Uusimmat viitteet

 • Evon tiimioppimisen malli 

  Sipilä, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Keväällä 2011 aloitti Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikössä Evon metsäosuuskunta, jonka tavoitteena on tarjota uusi oppimisympäristö oppimisen tueksi. Toimintaa tukemassa on ESR-rahoitteinen hanke Metsäosuuskunta Evo ...
 • Vuorovaikutteisia oppimismenetelmiä suunnittelutaitojen oppimisessa 

  Kallio, Sauli (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyöni koostuu kolmesta experimentistä, joissa kokeilen vuorovaikutteisia oppimismenetelmiä suunnittelutaitojen oppimisessa. Experimenttien tavoitteena oli kokeilla valittujen opetusmenetelmien soveltuvuus ...
 • VERKON HYÖDYNTÄMINEN KANSAINVÄLISESSÄ INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ : Case Creative Steps 

  Saukkoriipi, Sanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työssäni tarkastelen tietoverkon ja verkossa olevien välineiden sekä palveluiden hyödyntämismahdollisuuksia oppimisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Verkosta on tullut pysyvä osa oppilaitosten toimintaa ja sen tarjoamia ...
 • YRITTÄJYYSKASVATUS SUOMESSA : Case: Hotelli-, ravintola- ja catering-ala 

  Mikkonen, Marko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyö on osa HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun ammatillisia opettajaopintoja. Työn tarkoituksena on luoda yleiskuva siitä, kuinka yrittäjyyskasvatusta toteutetaan Suomessa, varhaiskasvatuksesta ja ...
 • Voimat muutoksen takana - organisaation kasvu yhteisöllisyyteen 

  Salmia, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyö pureutuu organisaation kehittämiseen yhteisöllisyyden ja sen tuomien mahdollisuuksien kautta. Yhteisöllisyydessä tekijät ja toimijat yhdistyvät virtuaalisiksi verkostoiksi. Yhteisöllisesti kehitetään, tuotetaan, ...
 • Tieliikennemelun mittaus ympäristötekniikan opetuksessa 

  Ojansuu, Sirpa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Hämeen ammattikorkeakoulun Riihimäen yksikössä toimivan liikennealan koulutusohjelman opetusta. Lähtökohtana on valmistuvien liikenneinsinöörien (AMK) asiantuntijuuden kehittymisen ...
 • TARINA OLI HYVÄ JUTTU! : Tarinan käyttö lähihoitajan näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 

  Rantanen, Tytti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  TIIVISTELMÄ Suoritin ammattiopettajakoulutukseen liittyvän opetusharjoitteluni lähihoitajan ammatillisten perusopintojen valmistavan koulutuksen yhden opetusjakson opettajana Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa syksyllä 2012. ...
 • Pedagogisesti toimiva ATK-luokka : Opetussuunnan muutos ATK-luokassa 

  Hiltunen, Mikko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työn taustana on parantaa luokkahuoneen soveltuvuutta datanomiopetukseen. Nykyisissä luokkahuoneissa projektorin kuva on opettajan selän takana, mikä ei ole ATK-kurssien opetuksessa tarkoituksenmukaista. Lisäksi tavanomaisessa ...
 • Pienyrittäjien osaaminen – suunnitelmallista kehittämistäkö? 

  Leinikki, Sikke (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä työssä tarkastellaan fysioterapeuttien työmarkkina-asemaa käsitelleen tutkimuksen sekä taide- ja kulttuurialan itsensä työllistävien pilottikoulutuksen kokemusten avulla pienyrittäjien ammatillisen osaamisen kehittämistä. ...
 • Aktiivikahvila - kohti yhteisöllisempää oppimista 

  Mäki, Simo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opintäytetyössä esitellään koulutuskartoituskysely, jossa kysyttiin alueellisilta luottamusmiehiltä heidän tietojaan ja mielipiteitään edunvalvontakoulutuksesta sekä kartoitettiin myös heidän kehittymishaasteitaan ja sitä, ...
 • Persoonallisuustyypin hyödyntäminen ryhmäytyksessä 

  Venäläinen, Arho (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä työ on lähtenyt opinnäytetyön tekijän kiinnostuksesta persoonallisuuden mittaamiseen ja hyödyntämiseen opettamisessa. Työn tavoitteena oli tutkia Myers-Briggs persoonallisuus analyysin hyödyntämistä projektinjohtokurssin ...
 • Minäpystyvyyden kasvattaminen AMK-opinnäytetyöprosessissa 

  Hautio, Minna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyö käsittelee opiskelijoiden minäpystyvyyden kasvattamista ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessissa. Työn tilaaja on Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK). Työssä tutkittiin kokemuksia opinnäytetyön ...
 • Englannin opetuksen integrointi ammattikorkeakoulussa 

  Kammonen, Leena (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Ammattikorkeakoulutuksen kieltenopetuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle kansainvälistyvän elinkeino- ja työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittava kieli- ja viestintätaito. Perinteiset opetusjärjestelyt kehittävät ...
 • Yläkoulun matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden tukeminen 

  Anttila, Paula (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tarkastelen matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden tukemista ja suomalaisnuorten matematiikan tasoa kansainvälisissä vertailuissa. Tutkimusmenetelmäni ovat kirjallisuustutkimus ja kysely yläkoulun matematiikan ...
 • Ammatillisten oppilaitosten ja Metsähallituksen yhteistyö Kanta- ja Päijät-Hämeessä 2006 - 2011 

  Rauhala, Jere (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä selvitetään Metsähallituksen ja ammatillisten oppilaitos-ten käytännön yhteistyötä Kanta- ja Päijät-Hämeessä vuosina 2006 – 2011. Opinnäytetyön tekijä on ollut itse rakentamassa yhteistyötä oppilaitosten ...

Näytä lisää