Uusimmat viitteet

 • ASP-säästämisen haasteet 

  Vänttinen, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kvalitatiivisella (laadullisella) tutkimuksella nuorten asuntosäästäjien suhtatumista asuntosäästämiseen ja säästämisen mahdollisuuksiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi ...
 • Kansallisen tulorekisterin (KATRE) vaikutus palkanlaskennan prosesseihin Monetra Oy:ssa 

  Itkonen, Rami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä 2019 tammikuussa käyttöön otettavaan Kansalliseen tulorekisteriin (Katre) ja tehdä ennakkoselvitys sen vaikutuksista palkanlaskennan prosesseihin Monetra oy:ssä. Opinnäytetyön ...
 • Työmotivaatio työntekijän näkökulmasta - Case yritys X 

  Nyyssönen, Saara (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on työntekijöiden työmotivaatio kohdeyrityksessä. Työn tavoitteena oli kartoittaa työntekijöiden työmotivaation tämänhetkinen tila ja tutkia sitä neljän aihealueen kautta. Aihealueet olivat ...
 • Digital signagen sivuston lanseeraus Case Imagon 

  Ahokas, Carita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia Imagonin verkkosivuille digital signagesta suomeksi kertova nettisivu. Imagonilla on omat valmiit kotisivut, joissa kerrotaan yrityksen toiminnasta ja tuotteista, mutta digitaaliset ...
 • RTG Sales Oy:n rekrytoinnin nykytilanteen kartoittaminen ja kehittäminen 

  Keränen, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona RTG Sales Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoit-taa RTG Sales Oy:n rekrytoinnin nykytilanne sen henkilöstön ja rekrytointia hoitavien henkilöiden näkökulmasta. Henkilöstön ja ...
 • Tili- ja toimitilasuunnittelutoimisto Annika Heikkinen - palvelukuvaus ja internetsivut konseptitasolle 

  Heikkinen, Annika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka kajaanilainen tilitoimisto voidaan toteuttaa modernilla tavalla. Työssä analysoitiin kajaanilaisten kilpailevien tilitoimistojen sekä sisustussuunnittelua tarjoavien yritysten toiminnan ...
 • Venäjän talouskriisin vaikutukset ja matkailun kehittäminen Kuhmossa 

  Pulkkinen, Jani; Marin, Anni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Venäjän talouskriisin vaikutuksia kuhmolaisiin yrityksiin. Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli löytää ideoita, joilla erityisesti venäläismatkailua voidaan kehittää Kuhmossa. ...
 • Visuaalisen ilmeen luominen. CASE:CEMIS 

  Haverinen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimeksiantajalle markkinointi- ja esitysmateriaalien valmiit pohjat joita yritys pystyy hyödyntämään markkinoinnissaan sekä parantaa yrityksen visuaalista ilmettä. Visuaalisen ...
 • Paremmaksi pomoksi : Vastuuttomasta työkäyttäytymisestä oppia esimiestyöhön 

  Silvast, Marjut (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Esimiestyöllä on keskeinen vaikutus organisaation toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi henkilöstön työhyvinvointiin. Esimiestyö on ihmisten johtamista, joten ei ole yhdentekevää, kuinka työntekijöitä kohdellaan. ...
 • Toimintamallin laatiminen tapahtumaan osallistumisen tueksi – Case: Kainuun sote Kajaanin Markkinakadulla 2017 

  Heikkinen, Milla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli suunnitella ja organisoida Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän esittelyteltta Kajaanin Markkinakadulle kesällä 2017 sekä laatia tämän pohjalta ...
 • Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen, osa-alueena perehdyttäminen 

  Arasalo, Paavo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee osaamisen kehittämistä ja varmistamista. Tärkeänä osa-alueena käsitellään perehdyttämistä. Aiheena käsitellään henkilöstön perehdyttämistä Kajaanin Prismassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Payroll Specialist – työtehtävät ja uuden työntekijän perehdyttäminen – Aditro Oy, Kajaani 

  Kuusisto, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Payroll Specialistien tehtäväkuvan selvittäminen ja uuden työntekijän alkuperehdytyksen kehittäminen. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Aditro Oy:n Kajaanin toimipisteelle. Opinnäytetyö ...
 • Tekstinkäsittelykeskuksen päivittäisjohtaminen - Lean malli 

  Jokisaari, Anu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata tekstinkäsittelykeskuksen päivittäisjohtamisen malli. Päivittäisjohtamisen mallin avulla pystytään organisoimaan käytettävissä olevat resurssit tehokkaasti, sekä saadaan kattava ...
 • Omistan metsää – uuden metsänomistajan tietopaketti 

  Anttonen, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on koota tärkeimmät metsän omistamiseen liittyvät asiat yhteen. Tiedonhankinnassa on käytetty kirjallisuuden lisäksi metsänomistajan tukena olevien toimijoiden kuten metsänhoitoyhdistyksen ...
 • Koulutusideasta lukujärjestykseen : Kainuun ammattiopiston hyvinvointialan työsuunnitteluprosessi 

  Haverinen, Päivi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty Kainuun ammattiopiston hyvinvointialalle. Tämän toiminnal-lisen opinnäytetyön aiheena on Kainuun ammattiopiston hyvinvointialan suunnitteluprosessin kehittäminen. Työn tavoitteena oli luoda uusi malli ...

Näytä lisää