• ABLOY OY:N HENKILÖSTÖN SUHTAUTUMINEN UUTEEN SOSIAALISEEN INTRANETIIN 

   Kero, Helena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten Abloy Oy:n henkilöstö suhtautuu uuteen sosiaaliseen intranetiin, joka otettiin kohdeyrityksessä käyttöön syksyllä 2015. Intranetin käyttäjille eli yrityksen henkilöstölle ...
  • Aineettomien pääomien riskienhallinta pk-yrityksissä 

   Tuuri, Niina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Yrityksen aineettomien pääomien riskejä on tutkittu vähän ja siitä on olemassa vähän kirjallisuutta. Aineeton pääoma käsittää kaiken sen, mikä ei ole yrityksen fyysistä tai taloudellista omaisuutta. Aineetonta pääomaa ovat ...
  • AJONEUVOJEN REKISTERÖINNIN MUUTOS ASIAKASPALVELUTYÖHÖN 

   Reijonen, Ulla-Maarit (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee ajoneuvojen rekisteröinnin muutoksia asiakaspalvelutyöhön. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten liikenteen turvallisuusvirasto Trafin luoma ajoneuvorekisteröintiuudistus on vaikuttanut ...
  • Alaikäisen rikosoikeudellinen vastuu 

   Blom, Christa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Rikosoikeudellinen vastuu alkaa Suomessa 15-vuotiaana. Tämä tarkoittaa, että alle 15-vuotiaat ovat syyntakeettomia, eikä heitä voida tuomita rangaistukseen teoistaan. He voivat kuitenkin joutua muihin kuin rikosoikeudellisiin ...
  • Alkoholista aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen torjunta lainsäädännössä 

   Lehti, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten alkoholista aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja torjutaan lainsäädännössä. Tarkoituksena oli tutkia, miten alkoholilainsäädäntö on ...
  • Aloittavan ICT-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Leskinen, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia liiketoimintasuunnitelma uudelle perustettavalle ICT-alan yritykselle. Mahdollisesti perustettava yritys tulee tarjoamaan tietoteknisiä tukipalveluita pääasiassa pienyrityksille. ...
  • Aloittavan ravintolan liiketoiminnan kehittäminen 

   Kiiski, Miia; Komulainen, Jenna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on auttaa aloittavaa ravintola-alan yritystä liiketoimintansa kehittämisessä luomalla sille apuvälineet talouden suunnitteluun ja markkinointiviestintäsuunnitelmaan. Opinnäytetyö on toiminnallinen ...
  • Aloittavan tilitoimiston liiketoimintasuunnitelma ja toiminnan suunnittelu 

   Tiihonen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia liiketoimintasuunnitelma aloittavalle osakeyhtiömuotoiselle tilitoimistolle sekä suunnitella sen toimintaa. Liiketoimintasuunnitelman tavoitteena oli kartoittaa kaikki sitä koskevat ...
  • Aloittavan yrittäjän taloushallinto-opas 

   Holopainen, Eliisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli tilitoimisto Visma Services Oy. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite oli tehdä tilitoimistossa työskentelevien kirjanpitäjien avuksi taloushallinto-opas, joka käsittelee ...
  • Arava- ja korkotukilainoitteisten vuokra-asuntojen vuokrauksen kehittäminen 

   Schavikin, Emilia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kirjallinen vuokraus-opas vuokrausneuvottelijoille toimeksiantoyrityksessä. Oppaan tavoitteena on kehittää Arava- ja korkotukilainoitteisten vuokra-asuntojen vuokrausta. ...
  • Arvonlisäverotus kauneudenhoitoalalla toimivan ammatinharjoittajan taloushallinnossa 

   Horttanainen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä arvonlisävero-ohje toimeksiantajalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimivalle toimeksiantajalle ohjeistus arvonlisäverovelvolliseksi ...
  • Arvosijoittamisen toimivuus Helsingin pörssin vaihdetuimpien osakkeiden joukossa 

   Hakkarainen, Ossi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää arvosijoitusstrategian toimivuutta Helsingin pörssin vaihdetuimpien osakkeiden joukossa. Tutkimuskohteena toimi Helsingin pörssin OMXH25-indeksin sisältämät osakkeet ja tutkimuksen ...
  • Asetekniikan tuntemus ja koulutus poliisin lupahallinnossa 

   Hirvonen, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Alkuperäinen vuonna 1933 säädetty laki ampuma-aseista ja ampumatarpeista uudistettiin perusteellisesti vuonna 1998. Sen jälkeenkin lakiin on tehty lukuisia muutoksia. Muutosten määrä ja tiheys ovat asettaneet tiukempia ...
  • Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimus 

   Kukkonen, Eemi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimus suoritettiin Polvijärvellä sijaitsevassa S- market elintarvikekaupassa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää S-marketin asiakkaiden tyytyväisyys kaupan tuotteita, palveluita ja ...
  • Asiakasilta asiakassuhteiden ylläpitämisen keinona 

   Rodriguez, Miguel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yrityksen ja sen asiakkaiden välisiä suhteita ja niiden ylläpitämistä. Opinnäytetyössä kuvataan, kuinka järjestin rennon illanvieton, ns. asiakasillan, omille Lassila & Tikanoja Oyj:n asiakkailleni. ...
  • Asiakaspalveluhenkilöstön osaaminen ja osaamistarpeet ikäihmisten palvelemisessa 

   Ikonen, Olavi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakaspalveluhenkilöstön osaamista ja osaamistarpeita ikäihmisten palvelemisessa. Ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti, joten he ovat yhä suurempi yritysten asiakasryhmä sekä ...
  • Asiakassegmentoinnin vaikutus Mahdollisuus maaseudulla hankkeen markkinointiviestintään 

   Kämäräinen, Piritta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia asiakassegmentoinnin vaikutusta Mahdollisuus maaseudulla -hankkeen markkinointiviestintään. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ...
  • Asiakastyytyväisyys apteekissa 

   Kallinen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on toimeksiantona Juuan apteekille tehty asiakastyytyväisyyskysely. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalveluun ja selvittää löytyisikö palvelun kehittämiseksi ...
  • Asiakastyytyväisyys Pentik Oy Joensuun myymälässä 

   Koponen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä Pentik Oy Joensuun myymälän asiakkaat ovat saamaansa palveluun. Tutkimuksessa keskityttiin kolmeen kategoriaan, joita olivat henkilökunta, myymälä ja tuotteet. ...
  • Asiakastyytyväisyysjohtamisen kehittäminen PKO:n S-Kukkakauppa ja Hautauspalvelutoiminnassa 

   Kivelä, Laura (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pohjois-Karjalan Osuuskaupan S-Kukkakaupan ja Hautauspalvelun asiakaspalautejohtamisen nykytilaa ja asiakkaiden toiveita ja näkemyksiä asiakaspalautteen keräämisestä sekä tehdä ...