• Henkilöstötilinpäätös Yritys Oy 

   Turunen, Tytti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Yritys Oy:n henkilöstötilinpäätös vuodelta 2009. Henkilöstötilinpäätös jaetaan kahteen osaan, henkilöstötuloslaskelmaan ja henkilöstökertomukseen. Tavoitteena oli laatia Yritys Oy:lle ...
  • Ulkomaisten yritysten etabloituminen Suomeen 

   Hirvonen, Minna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttivat ulkomaisten päätökseen etabloitua Suomeen, ja millaisia haasteita ulkomaiset kohtasivat tytäryhtiön perustamisprosessin aikana. Tutkimuksessa käsiteltiin ...
  • Riimit Hukassa -työpajan kehittämisprosessi 

   Kinnunen, Reijo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Riimit Hukassa -työpaja on Luova-Voiman kehittämä uusi tuote, joka sisältää draamallisia elementtejä. Opinnäytetyön tehtävä oli testata työpajan toimivuutta ja kehittää sitä. Tavoite oli kehittää Luova-Voiman liiketoiminnan ...
  • Nuorten säästäminen ja sijoittaminen 

   Laakkonen, Reima (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Säästämisellä tarkoitetaan pidemmän ajanjakson kuluessa jonkin suuruisen rahasumman laittamista talteen säännöllisesti. Sijoittaminen on sitä, kun säästetyt varat laitetaan tuottamaan eli kasvamaan korkoa. Koska nuorten ...
  • Myyntityön kehittäminen 

   Kallio, Liisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Myyntityö on merkittävä osa liiketoimintaa, sillä liiketoiminta ei voi olla kannattavaa, jos yritys ei myy. Myyntityö vaatii myyjältä paljon osaamista, tietoa, motivaatiota sekä vuorovaikutustaitoja. Myyjän on hallittava ...
  • Projektin toteutus 

   Leinonen, Eeva; Pöyhönen, Tanja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2011)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, miten toteutetaan onnistunut projekti. Opinnäytetyössä käydään läpi pääpiirteittäin projektin toteutuksen vaiheita. Työ toteutettiin teoriapohjaisen tiedon avulla. Käytännön esimerkkinä projektista ...
  • Pielisen museon markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen 

   Haimakainen, Perttu; Ikonen, Annina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Pielisen museon käyttöön keinoja tehostaa markkinointia ja viestintää. Keinojen pohdinnassa jouduttiin ottamaan huomioon kohdeorganisaation luonteen asettamat erityisvaatimukset. ...
  • Tietosuojan toteutuminen Joensuun vapaaseurakunnassa 

   Urhonen, Maria (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tietosuoja on jokaisen ihmisen oikeutta määrätä omaa yksityisyyttään, kunniaansa ja kotirauhaansa. Se on rekisterinpitoa, sen suunnittelemista ja tietojen suojaamista. Tietosuojaan liittyy tiedon levittäminen työelämässä, ...
  • Lapsen elatusavun määrittämisestä annettujen säännöksien ja ohjeiden soveltaminen käytännössä 

   Kukkonen, Riikka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkin, kuinka lapsen elatusavun määrittämisestä annettuja säännöksiä ja ohjeita sovelletaan käytännössä, sekä millä keinoilla elatusavun määrä arvioidaan. Oikeusministeriön ohje lapsen elatusavun suuruuden ...
  • Perehdyttämisen kehittäminen Erätukku Oy:ssä 

   Matikainen, Henri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehdyttämisen kehittäminen toimeksiantajayrityksessä. Perehdyttämisen kehittämisen lähtökohtina olivat perehdyttämisen yhtenäistäminen sekä parhaiden toimintatapojen saattaminen ...
  • Mielikuvatutkimus Pyhäselän Paikallisosuuspankille 

   Laine, Juhana; Saukkonen, Pekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yrityksen on jatkuvasti pidettävä huolta imagostaan ja siitä, että se saa hankittua joka vuosi uusia asiakkaita. Erityisesti uusien nuorten asiakkaiden hankintaa pidetään tärkeässä asemassa Pyhäselän Paikallisosuuspankis ...
  • Kuljetusyrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Törmälä, Tuomo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on mahdollisesti diffuusiona muodostuvan kuljetusyrityksen liiketoimintasuunnitelma. Opinnäytetyö toimisi tulevalle yrittäjälle hyvänä keinona hahmottaa yritystoimintaa ja omia yrittäjävalmiuksia. ...
  • Markkinointisuunnitelma: DecoraDora 

   Purmonen, Maria (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä markkinointisuunnitelma mikroyritys DecoraDoralle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa yritykselle tietoa käytettävissä olevista markkinointiviestinnän keinoista sekä havainnollistaa ...
  • Verkkomarkkinointiopas pohjoiskarjalaisille pienyrityksille 

   Heikura, Mika; Haatainen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Verkkomarkkinointi on kasvattanut suosiotaan markkinoinnin muotona viime vuosina. Internetmarkkinoijille on tarjolla useita erilaisia palveluita. Verkkonäkyvyyden rooli korostuu päivä päivältä yhä enemmän, sillä lähes 90 ...
  • Tapiolan vakuutusedustajien rekrytointiprosessin analysointi 

   Nuutinen, Antti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esittää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan vakuutusedustajien rekrytointiprosessi kirjallisessa muodossa, sekä analysoida prosessin eri vaiheita. Erityistä huomiota on pyritty kiinnittämään ...
  • Ruukki Construction Oy:n Vimpelin yksikön kotimaan logistiikan kehittäminen 

   Niemi, Ville-Veikko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö liittyy Ruukki Construction Oy:n Vimpelin yksikön kotimaan logistiikan kehittämiseen. Opinnäytetyössä kartoitetaan ja analysoidaan Ruukki Construction Oy:n Vimpelin yksikön kotimaan komponenttitoimitusten ...
  • Kesätyöntekijöiden työmotivaatiotutkimus 2011 Case: ABC Särkisalmi 

   Asikainen, Tiina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö keskittyy selvittämään, mitkä tekijät motivoivat ABC Särkisalmella kesällä 2011 työskenteleviä kesätyöntekijöitä. Samalla selvitetään motivaation tilaa kuluneen kesän jälkeen. Tutkimuksessa on nostettu ...
  • Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenyys 

   Partanen, Jenni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opas asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenelle. Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2010. Suomessa asunto-osakeyhtiöissä asuu noin 2 miljoona ihmistä, joten lakiuudistus ...
  • MSL:n ja Pohjois-Karjalan kesäteattereiden yhteistyö ja sen kehittäminen yhteisen markkinoinnin avulla 

   Räsänen, Emma (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Pohjois-Karjala on merkittävä kesäteattereiden alue. Kesäisin kesäteattereissa Pohjois-Karjalan alueella käy noin 70 000 kävijää ja esitysten sekä niiden ohessa myytävien muiden palveluiden arvo on noin 750 000 – 1 000 000 ...
  • Miten sosiaalitoimessa määritellään yrittäjän palkka? 

   Malinen, Kaisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Liperin kunnan sosiaalitoimi. Tarkoituksena oli tehdä heille opinnäytetyö yrittäjän palkan määrittämisestä. Sosiaalityöntekijät ratkovat työkseen toimeentulo-tukihakemuksia ja solmivat ...