Uusimmat viitteet

 • Osaamisen johtaminen lähiesimiestyössä - käytäntöjä ja kehittämistarpeita henkilöstön näkökulmasta 

  Puhakka, Leena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Pohjois-Karjalan ammattiopiston henkilöstön näkökantaa osaamisen johtamiseen ja kerättiin ideoita sen kehittämiseen. Tarkoituksena oli kartoittaa henkilöstön käsitystä, kuinka henkilöstölle ...
 • TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUJEN MOTIVOIVISTA TEKIJÖISTÄ 

  Patrikainen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli, selvittää työntekijöiden kokemuksien perusteella motivoivat tekijät kehityskeskusteluissa ja oman osaamisen kehittämisessä. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: 1) Mikä työntekijöitä motivoisi ...
 • LEAN TEHTAAN JOHTAMISESSA 

  Hirvonen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa henkilöstölle sekä tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle. Tässä työssä kuvataan johtamisen ja Lean-filosofian vaikutuksia yrityksen toimintaan sekä niiden yhteisvaikutukset ...
 • IT-OSAAMISEN JOHTAMISEN PROSESSI JA TUNNISTETTUJEN OSAAMISALUEIDEN JATKUVA VARMISTAMINEN 

  Pajarinen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä kehittämistyö on tehty toimeksiantona Marski Data Oy:lle. Työn tavoitteena oli tunnistaa Marski Data Oy:n IT-osaston ydinosaamisalueet, sekä samalla saada selville nykyosaamisen ja tavoiteosaamisen välinen osaamiskuilu. ...
 • PSYKOLOGINEN PÄÄOMA LÄÄKELAITEVALMISTAJAN YRITYSKUVAA KIRKASTAMASSA 

  Savander, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö keskittyi lääkelaiteteollisuudelle kansainvälisen laatujärjestelmän mukaista alihankintaa tekevän yrityksen henkilöstön toimintakulttuurin ja yrityskuvan kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli havaita ...
 • LEAN-TOIMINTAMALLIN HYÖHYDTÄMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 

  Kosonen, Panu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, voidaanko Lean-menetelmää ja työkaluja hyödyntää myös ammatillisen perusopetuksen järjestämisessä. Tavoitteena on löytää toimintatapoja, joilla amma-tillisesta koulutuksesta voitaisiin ...
 • Strategisen johtamisjärjestelmän kehittäminen 

  Hyttinen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Joensuun CNC-Machining Oy ja työn tavoitteena oli luoda strategialähtöinen johtamisjärjestelmä toimeksiantajan johdon työkaluksi käyttäen hyödyksi konstruktiivista tutkimusmenetelmää. ...
 • LAADUN SEURANNAN- JA MITTARISTOJEN KEHITTÄMINEN ICT-PALVELUTUOTANNOSSA 

  Nousiainen, Kari; Pekkinen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia palvelutuotannon mittaamisen sekä laadunhallinnan keinoja on tarjolla. Selvityksen pohjalta laadittiin ESH-Mediatri-palvelukuvaus, ESH-Mediatri-palvelutasosuositus sekä ...
 • Laatujärjestelmän uudistaminen 

  Vuorisalo, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia käsittelevästä ISO 9001 -standardista on julkaistu päivitetty versio vuonna 2015. Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa kohdeyrityksen olemassa oleva laatujärjestelmä tämän standardin ...
 • AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOTEUTTAMINEN RAKENNUSALAN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA ASIAKKUUKSIEN NÄKÖKULMASTA 

  Heininen, Heimo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ammatillisen koulutuksen muutosta uudistuksesta, jotka kohdistuvat koulutuksen rakenteisiin. Uudistuksessa yhdistetään nuorten ja aikuisten ammatilliset koulutukset. Muutoksen taustalla ...
 • TUOTANNOLLIS-TALOUDELLISISTA SYISTÄ JOHTUVAT IRTISANOMISET TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMANA 

  Pirinen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Työssä tutkittiin kuinka oppilaitoksen työntekijät kokevat tuotannollis-taloudellisista syistä joh-tuvat irtisanomiset. Yhteistoimintaprosessi on tuttu teollisuudessa, mutta oppilaitosmaail-massa se on vielä uusi ilmiö. ...
 • ICT-ALALLA TOIMIVAN PK-YRITYKSEN LASKUTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN TOIMINTATUTKIMUKSELLA 

  Parkkonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää yrityksen laskutukseen liittyvä sisäinen prosessi.Laskutusprosessissa oli havainnoitu olevan turhia vaiheita ja prosessin yksinkertaistamiselle ja virtaviivaistamiselle oli ...
 • PEREHDYTYSPROSESSIN KEHITTÄMINEN R&D-YKSIKÖSSÄ 

  Turunen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Exel Composites Oyj:n perehdytysprosessia ja siihen liittyvää materiaalia. Opinnäytetyössä keskitytään erityisesti R&D-osastoon ja sen tarpeisiin. Työssä selvitetään ...
 • Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen päätöksenteon tukena 

  Mikkonen, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntämistä johtamisen tukena sekä laatia Palkeiden kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaus ja määritellä alustava tietoarkkitehtuuri. Työssä pyrittiin ...
 • YRITYKSEN TILAUS-TOIMITUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN LÄPIMENOAIKOJEN PARANTAMISEKSI 

  Tanskanen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli yrityksen tilaus-toimitusprosessin kehittäminen läpimenoaikojen parantamiseksi. Kehittämistyön kohteena oli konepajateollisuudessa toimiva alihankintakoneistusta tekevä yritys. Tavoitteena ...

Näytä lisää