Uusimmat viitteet

 • Yritysmuodon valinta, taloushallinnon suunnittelu ja rahoituksen järjestäminen case-yritykselle 

  Hattunen, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia toimeksiantajalle perustettavan yrityksen tarkoituksenmukaisinta yritysmuotoa, taloushallinnon järjestämistä ja rahoituksen hakemista. Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen ...
 • Terveyttä edistävien tuotteiden markkinointi 

  Salomäki, Hannu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö ideana oli selvittää, kuinka paljon terveyttä edistäviä tuotteita markkinoi-daan nuorille, tässä tapauksessa pääsääntöisesti Karelia Ammattikorkeakoulun opiske-lijoille. Idea opinnäytetyön toteutukseen lähti ...
 • TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET LEANIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN JOENSUUN TOIMIPISTEESSÄ 

  Koponen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Leanin käyttöönottoa Valtion talous- ja henkilöstöhal-linnon palvelukeskuksessa (Palkeet). Opinnäytetyössä keskityttiin Joensuun toimipisteessä tapahtuneisiin organisaatiomuutokseen ja ...
 • Taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käyttöönotto Joensuun alueen tilitoimistoissa 

  Pietarinen, Petra; Parviainen, Taina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käytön nykytilannetta Joensuun alueen tilitoimistoissa. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytetään ...
 • JH Louhinta Oy:n markkinointisuunnitelma 

  Huikuri, Pia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli laatia JH Louhinta Oy:lle yrityksen tarpeita vastaava markkinointisunnitelma. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla JH Louhinta Oy:n tämän hetkistä markkinointia ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus Koh Tao Diversille 

  Mustalahti, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli tutkia Thaimaassa toimivan sukelluskeskuksen Koh Tao Diversin asiakkaiden tyytyväisyyttä sukelluskeskuksen tarjoamaan palveluun sekä palvelun laatuun. Tämä tutkimus oli ...
 • LÄHIESIMIESTOIMINNAN VAIKUTUS ALAISTEN TYÖMOTIVAATIOON HÄTÄKESKUKSESSA 

  Korkeaoja, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia lähiesimiestoiminnan vaikutuksia alaisten työmotivaatioon hätä-keskuksessa. Tutkimuskohteena oli Hätäkeskuslaitos, ja tutkimus toteutettiin yhdessä Kuopion ja Porin hätäkeskusten ...
 • KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ALUEVAIKUTTAVUUS MAAKUNNASSA 

  Tahvanainen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Karelia-ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuutta ja kuinka se on muuttunut ja kehittynyt viime vuosien aikana. Selvitys tehtiin Kareliaammattikorkeakoulun opiskelijoiden ...
 • Edellytykset ja esteet velallisen konkurssille 

  Ahlgrén, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään velallisen konkurssiin. Opinnäytetyössä selvitään, millä edellytyksillä velallinen voi mennä konkurssiin, ja mitkä ovat sen mahdolliset esteet. Tutkimuskysymysten kannalta aihetta pohjustetaan ...
 • Asiakastyytyväisyys apteekissa 

  Kallinen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on toimeksiantona Juuan apteekille tehty asiakastyytyväisyyskysely. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalveluun ja selvittää löytyisikö palvelun kehittämiseksi ...
 • Sähköisen matkalaskun ja kulukorvauksen käyttöönotto Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa 

  Kähkönen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössäni käsittelen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä käyttöönotetun säh-köisen matkalaskun ja kulukorvauksen prosessia ja käyttöönottoa, jossa olen ollut mu-kana toteutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus 

  Primetta, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Pärnävaaran koiraurheilukeskuksen markkinatutkimus, jonka tavoitteena oli saada tietoa pohjoiskarjalaisten koiraharrastajien aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta käyttää maakunnan alueella sijaitsevia ...
 • Hätävarjelun ja hätävarjelun liioittelun rajat 

  Tolonen, Sarita (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin hätävarjelua ja hätävarjelun liioittelua sekä niiden välisiä rajoja. Tavoitteena oli selvittää, mitä edellytyksiä kuuluu hätävarjeluun ja hätävarjelun liioitteluun sekä missä menee näiden ...
 • ORGANISAATIOMUUTOKSEN VAIKUTUS TYÖHYVINVOINTIIN CASE: VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS 

  Huttunen, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle eli Palkeille. Tarkoituksena on selvittää, kuinka vuoden 2016 alusta voimaan tullut organisaatiomuutos on vaikuttanut ...
 • Yksityisen sosiaalialan palvelutuottajan taloushallinnon kehittäminen 

  Nuutinen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö oli menetelmältään toiminnallinen, ja sen tavoitteena oli nykyaikaistaa toimeksiantajayrityksen taloushallinto ottamalla yrityksen käyttöön Procountor-sähköinen taloushallintojärjestelmä. Yrityksessä tarve ...

Näytä lisää