• ASP-säästämisen haasteet 

   Vänttinen, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kvalitatiivisella (laadullisella) tutkimuksella nuorten asuntosäästäjien suhtatumista asuntosäästämiseen ja säästämisen mahdollisuuksiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi ...
  • Kansallisen tulorekisterin (KATRE) vaikutus palkanlaskennan prosesseihin Monetra Oy:ssa 

   Itkonen, Rami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä 2019 tammikuussa käyttöön otettavaan Kansalliseen tulorekisteriin (Katre) ja tehdä ennakkoselvitys sen vaikutuksista palkanlaskennan prosesseihin Monetra oy:ssä. Opinnäytetyön ...
  • Työmotivaatio työntekijän näkökulmasta - Case yritys X 

   Nyyssönen, Saara (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on työntekijöiden työmotivaatio kohdeyrityksessä. Työn tavoitteena oli kartoittaa työntekijöiden työmotivaation tämänhetkinen tila ja tutkia sitä neljän aihealueen kautta. Aihealueet olivat ...
  • Digital signagen sivuston lanseeraus Case Imagon 

   Ahokas, Carita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia Imagonin verkkosivuille digital signagesta suomeksi kertova nettisivu. Imagonilla on omat valmiit kotisivut, joissa kerrotaan yrityksen toiminnasta ja tuotteista, mutta digitaaliset ...
  • Venäjän talouskriisin vaikutukset ja matkailun kehittäminen Kuhmossa 

   Pulkkinen, Jani; Marin, Anni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Venäjän talouskriisin vaikutuksia kuhmolaisiin yrityksiin. Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli löytää ideoita, joilla erityisesti venäläismatkailua voidaan kehittää Kuhmossa. ...
  • Visuaalisen ilmeen luominen. CASE:CEMIS 

   Haverinen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimeksiantajalle markkinointi- ja esitysmateriaalien valmiit pohjat joita yritys pystyy hyödyntämään markkinoinnissaan sekä parantaa yrityksen visuaalista ilmettä. Visuaalisen ...
  • RTG Sales Oy:n rekrytoinnin nykytilanteen kartoittaminen ja kehittäminen 

   Keränen, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona RTG Sales Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoit-taa RTG Sales Oy:n rekrytoinnin nykytilanne sen henkilöstön ja rekrytointia hoitavien henkilöiden näkökulmasta. Henkilöstön ja ...
  • Tili- ja toimitilasuunnittelutoimisto Annika Heikkinen - palvelukuvaus ja internetsivut konseptitasolle 

   Heikkinen, Annika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, kuinka kajaanilainen tilitoimisto voidaan toteuttaa modernilla tavalla. Työssä analysoitiin kajaanilaisten kilpailevien tilitoimistojen sekä sisustussuunnittelua tarjoavien yritysten toiminnan ...
  • Paremmaksi pomoksi : Vastuuttomasta työkäyttäytymisestä oppia esimiestyöhön 

   Silvast, Marjut (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Esimiestyöllä on keskeinen vaikutus organisaation toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi henkilöstön työhyvinvointiin. Esimiestyö on ihmisten johtamista, joten ei ole yhdentekevää, kuinka työntekijöitä kohdellaan. ...
  • Toimintamallin laatiminen tapahtumaan osallistumisen tueksi – Case: Kainuun sote Kajaanin Markkinakadulla 2017 

   Heikkinen, Milla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli suunnitella ja organisoida Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän esittelyteltta Kajaanin Markkinakadulle kesällä 2017 sekä laatia tämän pohjalta ...
  • Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen, osa-alueena perehdyttäminen 

   Arasalo, Paavo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee osaamisen kehittämistä ja varmistamista. Tärkeänä osa-alueena käsitellään perehdyttämistä. Aiheena käsitellään henkilöstön perehdyttämistä Kajaanin Prismassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Payroll Specialist – työtehtävät ja uuden työntekijän perehdyttäminen – Aditro Oy, Kajaani 

   Kuusisto, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Payroll Specialistien tehtäväkuvan selvittäminen ja uuden työntekijän alkuperehdytyksen kehittäminen. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Aditro Oy:n Kajaanin toimipisteelle. Opinnäytetyö ...
  • Tekstinkäsittelykeskuksen päivittäisjohtaminen - Lean malli 

   Jokisaari, Anu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata tekstinkäsittelykeskuksen päivittäisjohtamisen malli. Päivittäisjohtamisen mallin avulla pystytään organisoimaan käytettävissä olevat resurssit tehokkaasti, sekä saadaan kattava ...
  • Omistan metsää – uuden metsänomistajan tietopaketti 

   Anttonen, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on koota tärkeimmät metsän omistamiseen liittyvät asiat yhteen. Tiedonhankinnassa on käytetty kirjallisuuden lisäksi metsänomistajan tukena olevien toimijoiden kuten metsänhoitoyhdistyksen ...
  • Koulutusideasta lukujärjestykseen : Kainuun ammattiopiston hyvinvointialan työsuunnitteluprosessi 

   Haverinen, Päivi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä työ on tehty Kainuun ammattiopiston hyvinvointialalle. Tämän toiminnal-lisen opinnäytetyön aiheena on Kainuun ammattiopiston hyvinvointialan suunnitteluprosessin kehittäminen. Työn tavoitteena oli luoda uusi malli ...
  • Katetuottoanalyysi kannattavuuden hallintamenetelmänä Case: Kajaanin III Lehtikankaan apteekki 

   Helin, Anne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Kajaanin III Lehtikankaan apteekin sisäisen laskennan tarpeisiin katetuottolaskelma, jossa arvioitaisiin apteekkiin perustetun kosmetologin hoitohuoneen kannattavuutta sen ensimmäisenä ...
  • Radiomainoskampanjan suunnittelu ja toteutus Suomi 100 -juhlavuonna 

   Hämäläinen, Saija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehittämistehtävän tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa onnistunut radiomainoskampanja Suomi 100 -juhlavuodelle. Kampanjointiin valittiin yhdeksän kainuulaista juhlavuoden tapahtumaa, joita mainostetaan paikallisradiossa. ...
  • Resilienssi - muutoskyky Kainuun TE-toimistossa 

   Hämäläinen, Kirsi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Muutokset työelämässä - ja elämässä yleensä, vaativat ihmisiltä resilienssiä. Resilienssi on laaja käsite, joka soveltuu hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Resilienssin on kuvattu olevan kykyä palautua elämän haasteista ja ...
  • Elektronisen urheilun tapahtuman järjestämisen opas 

   Kemppainen, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yleisluontoinen opas elektronisen urheilun tapahtuman ja turnauksen järjestämisestä. Elektroninen urheilu on tullut valtamedian ja kansan tietoisuuteen Suomessa parin viimeisen ...
  • Yrityksen kansainvälinen rekrytointiprojekti : Case: Virtuaaliyrityksen rekrytointiprosessin kehittäminen 

   Poutiainen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Esimerkkiyritys Oy tuottaa online-lakitietopalveluja verkossa. Kehittämistyön tarve syntyi toimeksiantajan kanssa käydyssä keskustelussa yrityksen rekrytointiprosessin tehostamisesta. Projekti toteutettiin kokonaisuudessaan ...