Uusimmat viitteet

 • Metsävakuuttaminen ja -vakuutusten vertailu 

  Åhlgrén, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja perehtyä metsien vakuuttamistoimintaan Suomessa ja eri vakuutusyhtiöiden tarjoamiin vakuutustuotteisiin. Työssä käytettiin vakuutustarjousten pohjana kahta eri esimerkkitilaa, ...
 • Kuusen viivästyneen istuttamisen onnistuminen 

  Kröger, Veijo; Konttinen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Metsänuudistamista ohjaa Suomessa laki, joka velvoittaa metsänomistajan uudistamaan metsän päätehakkuun jälkeen. Uusi taimikko on saatettava alulle kolmen vuoden kuluessa päätehakkuun päättymisestä. Uudistamisvelvoite ...
 • Kiteen tukin uuden osto-ohjelman toimivuus ja vaikuttavuus 

  Holopainen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Stora Enso Oyj:n Kiteen sahan lopputuotteet ovat erilaisia lujuusluokiteltuja kuusi-sahatavaroita ja niiden jatkojalosteita. Keväällä 2017 otettiin sahan hankinta-alueella päätehakkuuleimikoilla käyttöön uusi ...
 • Metsälain 10 §:n kohteiden ominaispiirteiden säilyminen Joensuun kaupungin metsätalousalueilla 

  Pihlman, Saara; Pyykkö, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Joensuun kaupungin metsätalousmailla tehdyillä hakkuilla sijaitsevien metsälain 10 §:ssä mainittujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen säilymistä. Suurin osa hakkuista on tehty vuosien 2013 ...
 • Harvesterityön keskeytykset ja ajanmenekki 

  Kortelainen, Miikka; Juvonen, Elias (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia harvesterinkuljettajan työpäivän rakennetta ja sen aikana syntyvien häiriöaikajaksojen määrää, laatua ja vaikutusta. Nykyaikaisen harvesterin sähköinen työajanseurantajärjestelmä ...
 • Etäomistuksen vaikutus metsänomistajien tietotasoon ja metsänkäytön suunnitteluun 

  Kilpeläinen, Ville; Iivarinen, Mikael (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää etäomistajuuden vaikutusta metsänomistajien tietotasoon ja metsänkäytön suunnitteluun. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vastaajien metsiin liittyvää arvomaailmaa, joka vaikuttaa ...
 • Biotalous tulee - onko metsänomistaja valmis? 

  Korhonen, Kari; Kesäniemi, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Pielisen Karjalassa asuvien metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymistä muuttuvassa markkinatilanteessa, kun bioenergian käyttö lisääntyy alueella. Tavoitteena oli selvittää ...
 • UPM Plywood Joensuun vaneritehtaan tukkimittarien tarkkuus 

  Hyttinen, Aappo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Kustannustehokkuudella on mekaanisessa metsäteollisuudessa iso merkitys. Tässä opinnäytetyössä on tutkittu UPM Plywood Joensuun vaneritehtaan tukkimittarien tarkkuutta. Sillä on merkittävä vaikutus tehtaan hyötysuhteeseen. ...
 • Metsä Groupin taimikonhoidon vaikeusluokitus 

  Ruotsalainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on selvitetty taimikonhoidon toteutusta ja suosituksia. Työssä tarkastellaan myös, mistä taimikonhoidon kustannukset johtuvat ja kuinka Metsä Group hinnoittelee urakoitsijoilla teettämänsä ...
 • Liiketoimintasuunnitelma polttopuuyritykselle 

  Toivola, Asko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä valmistettiin liiketoimintasuunnitelma polttopuuyritykselle. Suunnitelmassa selvitettiin, onko polttopuun valmistus ja myynti kannattavaa aloittaa Liperin alueella. Liiketoimintasuunnitelmassa tutkittiin ...
 • Hirvivioituksen vaikutus sahatukin laatuun 

  Leppänen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Hirvet aiheuttavat merkittävää tuhoa havu- ja lehtipuutaimikoille vuosittain. Puiden kasvutappiot ja laatuviat aiheutuvat hirvien katkoessa puun oksia ja latvakasvaimia. Hirvituhojen määrään vaikuttaa oleellisesti vallitseva ...
 • Koneellisen metsänistutuksen onnistuminen 

  Rönkkö, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo on tehnyt koneellista metsänuudistamista kesällä 2015 yhteensä noin 25 hehtaarin kokoisella alueella. Kesälle 2016 yhdistyksen tavoitteena on ollut kaksinkertaistaa koneellisen istutuksen ...
 • LÄHI-INFRAPUNAKAMERALLA VARUSTETUN MIEHITTÄMÄTTÖMÄN KUVAUSKOPTERIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET TAIMIKON HOITOTARPEEN ARVIOINNISSA 

  Moilanen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Miehittämättömän ilma-aluksen käyttöä metsätaloudessa tutkitaan, ja mielenkiinto aihetta kohtaan on lisääntynyt laitteiston hinnan alennettua viime vuosina. Suomen metsissä kasvaa taimikoita, joista odotetaan kasvavan ...
 • Metsänhoitoyhdistys Kainuun asiakastyytyväisyys 

  Kähkönen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä metsänhoitoyhdistys Kainuun toimintaan, palveluihin ja toimihenkilöihin. Työssä pyrittiin myös selvittämään asiakkaiden mielipiteitä yhdistyksen ...
 • Tapahtuman järjestäminen - Pohjois-Karjalan metsäpäivä PoKara 2017 

  Könttä, Janne; Nevalainen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tapahtuman järjestäminen on monivaiheinen prosessi, missä järjestäjien tulee huolehtia tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheista sekä siihen liittyvistä jälkitoimista. Tämän opinnäytetyön aiheena on Pohjois-Karjalan ...

Näytä lisää