• Herätteidenhallinta ITIL-ympäristössä 

   Lipponen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä kehitettiin pohjoismaisen teollisuusyrityksen tietohallinnon herätteidenhallintaa ja siinä hyödynnettiin ITIL-mallia. Herätteidenhallinnan työkaluksi valittiin SolarWinds ja se otettiin käyttöön työn aikana. ...
  • Preliminary Study for Cloud-Based Productivity Tool Implementation in Global Forest Products Company 

   Rautasalo, Jouni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The purpose of this thesis was to investigate OneDrive for Business cloud service implementation into use. The aim was to create a report that could be used as a guide when a tool would be taken in use. One aim was to find ...
  • Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön yhteistyön kehittäminen 

   Pihlapuro, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on ollut parantaa Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan sisäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kaupunkiorganisaation muihin toimialoihin. Vuoden 2017 alussa voimaan astunut organisaatiouudistus ...
  • Perehdyttämisprosessin kehittäminen osana osaamisen johtamista elementtitehtaassa 

   Ahonen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyö käsittelee osaamisen johtamista ja uuden työntekijän perehdyttämistä. Osaamisen johtaminen liittyy vahvasti jo alkuvaiheen perehdytykseen, että pystytään tunnistamaan sekä hyödyntämään osaaminen. ...
  • Kaukolämpötoiminnan kilpailukyvyn parantaminen 

   Sutinen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä pureudutaan kaukolämmön kilpailukyvyn parantamiseen Savolaisessa energiakonsernissa. Opinnäytetyössä lähestytään Savon Voiman historian kautta kaukolämpötoiminnan toimintamallia ennen 2016 tehtyä ...
  • Digitalisaatiolla saavutettavat lisäarvot asunto-osakeyhtiön sidosryhmille 

   Lustig, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö kartoittaa työn tilaajayrityksen, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin sidosryhmien arvoja, jotta yritys voi kohdentaa sähköiset palvelunsa ja IoT-sovelluksensa sidosryhmille eniten lisäarvoa tuottaviin ...
  • Pelastustoimen organisaatiomuutos 

   Lintunen, Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan, kuinka pelastuslaitosten operatiivisissa tehtävissä työskennellyt henkilöstö on kokenut toteutetut pelastustoimen organisaatiomuutokset, sekä pohditaan millä tavoin organisaatiomuutoksesta ...
  • Työssäoppimisen kehittäminen Pohjois-Karjalan ammattiopiston Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksessa Joensuun yksikössä 

   Turunen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Pohjois-Karjalan ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon työssäoppimisen nykytilaa ja tulevaisuutta Joensuun yksikössä. Tarkoituksena on lisäksi verrata ...
  • Monimuotoinen resurssien hankinta ja käyttö 

   Toivanen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan resurssien hankintaan. Opinnäytetyössä käsitellään erilaisia resurssien tarpeen syntymekanismeja ja käydään läpi rekrytoinnin eri vaiheet. Opinnäytetyö rajautuu tuotannon suorien työntekijöiden ...
  • Osaamisen johtaminen lähiesimiestyössä - käytäntöjä ja kehittämistarpeita henkilöstön näkökulmasta 

   Puhakka, Leena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Pohjois-Karjalan ammattiopiston henkilöstön näkökantaa osaamisen johtamiseen ja kerättiin ideoita sen kehittämiseen. Tarkoituksena oli kartoittaa henkilöstön käsitystä, kuinka henkilöstölle ...
  • TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUJEN MOTIVOIVISTA TEKIJÖISTÄ 

   Patrikainen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli, selvittää työntekijöiden kokemuksien perusteella motivoivat tekijät kehityskeskusteluissa ja oman osaamisen kehittämisessä. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: 1) Mikä työntekijöitä motivoisi ...
  • LEAN TEHTAAN JOHTAMISESSA 

   Hirvonen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa henkilöstölle sekä tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle. Tässä työssä kuvataan johtamisen ja Lean-filosofian vaikutuksia yrityksen toimintaan sekä niiden yhteisvaikutukset ...
  • IT-OSAAMISEN JOHTAMISEN PROSESSI JA TUNNISTETTUJEN OSAAMISALUEIDEN JATKUVA VARMISTAMINEN 

   Pajarinen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä kehittämistyö on tehty toimeksiantona Marski Data Oy:lle. Työn tavoitteena oli tunnistaa Marski Data Oy:n IT-osaston ydinosaamisalueet, sekä samalla saada selville nykyosaamisen ja tavoiteosaamisen välinen osaamiskuilu. ...
  • PSYKOLOGINEN PÄÄOMA LÄÄKELAITEVALMISTAJAN YRITYSKUVAA KIRKASTAMASSA 

   Savander, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö keskittyi lääkelaiteteollisuudelle kansainvälisen laatujärjestelmän mukaista alihankintaa tekevän yrityksen henkilöstön toimintakulttuurin ja yrityskuvan kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli havaita ...
  • LEAN-TOIMINTAMALLIN HYÖHYDTÄMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 

   Kosonen, Panu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, voidaanko Lean-menetelmää ja työkaluja hyödyntää myös ammatillisen perusopetuksen järjestämisessä. Tavoitteena on löytää toimintatapoja, joilla amma-tillisesta koulutuksesta voitaisiin ...
  • Strategisen johtamisjärjestelmän kehittäminen 

   Hyttinen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Joensuun CNC-Machining Oy ja työn tavoitteena oli luoda strategialähtöinen johtamisjärjestelmä toimeksiantajan johdon työkaluksi käyttäen hyödyksi konstruktiivista tutkimusmenetelmää. ...
  • LAADUN SEURANNAN- JA MITTARISTOJEN KEHITTÄMINEN ICT-PALVELUTUOTANNOSSA 

   Nousiainen, Kari; Pekkinen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia palvelutuotannon mittaamisen sekä laadunhallinnan keinoja on tarjolla. Selvityksen pohjalta laadittiin ESH-Mediatri-palvelukuvaus, ESH-Mediatri-palvelutasosuositus sekä ...
  • Laatujärjestelmän uudistaminen 

   Vuorisalo, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia käsittelevästä ISO 9001 -standardista on julkaistu päivitetty versio vuonna 2015. Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa kohdeyrityksen olemassa oleva laatujärjestelmä tämän standardin ...
  • AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOTEUTTAMINEN RAKENNUSALAN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA ASIAKKUUKSIEN NÄKÖKULMASTA 

   Heininen, Heimo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ammatillisen koulutuksen muutosta uudistuksesta, jotka kohdistuvat koulutuksen rakenteisiin. Uudistuksessa yhdistetään nuorten ja aikuisten ammatilliset koulutukset. Muutoksen taustalla ...
  • TUOTANNOLLIS-TALOUDELLISISTA SYISTÄ JOHTUVAT IRTISANOMISET TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMANA 

   Pirinen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Työssä tutkittiin kuinka oppilaitoksen työntekijät kokevat tuotannollis-taloudellisista syistä joh-tuvat irtisanomiset. Yhteistoimintaprosessi on tuttu teollisuudessa, mutta oppilaitosmaail-massa se on vielä uusi ilmiö. ...