Uusimmat viitteet

 • Teollisuusrobotin automaation turvallistamisen todentaminen ja kehittäminen 

  Jussila, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantaja Prometec Tools Oy on laitevalmistaja, jonka valmistamalla laitteella pyritään ratkaisemaan ongelma biopolttoaineiden näytteenotossa. Prometec Tools on valmistanut robottisolun tähän käyttötarkoitukseen. ...
 • Influence Of Digital Marketing On Brand Image Perception Of The Company 

  Smolkova, Ekaterina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  ABSTRACT Author: Ekaterina Smolkova Title of the Publication: Influence of Digital Marketing on Brand Image Perception of the Com-pany Degree Title: Bachelor of Business Administration, Degree Program in International ...
 • Ikääntyneen asiakkaan yleistilan laskun tunnistaminen ja siihen reagoiminen tarkoituksenmukaisesti : Koulutus Kuusamon kaupungin vanhustyön hoitajille 

  Rontti, Anni; Rontti, Eeva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut raportissaan Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet (2010,50), että ikääntyneillä päivystystä tulee käyttää vain tarkoituksenmukaisissa ja välttämättömissä tilanteissa. Hoitohenkilökunnan ...
 • Liikuntaa lääkkeeksi -sydänpotilaan liikuntasuositukset käyttöön 

  Vääräniemi, Outi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen suomalaisten yleisin kuolinsyy. Liikunta on todettu terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon vaikuttavaksi, turvalliseksi ja taloudelliseksi ...
 • Myyntilaskutusprosessi Yritys X 

  Koskelo, Karoliina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tekijä: Koskelo Karoliina Työn nimi: Myyntilaskutusprosessi Yritys X Tutkintonimike: Tradenomi (Kamk), Liiketalous Asiasanat: Myyntilaskutusprosessi, laskutusprosessin ongelmat, reklamaatio, prosessin ...
 • VW Crafter 2017 CFCU-ohjainlaitteen hyödyntäminen osana ambulanssin sähköjärjestelmää 

  Nurminen, Kari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ajoneuvojen sähköjärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina huimaa vauhtia, mikä on mahdol-listanut monenlaiset älykkäät turva- ja mukavuusjärjestelmät. Tämä on myös tuonut haasteita jäl-kiasennettavien laitteiden ...
 • WLAN-liitäntäyksikön ohjelmiston suunnittelu ja toteutus 

  Koivula, Paavo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa ohjelmisto liitäntäyksikölle, joka mahdollistaisi langattoman tiedonsiirron laitteelle, johon liitäntäyksikkö kytkettäisiin. Liitäntäyksikön päätehtävänä oli siirtää ...
 • Itseohjautuvuutta tukeva palkitseminen 

  Nuutinen, Marja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn palkitsevuudesta kumpuavan henkilöstön itseohjautuvuuden positiivinen vaikutus on merkittävä sekä henkilöstön hyvinvoinnin, että yrityksen menestyksen näkökulmasta. Työntekijälähtöisellä, itseohjautuvuutta tukevalla ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Kahvila Muruselle 

  Herranen, Annukka; Männikkö, Jan-Kristian (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Kajaanissa sijaitsevan Kahvila Murusen asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan sekä palvelun, liiketilan ja tuotteiden laatuun. Tutkimuksen avulla haluttiin kehittää kahvilan toimintaa ...
 • Maatalouskonehallin rakentaminen 

  Mustonen, Juulia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on teräsrunkoinen konehalli. Tilaajana toimi Puolangalta maatalousyhtymä Kanniainen, joka harjoittaa lypsykarjataloutta kolmannessa sukupolvessa. Maatalousyhtymä Kanniainen laajentaa toimintaansa ...
 • Seksuaaliterveyden edistäminen osana AVH-potilaan hoitotyötä -Potilasohje 

  Lohilahti, Tiina; Syrjälä, Eira (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yhteiskunnassa, jossa terveys koetaan tärkeäksi, seksuaalisuus on edelleenkin aiheena tabu. Seksuaaliterveys on määritelty erottamattomana osana ihmisyyttä sekä yleistä hyvinvointia. Seksuaalisuus ilmenee ihmisen ikä- ja ...
 • The Fight for Customers’ Attention: YouTube as an Advertising Platform 

  Zaitceva, Elizaveta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this research was to understand how to create successful video advertising on YouTube platform, as well as implement the key tools into practice. At first, advertising techniques were created for traditional ...
 • Ensiapukoulutus Lammintuvan henkilökunnalle 

  Luukkonen, Olli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tekijä: Luukkonen Olli Työn nimi: Ensiapukoulutus Lammintuvan henkilökunnalle Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK) Asiasanat: Ensiapu, tapaturmat, turvallisuus, opettaminen Harvaan asutulla seudulla ...
 • Uuden tuotteen markkinakartoitus 

  Mehtonen, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantoyritykselle, onko uusille markkinoille hyvä lähteä kilpailemaan. Tavoitteena oli myös kartoittaa valittujen markkinoiden kilpailutilanne ja koko. Tarkasteltavat ...
 • Tehostetun ravitsemushoidon toteutuminen Sotkamon terveyskeskussairaalassa 

  Lindgren, Meri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimusten mukaan noin joka kolmas sairaalapotilas on vajaaravitsemuksen riskissä. Vajaaravitsemus on yksi syy potilaan hitaammalle paranemiselle ja leikkauksista toipumiselle. Se lisää myös komplikaatioiden riskiä. Valtion ...

Näytä lisää