Uusimmat viitteet

 • Herätteidenhallinta ITIL-ympäristössä 

  Lipponen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä kehitettiin pohjoismaisen teollisuusyrityksen tietohallinnon herätteidenhallintaa ja siinä hyödynnettiin ITIL-mallia. Herätteidenhallinnan työkaluksi valittiin SolarWinds ja se otettiin käyttöön työn aikana. ...
 • Preliminary Study for Cloud-Based Productivity Tool Implementation in Global Forest Products Company 

  Rautasalo, Jouni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  The purpose of this thesis was to investigate OneDrive for Business cloud service implementation into use. The aim was to create a report that could be used as a guide when a tool would be taken in use. One aim was to find ...
 • Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön yhteistyön kehittäminen 

  Pihlapuro, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on ollut parantaa Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan sisäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kaupunkiorganisaation muihin toimialoihin. Vuoden 2017 alussa voimaan astunut organisaatiouudistus ...
 • Perehdyttämisprosessin kehittäminen osana osaamisen johtamista elementtitehtaassa 

  Ahonen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyö käsittelee osaamisen johtamista ja uuden työntekijän perehdyttämistä. Osaamisen johtaminen liittyy vahvasti jo alkuvaiheen perehdytykseen, että pystytään tunnistamaan sekä hyödyntämään osaaminen. ...
 • Kaukolämpötoiminnan kilpailukyvyn parantaminen 

  Sutinen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä pureudutaan kaukolämmön kilpailukyvyn parantamiseen Savolaisessa energiakonsernissa. Opinnäytetyössä lähestytään Savon Voiman historian kautta kaukolämpötoiminnan toimintamallia ennen 2016 tehtyä ...
 • Digitalisaatiolla saavutettavat lisäarvot asunto-osakeyhtiön sidosryhmille 

  Lustig, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö kartoittaa työn tilaajayrityksen, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin sidosryhmien arvoja, jotta yritys voi kohdentaa sähköiset palvelunsa ja IoT-sovelluksensa sidosryhmille eniten lisäarvoa tuottaviin ...
 • Pelastustoimen organisaatiomuutos 

  Lintunen, Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan, kuinka pelastuslaitosten operatiivisissa tehtävissä työskennellyt henkilöstö on kokenut toteutetut pelastustoimen organisaatiomuutokset, sekä pohditaan millä tavoin organisaatiomuutoksesta ...
 • Työssäoppimisen kehittäminen Pohjois-Karjalan ammattiopiston Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksessa Joensuun yksikössä 

  Turunen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Pohjois-Karjalan ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon työssäoppimisen nykytilaa ja tulevaisuutta Joensuun yksikössä. Tarkoituksena on lisäksi verrata ...
 • Monimuotoinen resurssien hankinta ja käyttö 

  Toivanen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutustutaan resurssien hankintaan. Opinnäytetyössä käsitellään erilaisia resurssien tarpeen syntymekanismeja ja käydään läpi rekrytoinnin eri vaiheet. Opinnäytetyö rajautuu tuotannon suorien työntekijöiden ...
 • Osaamisen johtaminen lähiesimiestyössä - käytäntöjä ja kehittämistarpeita henkilöstön näkökulmasta 

  Puhakka, Leena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Pohjois-Karjalan ammattiopiston henkilöstön näkökantaa osaamisen johtamiseen ja kerättiin ideoita sen kehittämiseen. Tarkoituksena oli kartoittaa henkilöstön käsitystä, kuinka henkilöstölle ...
 • TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUJEN MOTIVOIVISTA TEKIJÖISTÄ 

  Patrikainen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli, selvittää työntekijöiden kokemuksien perusteella motivoivat tekijät kehityskeskusteluissa ja oman osaamisen kehittämisessä. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: 1) Mikä työntekijöitä motivoisi ...
 • LEAN TEHTAAN JOHTAMISESSA 

  Hirvonen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa henkilöstölle sekä tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle. Tässä työssä kuvataan johtamisen ja Lean-filosofian vaikutuksia yrityksen toimintaan sekä niiden yhteisvaikutukset ...
 • IT-OSAAMISEN JOHTAMISEN PROSESSI JA TUNNISTETTUJEN OSAAMISALUEIDEN JATKUVA VARMISTAMINEN 

  Pajarinen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä kehittämistyö on tehty toimeksiantona Marski Data Oy:lle. Työn tavoitteena oli tunnistaa Marski Data Oy:n IT-osaston ydinosaamisalueet, sekä samalla saada selville nykyosaamisen ja tavoiteosaamisen välinen osaamiskuilu. ...
 • PSYKOLOGINEN PÄÄOMA LÄÄKELAITEVALMISTAJAN YRITYSKUVAA KIRKASTAMASSA 

  Savander, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö keskittyi lääkelaiteteollisuudelle kansainvälisen laatujärjestelmän mukaista alihankintaa tekevän yrityksen henkilöstön toimintakulttuurin ja yrityskuvan kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli havaita ...
 • LEAN-TOIMINTAMALLIN HYÖHYDTÄMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 

  Kosonen, Panu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, voidaanko Lean-menetelmää ja työkaluja hyödyntää myös ammatillisen perusopetuksen järjestämisessä. Tavoitteena on löytää toimintatapoja, joilla amma-tillisesta koulutuksesta voitaisiin ...

Näytä lisää