• PEREHDYTYKSEN SUUNNITTELU JA PEREHDYTYSMATERIAALIN KOKOAMINEN JOENSUUN PRISMASSA 

   Kinnunen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän perehdyttämistä uuden työn tai uuden työtehtävän aloitusvaiheessa. Laadukas perehdyttäminen lisää uuden työntekijän työmotivaatiota, työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työn ...
  • Voimalan markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Viskari, Aleksi; Vähäniemi, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyömme aiheena oli Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö Voimalan markkinointiviestinnän kehittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen liiketalouden harjoittelujaksojen avulla. Työmme tarkoituksena ...
  • Uuden budjetointiprosessin suunnittelu, käyttöönotto ja kehittäminen toimeksiantoyhtiön konsernipalveluiden näkökulmasta 

   Halonen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö on laadittu toimeksiantajayhtiön toimeksiantona, jossa budjetointiprosessi on muutoksessa. Opinnäytetyö käsitteli sitä, kuinka tämä budjetointiprosessin muutos on suunniteltu, kuinka se toteutuu ja kuinka ...
  • Ulosotto ja sen vaikutukset velallisen näkökulmasta 

   Iivarinen, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Yhä useampi suomalainen on ulosotossa. Julkisessa keskustelussa ulosotto mielletään negatiivisena asiana, jonka tosiasialliset tarkoitusperät jäävät unohduksiin. Ulosottoviranomaista ohjaavat lukuisat säännökset ja ...
  • Sopimaton suomalaiseen oikeusperinteeseen? Jatkokäsittelyluvan perusteet ja vaiheet 

   Ihalainen, Eetu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Suomen hovioikeuksien käyttämää jatkokäsittelylupamenetelmää. Opinnäytetyö esittelee muutoksenhakuluvan perusteet sivuten lupaprosessia ja käy läpi järjestelmän historian, miten ...
  • Lemonsoft-ohjelmiston perehdytys- ja käyttöopas Tilitoimisto X Oy: lle 

   Mononen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö perustuu Tilitoimisto X Oy:ltä saatuun toimeksiantoon. Toimeksiantona oli rakentaa yrityksen käyttöön perehdytys- ja käyttöopas Lemonsoft-ohjelmistosta. Opas koostuu kahdesta osiosta; toiminnoista, joilla ...
  • Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten julkisuus ja näkyvyys mediassa 

   Pehkonen, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten julkisuuden ja salassapidon sekä rangaistusten nykytilaa. Lisäksi siinä tutkittiin näiden rikosten näkyvyyttä mediassa. Opinnäytetyössä tarkasteltiin, ...
  • Itsekriminointisuojan soveltamisala ja siitä aiheutuvat ristiriidat 

   Lehtinen, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Itsekriminointisuoja tarkoittaa oikeutta vaieta ja olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä selvittämiseen. Syytettyä ei saa pakottaa todistamaan itseään vastaan tai tunnustamaan syyllisyyttään. Itsekriminointisuojan katsotaan ...
  • Työohje Machinery Oy:n huoltokoordinaattorille: hitsauskoneiden huolto- ja korjaustöiden saattaminen laskutusvalmiiksi 

   Rännäli, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa laadukas, virheitä vähentävä ja kustannustehokkuutta parantava työohje Machinery Oy:n huoltokoordinaattorin avuksi hitsauskoneiden huolto- ja korjaustöiden saattamiseksi ...
  • Aloittavan ravintolan liiketoiminnan kehittäminen 

   Kiiski, Miia; Komulainen, Jenna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on auttaa aloittavaa ravintola-alan yritystä liiketoimintansa kehittämisessä luomalla sille apuvälineet talouden suunnitteluun ja markkinointiviestintäsuunnitelmaan. Opinnäytetyö on toiminnallinen ...
  • URHEILUSTA MYYNTIIN. URHEILUVALMENNUKSEN OPEIN PAREMPAA MYYNNINVALMENNUSTA 

   Kinnunen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aihe oli tutkia urheiluvalmennuksen ja myynninvalmennuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Tavoitteena oli löytää urheiluvalmennuksista keinoja, joilla voi parantaa myynninvalmennusta. Urheiluvalmennusta ja ...
  • Markkinointiviestinnän suunnittelu Varsapolulle 

   Hirvonen, Katri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hevostaloutta harjoittavan Varsapolun markkinointiviestintää. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Sen produktina tehtiin markkinointiviestintään strategia, ...
  • Yritysmuodon valinta, taloushallinnon suunnittelu ja rahoituksen järjestäminen case-yritykselle 

   Hattunen, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia toimeksiantajalle perustettavan yrityksen tarkoituksenmukaisinta yritysmuotoa, taloushallinnon järjestämistä ja rahoituksen hakemista. Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen ...
  • Terveyttä edistävien tuotteiden markkinointi 

   Salomäki, Hannu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö ideana oli selvittää, kuinka paljon terveyttä edistäviä tuotteita markkinoi-daan nuorille, tässä tapauksessa pääsääntöisesti Karelia Ammattikorkeakoulun opiske-lijoille. Idea opinnäytetyön toteutukseen lähti ...
  • TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSET LEANIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN JOENSUUN TOIMIPISTEESSÄ 

   Koponen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Leanin käyttöönottoa Valtion talous- ja henkilöstöhal-linnon palvelukeskuksessa (Palkeet). Opinnäytetyössä keskityttiin Joensuun toimipisteessä tapahtuneisiin organisaatiomuutokseen ja ...
  • Taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käyttöönotto Joensuun alueen tilitoimistoissa 

   Pietarinen, Petra; Parviainen, Taina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää taloushallinnon ohjelmistorobotiikan käytön nykytilannetta Joensuun alueen tilitoimistoissa. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytetään ...
  • JH Louhinta Oy:n markkinointisuunnitelma 

   Huikuri, Pia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli laatia JH Louhinta Oy:lle yrityksen tarpeita vastaava markkinointisunnitelma. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla JH Louhinta Oy:n tämän hetkistä markkinointia ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Koh Tao Diversille 

   Mustalahti, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli tutkia Thaimaassa toimivan sukelluskeskuksen Koh Tao Diversin asiakkaiden tyytyväisyyttä sukelluskeskuksen tarjoamaan palveluun sekä palvelun laatuun. Tämä tutkimus oli ...
  • LÄHIESIMIESTOIMINNAN VAIKUTUS ALAISTEN TYÖMOTIVAATIOON HÄTÄKESKUKSESSA 

   Korkeaoja, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia lähiesimiestoiminnan vaikutuksia alaisten työmotivaatioon hätä-keskuksessa. Tutkimuskohteena oli Hätäkeskuslaitos, ja tutkimus toteutettiin yhdessä Kuopion ja Porin hätäkeskusten ...
  • KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ALUEVAIKUTTAVUUS MAAKUNNASSA 

   Tahvanainen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Karelia-ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuutta ja kuinka se on muuttunut ja kehittynyt viime vuosien aikana. Selvitys tehtiin Kareliaammattikorkeakoulun opiskelijoiden ...