle opinnäytetyölle, jonka tilaajana on Tampereen kaupungin ...
 • Tavastilan koulun kuntoarvio 

  Salo, Sanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena selvittää Tavastilan koulukiinteistön sisäilman laatu sekä tehdä kiinteistölle kuntoarvio ja pitkän tähtäimen suunnitelma. Kiinteistölle tehtiin kuntoarvio ja siihen liittyviä ...
 • Liesjärven vedenlaadun muutokset 

  Korja, Annukka (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tammelan Liesjärvi on keskikokoinen humusjärvi, jonka ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Järven länsipuolella on Natura 2000 -verkostoon kuuluva luonnonsuojelualue, jossa sijaitsee Liesjärven kansallispuisto. Liesjärveä ...
 • Tammelan Oksjärven kunnostus- ja hoitosuunnitelma 

  Mäkelä, Tuomo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin Tammelan kunnassa sijaitsevaan Oksjärveen ja sen kunnostustarpeisiin. Toimeksiantajan, Tammelan Oksjärven Suojeluyhdistys ry:n mukaan järvi on ruohottunut ja sen vesi on muuttunut ruskeaksi ja ...
 • Selvitys jätehuollon tilasta taloyhtiöissä Riihimäellä 

  Alanen, Kati (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset muuttuivat 1.9.2015. Biojätteen ja kartonkipakkausjätteen lajitteluvelvoite annettiin kiinteistöille, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa. Tämä tukee jäteasetuksessa ...
 • Myllyojan vesien laatu ja määrä : Kaupunkialueen vaikutus veden laatuun, Vuorentaan laskeutusaltaiden toiminta ja hulevesien hallinta 

  Kaisto, Tiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä selvitys tehtiin Hämeenlinnan kaupungin ympäristö- ja maankäytön yksikölle. Työ aloitettiin maaliskuussa 2014 ja alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää läntisen kaupunginosan laajenemisen vaikutuksia Myllyojaan ...
 • Selvitys energiaeksperttitoiminnan vaikuttavuudesta 

  Vuopponen, Silva (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Ekokumppanit Oy Tampereelta ja työssä selvitetään energiaeksperttitoiminnan vaikuttavuutta asunto-osakeyhtiö muotoisissa taloyhtiöissä. Opinnäytetyön tutkimusosa on selvitys energiaeksper ...
 • Palvelumuotoilu infran ylläpidossa 

  Anttonen, Risto (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on osa Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen Infrapalveluiden Hyvä Arkiympäristö -projektia. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tutkia palvelumuotoilun soveltuvuutta kaupunki-infran ylläpidossa ...
 • Maa-ainesten ottoalueet ja luonnon monimuotoisuus : Lahokko 

  Rytkönen, Tiina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää, mitä maa-ainesten ottopaikkojen jälkihoito tarkoittaa, kuinka se on muuttunut vuosien saatossa ja kuinka luonnon monimuotoisuus jälkihoidon yhteydessä on otettu huomioon ...
 • Turun kaupungin pilaantuneet tonttimaat : Puhdistaminen ja kustannukset 

  Väinölä, Susanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen on akuutti aihe kaupunkirakenteen tiivistyessä ja kustannusseurannan tarkentuessa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Turun Kiinteistöliikelaitos ja siellä omana tulosalueena ...
 • Haja-asutusalueiden jätevesihankkeet 2004–2014 

  Tammisto, Mika (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hämeen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö kuuluu osana Uudenmaan liiton koordinoimaan VEDET-hankkeeseen ja tarkemmin haja-asutusalueiden vesihuollon HAJAVESI-hankkeen esiselvitysvaiheeseen. ...
 • Kotitalouksien sähköistyminen - muutokset SER-jätteen määrässä 

  Malin, Liisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Kotitalouksien kulutuksen kasvu näkyy jatkuvasti kasvavina jätemäärinä. Muutos mm. kotitalouksien sähkölaitteiden määrässä vuosikymmenten ai-kana on valtava. Opinnäytetyön avulla pyrittiin kartoittamaan kotitalouksien ...
 • Kiinteistökohtainen jätevesisuunnittelu vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella : Suunnittelun kohteena kiinteistö Padasjoella 

  Kurjonen, Jari (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia haja-asutusalueen kiinteistölle jätevesiasetuksen 209/2011 mukainen jätevesisuunnitelma. Työn tilaajana toimi yksityinen kiinteistön omistaja. Kiinteistö sijaitsee Padasjoella, ...
 • Eco Parkin aurinkoenergialla tuotetun ulkovalaistuksen suunnittelu ja toteutus Balilla 

  Lukkarinen, Tomi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ROLE-foundationin Eco Parkissa sijaitsevan polun valaistus ilta- ja yöaikaan. Tehtävä sisälsi aurinkosähköenergialla toimivan valaistuksen suunnittelun ja toteutuksen. ...

Näytä lisää