Uusimmat viitteet

 • Osaajayhteisö työhyvinvoinnin tukena : Sosiaali- ja terveysalalla luotu työhyvinvointia edistävä yhteisöllinen malli 

  Lehto, Anniina; Soininen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Suomessa on meneillään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Muuttuvan toimintaympäristön keskellä koettiin tärkeäksi kehittää henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisen varhaisia keinoja. Tämän opinnäytetyön ...
 • Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen kehittäminen Siun soten yhteispäivystyksessä 

  Eronen, Petra; Kettunen, Mira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Lapsen kaltoinkohtelu on aiheena arkaluontoinen ja siihen puuttuminen koetaan vaikeaksi. Hoitotyön tutkimussäätiö laatii tieteellisten tutkimusten perusteella hoitosuosituksia, jotka helpottavat tutkimuksellisen tiedon ...
 • Etäjohtamisen kehittäminen hajautetussa organisaatiossa 

  Ahvalo, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Terveydenhuollon organisaatio on usein hajautettu organisaatio. Hajautumiseen ovat vaikuttaneet kuntaliitokset, yhteistoiminta-alueet, kuntayhtymien perustaminen sekä toisaalta toimintojen keskittäminen. Hajautetun ...
 • Muutosprosessi palvelutarjonnan laajentuessa Lieksan Kotipirtti Oy:ssä 

  Timonen, Hanne; Nevalainen, Marika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Muutoksia tapahtuu tämän päivän työelämässä jatkuvasti ja niistä on tullut jo osin arkipäivääkin. Vaikka muutokset ovat jatkuvia, korostuu muutosjohtaminen kaikessa työyhteisön toiminnassa. Johtamisen merkitys onnistuneessa ...
 • Kätilötyön osaamisen johtaminen 

  Hyttinen, Arja; (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista osaamista kätilöillä on ja missä kätilöt tarvitsevat lisäosaamista. Tarkoitus oli myös selvittää, miten osaamisen tarpee-seen vastataan. Tavoitteena ...
 • Arvojen mukaisen työskentelyn kehittäminen yksityisessä hoivakodissa 

  Torniainen, Katriina; Tähti, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Vuonna 2016 tehty Vaasan yliopiston tutkimustulos osoittaa, että yrityksissä määritellyt arvot eivät ohjaa monenkaan yrityksen toimintaa. Arvot ovat enemmän virallisia lausel-mia yrityksen toivetilasta, mutta ne eivät ohjaa ...
 • Työturvallisuusohjeistuksen kehittäminen Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalveluun 

  Jaaranen, Jyrki; Rossi, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Ensihoidon työturvallisuus on ollut julkisuudessa runsaasti viime vuosina. Ambulansseille sattuneiden liikenneonnettomuuksien lisäksi yleisen turvallisuustilanteen heikentyminen lisää ensihoitotyön työturvallisuusriskejä. ...
 • Ikäihmisten kotiuttaminen terveyskeskussairaalasta kotihoitoon moniammatillisena yhteistyönä 

  Kananen, Marja-Leena; Voutilainen, Petra (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Tarve sairaalasta kotiuttamisen kehittämiselle tulee olemaan merkittävässä osassa terveyden-huollon muuttuvaa toimintakenttää. Toimijat vaihtuvat ja ihmisten tarpeet monialaistuvat. Tarkoituksen mukainen ...
 • Kotikuntoutusmallin kehittäminen Kiteen kotihoidolle 

  Kainulainen, Satu; Karppinen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Kotiin annettavat palvelut ja kotikuntoutus ovat nousseet valtakunnallisesti tärkeiksi kehittämiskohteiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä kehittämishankkeena Kiteen ...
 • Tavoitteellinen työkierto ja lainavuorot Siun soten aikuispsykiatrian toimintayksiköissä 

  Jänönen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Ajoittaisen työvoimapulan pienentämiseksi ja hoitohenkilöstön resursoinnin helpottamiseksi on Siun sotessa otettu käyttöön erilaisia hoitohenkilöstön joustavaa liikkumista helpottavia toimintamalleja. Näitä toimintamalleja ...
 • Isäneuvolan toimintamallin kehittäminen osallisuuden keinoin 

  Raatikainen, Tuija; Koivuniemi, Suvi-Sirkku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Vanhemmuuden tukeminen, lapsen etu ja asiakasosallisuus ovat ennaltaehkäisevien perhepalvelujen keskiössä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea vanhemmuutta ja lapsiperheiden hyvinvointia vahvistamalla isien ...
 • Hoitohenkilökunnan kliinisten taitojen kehittäminen simulaatio-oppimisen keinoin 

  Saarelainen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Joensuun terveyskeskuksen vuodeosastojen hoitohenkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittämisen työkaluksi. Sen tarkoitus on parantaa terveyskeskuksen vuodeosastojen hoitohenkilökunnan valmiuksia ...
 • Turvalinen työympäristö - AVEKKI-koulutuksen kehittäminen Siun sotessa 

  Lappalainen, Leila (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Väkivaltatilanteet ovat lisääntymässä terveyden- ja sosiaalihuollossa. Väkivalta voi olla sekä fyysistä, että henkistä väkivaltaa ja molemmilla on yhtä suuri vaikutus työntekijöiden turvallisuuteen. Joskus saattaa olla ...
 • LASTEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN SIJAISHUOLLOSSA : - Lastensuojeluyksikkö Verson toiminnan kehittäminen 

  Rönkkö, Marianne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Osallisuus oman elämänsä asioihin kuuluu jokaisen kansalaisen perusoikeuksiin. Lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella on erittäin vahvasti lailla suojattu oikeus osallisuuteen itseään koskevissa asioissa. Osallisuuden ...
 • Laatua ja asiakasturvallisuutta osallistaen kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan 

  Miettinen, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta on muuttumassa. Lakia vammaisuuden perusteella jär-jestettävistä palveluista ja tukitoimista uudistetaan. Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan. ...

Näytä lisää