Uusimmat viitteet

 • Metsä Groupin taimikonhoidon vaikeusluokitus 

  Ruotsalainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty taimikonhoidon toteutusta ja suosituksia. Työssä tarkastellaan myös, mistä taimikonhoidon kustannukset johtuvat ja kuinka Metsä Group hinnoittelee urakoitsijoilla teettämänsä ...
 • Liiketoimintasuunnitelma polttopuuyritykselle 

  Toivola, Asko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä valmistettiin liiketoimintasuunnitelma polttopuuyritykselle. Suunnitelmassa selvitettiin, onko polttopuun valmistus ja myynti kannattavaa aloittaa Liperin alueella. Liiketoimintasuunnitelmassa tutkittiin ...
 • Hirvivioituksen vaikutus sahatukin laatuun 

  Leppänen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Hirvet aiheuttavat merkittävää tuhoa havu- ja lehtipuutaimikoille vuosittain. Puiden kasvutappiot ja laatuviat aiheutuvat hirvien katkoessa puun oksia ja latvakasvaimia. Hirvituhojen määrään vaikuttaa oleellisesti vallitseva ...
 • Koneellisen metsänistutuksen onnistuminen 

  Rönkkö, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo on tehnyt koneellista metsänuudistamista kesällä 2015 yhteensä noin 25 hehtaarin kokoisella alueella. Kesälle 2016 yhdistyksen tavoitteena on ollut kaksinkertaistaa koneellisen istutuksen ...
 • LÄHI-INFRAPUNAKAMERALLA VARUSTETUN MIEHITTÄMÄTTÖMÄN KUVAUSKOPTERIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET TAIMIKON HOITOTARPEEN ARVIOINNISSA 

  Moilanen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Miehittämättömän ilma-aluksen käyttöä metsätaloudessa tutkitaan, ja mielenkiinto aihetta kohtaan on lisääntynyt laitteiston hinnan alennettua viime vuosina. Suomen metsissä kasvaa taimikoita, joista odotetaan kasvavan ...
 • Metsänhoitoyhdistys Kainuun asiakastyytyväisyys 

  Kähkönen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä metsänhoitoyhdistys Kainuun toimintaan, palveluihin ja toimihenkilöihin. Työssä pyrittiin myös selvittämään asiakkaiden mielipiteitä yhdistyksen ...
 • Tapahtuman järjestäminen - Pohjois-Karjalan metsäpäivä PoKara 2017 

  Könttä, Janne; Nevalainen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tapahtuman järjestäminen on monivaiheinen prosessi, missä järjestäjien tulee huolehtia tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheista sekä siihen liittyvistä jälkitoimista. Tämän opinnäytetyön aiheena on Pohjois-Karjalan ...
 • LASERKEILAUSAINEISTON LUOTETTAVUUS METSÄARVIOSSA 

  Pesonen, Perttu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Metsätiloja arvioitaessa metsän arvo määritellään yleensä kuvioittaisella arvioinnilla. Kaukokartoitusmenetelmällä suoritettu metsävaratiedon hankinta on uudenlainen tapa tuottaa metsävaratietoa. Laserkeilaus korvaa ...
 • Metsäverkko-mobiilisovelluksen laajempi käyttöönotto 

  Smolander, Mikael (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten Metsäverkko-mobiilisovellus saataisiin laajemmin omistajajäsenten käyttöön. Metsäverkko-mobiili pohjautuu Metsäverkko-internetpalveluun mutta ei sisällä kaikkia sen ominaisuuksia. ...
 • Tohmajärven kunnan liikuntareittien kunto- ja käyttöselvitys 

  Martiskin, Petrus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Virkistysalueet ja liikuntareitit ovat tärkeä osa kuntien ja kaupunkien tarjoamia palveluita asukkailleen. Kyseiset palvelut tarjoavat nimensä mukaisesti virkistäytymismahdollisuuksia ja vaikuttavat positiivisesti ihmisten ...
 • BIOTALOUDEN OSAAMISTARPEET VUONNA 2030 

  Vänskä, Reima (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin biotalousalalla tarvittavia osaamistarpeita vuoteen 2030 mennessä. Tämä työ tehtiin yhteistyössä AVOT-hankeen kanssa. Kyseessä on usean eri korkeakoulun ja yliopiston yhteistyössä toteuttama ...
 • METSÄTALOUSYRITTÄJÄN HANKINTAKAUPAN KANNATTAVUUS - TAPAUSTUTKIMUS 

  Koskinen, Miro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Suomessa käytettävästä puusta suurin osa hankitaan yksityismetsistä pääasiassa pystykauppana. Metsänomistajien rakennemuutoksen seurauksena hankintapuukaupan määrä on vähäinen, koska metsänomistajilla ei ole halua tai ...
 • Maisemoitujen maanottoalueiden metsittymisen onnistuminen 

  Lumberg, Ville; Heikkinen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Suomi on asukaslukuun suhteutettuna suurin maa-ainesten käyttäjämaa Euroopassa. Maa-ainesten käyttö kohdistuu pääosin soravaroihin, joista saadaan luonnon kiviainesta rakentamiseen ja käytössä olevien ...
 • METSÄVAKUUTUSEHTOJEN EROT ERI VAKUUTUSYHTIÖISSÄ 

  Nummi, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Suurimmalla osalla suomalaisista vakuutusyhtiöistä on tuotteissaan myös metsäva-kuutuksia. Niiden ehdot saattavat poiketa toisistaan paljonkin, ja keskeisiä eroja voi olla vaikea selvittää ostopäätöstä tehtäessä. Tässä ...
 • Voimajohtoaukeiden metsätaloudellinen hyödyntäminen 

  Santamäki, Tatu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Uuden kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan metsähakkeen määrän tulisi nousta nykyisestä 8 miljoonasta hakekuutiosta 14,5 miljoonaan hakekuutioon. Tämä tarkoittaa 6,5 miljoonan hakekuution lisäystä vuoteen 2030 ...

Näytä lisää