• Vauhdilla yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi : Loppuraportti 

   Bågeberg, Daniel; Tolonen, Seija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Karelia-ammattikorkeakoulun strategiassa vuosille 2016-2020 yrittäjyys on valittu läpileikkaavaksi teemaksi ja strategiakauden tavoitteena on kehittyä yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi. Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ...
  • Korkeakouluopiskelijoiden mentorointiohjelma : Loppuraportti 

   Alastalo, Tarmo; Tolonen, Seija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Mentorointiohjelma on Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallinnoimaa toimintaa, johon osallistuvat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus. Mentoreina toimivat pohjoiskarjalaiset yritysten ja ...
  • Best practices in SECURE partner regions 

   Saramäki, Kaija (ed.) (Karelia University of Applied Sciences, 2018)
   Smarter Energy Communities in Northern and Arctic Regions (SECURE) project is a project funded by the Northern Periphery and Arctic Programme (NPA). The project runs for three years, from May 2016 to the end of April 2019. ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 2017 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  • Näkökulmia kuntoutusajatteluun : Juhlajulkaisu 

   Suhonen, Liisa (toim.) (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä juhlajulkaisu on koottu Karelia ammattikorkeakoulun fysioterapian yliopettaja Liisa Suhosen jäädessä eläkkeelle. Julkaisu tekee näkyväksi Karelian opettajien näkökulmia kuntoutuksen määrittelystä, merkityksestä ja ...
  • Jukajoen (Kontiolahti) nykytila ja alustava kunnostussuunnitelma 

   Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä tutkimusraportti koostuu kahdesta osasta. Raportin ensimmäisessä osassa esitetään vuosina 2012-2017 suoritettujen mittausten ja havaintojen tulokset Jukajoen vedenlaadusta, pohjaeläimistöstä ja kuormituksesta. Raportin ...
  • Näkökulmia lasten ja nuorten hoitotyön erityiskysymyksiin 

   Tiainen, Arja-Irene; Ruokonen, Tarja (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän kirjan julkaiseminen sai alkunsa Karelia-ammattikorkeakoulun ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa tehdyistä lasten ja nuorten hoitotyötä käsittelevistä opinnäytetöistä. Pääosa julkaisun artikkeleista pohjautuukin ...
  • Puruveden Savonlahden nykytila : Sedimentin laatu ja määrä, pohjaeläimistö, vedenlaatu sekä kuormitus- ja fosforimallitarkastelu 

   Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Karelia-ammattikorkeakoulu teki Puruveden Savonlahden ja sen edustan ulappa-alueen pohjan tilan tutkimuksen kevättalvella 2017 Pro Puruvesi ry.:n toimeksiannosta. Savonlahden ja sen edustan sedimentin laatua ja määrää, ...
  • Ravinteet kiertoon : Jätevesipuhdistamon termisen lietteen käsittely pyrolyysillä 

   Juntunen, Samuel; Kervinen, Janne; Heiskanen, Teemu; Hakkarainen, Nuutti; Shipalova, Elena; Tiainen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamon terminen liete sisältää huomattavasti hyödyllisiä ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Lietteestä voi löytyä myös haitta-aineita kuten raskasmetalleja, lääkeainejäämiä ja mikromuoveja. ...
  • IkäOTe -hanke kehittämässä, oppimassa ja kokeilemassa 

   Tarkiainen, Ari; Sihvo, Päivi; Krohns, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeessa on tutkittu ja kokeiltu teknologisia ratkaisuja ikääntyvien muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. IkäOTe-hanketta ovat ...
  • Perspectives on Bioeconomy : Cases from the ERDI Partner Regions 

   Mastalka, Martin; Timonen, Liisa (Karelia University of Applied Sciences, University of Pardubice, 2017)
   ERDI - Empowering Regional Development and Innovations -project aims for better graduate employability and improved competitiveness of the regional economy to gain better income in the future. The Eastern- and Northern ...
  • Jukola 2017 pilotti : Somedataselvitys 

   Holopainen, Jukka; Hotti, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän selvityksen tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään, miten edullisia ja maksuttomia työkaluja voidaan käyttää tapahtumadatan keräämiseen, analysointiin ja visualisointiin. Selvityksessä näihin välineisiin tutustutaan ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus 

   Tarnanen, Teppo; Wrange, Kim (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tällä selvityksellä luodaan yleiskuvaa Karelia ammattikorkeakoulun (Karelia-amk) yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta. Selvityksessä on määritetty ammattikorkeakoulun vaikuttavuuden kuvaamiseen soveltuvia ...
  • Student’s handbook on quality 

   University, Karelia (Karelia University of Applied Sciences, 2017)
   Quality can be achieved by working together, and it is the outcome of every individual in the learning community. This guidebook is aimed especially for the students of Karelia University of Applied Sciences (Karelia UAS) ...
  • Puukerrostalon palotekniikka 

   Mikkola, Esko; Holopainen, Satu
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 46 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia ammattikorkeakoulun ja KK-Palokonsultti Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden paloteknisiä ominaisuuksia sekä palosuojaukseen ...
  • Puukerrostalojen ääneneristys : Asiantuntijaselvitys 

   Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu); Kylliäinen, Mikko; Latvanne, Pekka; Kuusinen, Antti; Kekki, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä asiantuntijaselvitys on toteutettu Karelia ammattikorkeakoulun ja A-insinöörit suunnittelu Oy:n yhteistyönä. Julkaisun tavoitteena on auttaa lukijaa ymmärtämään puurakenteiden akustisia ominaisuuksia ja siten välttämään ...
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta 

   Pesonen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hyvää opettajaa on määritelty eri aikoina eri tavoin. Vaikka hyvään opettajaan liittyviä tutkimuksia on laadittu, hyvään musiikinopettajaan liittyvistä tutkimuksista on puute. Tämän lisensiaatintutkimuksen tavoitteena oli ...
  • Maaseudulle elinvoimaa yhteiskunnallisella yrittäjyydellä : Selvitysraportti yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Pohjois-Karjalassa 

   Koskinen, Keijo; Tarkiainen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys? Miten voin perustaa yhteiskunnallisen yrityksen? Miten se eroaa normaalista yrityksestä? Nyt käsillä oleva julkaisu, joka perustuu pohjoiskarjalaisille kylien aktiiveille kohdennettuun ...
  • Karelia-ammattikorkeakoulun toimintakertomus 2016 

   Tiainen, Kari; Piiparinen, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  • MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT 

   Kärkkäinen, Kaisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan koulutuksen osalta. Tutkimuksessa ...