Uusimmat viitteet

 • Esittelykäytöstä poistuvien autojen myyntiprosessi 

  Muranen, Eppu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa autoliikkeen esittelyautoille oma myyntiprosessi. Työssä tutkitaan nykyistä esittelyautojen myyntiä. Uuden prosessin tarkoitus on parantaa entisestään esittelykäytöstä ...
 • SELVITYS HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ JOENSUUN SEUDULLA 

  Härkönen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin henkilöstövuokrauspalveluiden eli vuokratyövoiman käyttämistä Joensuun talousalueella. Selvityksen tavoitteena oli tutkia, kuinka paikalliset yritykset näitä palveluita hyödyntävät, ...
 • Tilitoimiston viestintä ja tilitoimistoyhteistyö osana mikro- ja pienyrittäjän liiketoiminnan ohjausta 

  Väänänen, Soile; Huvinen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tilitoimistoala on muutoksessa taloushallinnon tietojärjestelmien, robotiikan ja pilvipalveluiden kehittymisen myötä, kun mekaaninen kirjaamistyö vähenee ja kirjanpitäjille jää aikaa tuottaa erilaisia asiantuntijapalveluita ...
 • Sijoitusasunnon hankintaan vaikuttavat tekijät 

  Kortelainen, Martti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia sijoitusasunnon hankintaa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja vallitsevaa vuokramarkkinatilannetta Joensuun alueella. Tavoitteena oli saada tietoa, jota toimeksiantajayritys voi hyödyntää ...
 • Kannustepalkkiomallin vaikutus työmotivaatioon 

  Paukku, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä toimeksiantajayrityksen kanssa. Työssä tutkittiin, kuinka toimeksiantajayrityksessä käytössä oleva kannustepalkkiomalli vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon. Lisäksi ...
 • Roukalahden kesäteatterin asiakasprofiili ja esitystarjonnan ja oheispalveluiden kehittäminen 

  Sivonen, Marja-Liisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Roukalahden kesäteatterin kävijöiden asiakasprofiilia ja esitystarjonnan ja oheispalveluiden kehittämistä. Roukalahden kesäteatteri on ollut merkittävä kesätapahtumien ...
 • Monimuoto-opiskelijan jaksaminen ja ajanhallinta 

  Peuhkurinen, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana on ollut omakohtainen kokemus ja sen myötä tarve tutkia, onko muilla monimuoto-opiskelijoilla samanlaisia ongelmia ajanhallinnan ja jaksamisen suhteen kuin itsellä on opinnoissa ollut. Opinnäytetyön ...
 • Esimies työhyvinvoinnin edistäjänä 

  Mantsinen, Elena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Maailman näyttämöllä olemme näyttelijöitä ja jokaisella on elämän aikana monia rooleja. Esimiehillä on vaikuttava rooli työyhteisön hyvinvoinnissa ja henkilöstöjohtaminen on yksi heidän tärkeistä tehtävistä. Jatkuvat ...
 • Kieku Palkat -sovelluksen käyttö osana henkilöstö- ja palkkahallintoa Palkeissa : Harjoittelijan perehdytysopas 

  Kattelus, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja valtionhallinnon virastoille, laitoksille ja rahastoille. Palkeet tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja. ...
 • PK-yrityksen talousjohtaminen käytännössä 

  Asikainen, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Talousjohtaminen on merkittävä osa yrityksen johtamisjärjestelmää. Talousjohdon tärkeimmät toiminnot ovat taloushallinnon perustehtävien toteutumisesta vastaaminen sekä johdon ohjaus eli tiedon tuottaminen päätöksentekoa ...
 • Tilitoimiston valintaan vaikuttavat tekijät 

  Luukkainen, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tilitoimistoala Suomessa on voimakkaassa murroksessa, kun digitalisaation, palveluntarjonnan sekä konsultoinnin merkitys kasvaa. Ennen sähköisen kirjanpidon yleistymistä yritysasiakkaille on ollut merkitystä paikallisuudella ...
 • Kestävä johtajuus Pohjois-Karjalan Osuuskaupassa 

  Purmonen, Roosa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten kestävä johtajuus ilmenee Pohjois-Karjalan Osuuskaupassa. Alakysymyksinä tutkittiin, kuinka kestävä johtajuus ilmenee sen eri tasoilla: työntekijöiden-, esimiesten- ja ylimmän ...
 • Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistus 

  Penttinen, Jenna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Yksityinen turvallisuusala on ollut vuosia kasvussa ja sen on arvioitu jatkuvan viranomaisten resurssien supistuessa. Yhteiskunnan ja yksityisen turvallisuusalan muutokseen kaivattiin pitkään ajantasaista sääntelyä, joka ...
 • Menojen käsittelyn numerotarkastuksen automatisoinnin vaikutus tuottavuuteen Palkeiden itäisessä palveluyksikössä 

  Nuolikoski, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin siihen, miten automatisointi on vaikuttanut Menojen käsittelyn tuottavuuteen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeiden) itäisen palveluyksikön osalta. Toimeksiantaja ...
 • KUSTANNUSLASKENNAN tutkiminen ja analysointi ERP-JÄRJESTELMÄN VAIHDOKSEN YHTEYDESSÄ 

  Laatikainen, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia entisen ja uuden ERP -järjestelmän kustan-nuslaskentaa, löytää entisestä järjestelmästä puutteita, tutkia ja analysoida, miten kus-tannuslaskenta muuttui ja kehittyi ERP -järjestelmän ...

Näytä lisää