• Digitalisaatiolla saavutettavat lisäarvot asunto-osakeyhtiön sidosryhmille 

   Lustig, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö kartoittaa työn tilaajayrityksen, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin sidosryhmien arvoja, jotta yritys voi kohdentaa sähköiset palvelunsa ja IoT-sovelluksensa sidosryhmille eniten lisäarvoa tuottaviin ...
  • Pelastustoimen organisaatiomuutos 

   Lintunen, Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan, kuinka pelastuslaitosten operatiivisissa tehtävissä työskennellyt henkilöstö on kokenut toteutetut pelastustoimen organisaatiomuutokset, sekä pohditaan millä tavoin organisaatiomuutoksesta ...
  • Työssäoppimisen kehittäminen Pohjois-Karjalan ammattiopiston Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksessa Joensuun yksikössä 

   Turunen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Pohjois-Karjalan ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon työssäoppimisen nykytilaa ja tulevaisuutta Joensuun yksikössä. Tarkoituksena on lisäksi verrata ...
  • Monimuotoinen resurssien hankinta ja käyttö 

   Toivanen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan resurssien hankintaan. Opinnäytetyössä käsitellään erilaisia resurssien tarpeen syntymekanismeja ja käydään läpi rekrytoinnin eri vaiheet. Opinnäytetyö rajautuu tuotannon suorien työntekijöiden ...
  • Osaamisen johtaminen lähiesimiestyössä - käytäntöjä ja kehittämistarpeita henkilöstön näkökulmasta 

   Puhakka, Leena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Pohjois-Karjalan ammattiopiston henkilöstön näkökantaa osaamisen johtamiseen ja kerättiin ideoita sen kehittämiseen. Tarkoituksena oli kartoittaa henkilöstön käsitystä, kuinka henkilöstölle ...
  • TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUJEN MOTIVOIVISTA TEKIJÖISTÄ 

   Patrikainen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli, selvittää työntekijöiden kokemuksien perusteella motivoivat tekijät kehityskeskusteluissa ja oman osaamisen kehittämisessä. Tutkimuskysymyksiä oli kolme: 1) Mikä työntekijöitä motivoisi ...
  • LEAN TEHTAAN JOHTAMISESSA 

   Hirvonen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa henkilöstölle sekä tutkimuksen kohteena olevalle yritykselle. Tässä työssä kuvataan johtamisen ja Lean-filosofian vaikutuksia yrityksen toimintaan sekä niiden yhteisvaikutukset ...
  • IT-OSAAMISEN JOHTAMISEN PROSESSI JA TUNNISTETTUJEN OSAAMISALUEIDEN JATKUVA VARMISTAMINEN 

   Pajarinen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä kehittämistyö on tehty toimeksiantona Marski Data Oy:lle. Työn tavoitteena oli tunnistaa Marski Data Oy:n IT-osaston ydinosaamisalueet, sekä samalla saada selville nykyosaamisen ja tavoiteosaamisen välinen osaamiskuilu. ...
  • PSYKOLOGINEN PÄÄOMA LÄÄKELAITEVALMISTAJAN YRITYSKUVAA KIRKASTAMASSA 

   Savander, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö keskittyi lääkelaiteteollisuudelle kansainvälisen laatujärjestelmän mukaista alihankintaa tekevän yrityksen henkilöstön toimintakulttuurin ja yrityskuvan kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli havaita ...
  • LEAN-TOIMINTAMALLIN HYÖHYDTÄMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 

   Kosonen, Panu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, voidaanko Lean-menetelmää ja työkaluja hyödyntää myös ammatillisen perusopetuksen järjestämisessä. Tavoitteena on löytää toimintatapoja, joilla amma-tillisesta koulutuksesta voitaisiin ...
  • Strategisen johtamisjärjestelmän kehittäminen 

   Hyttinen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Joensuun CNC-Machining Oy ja työn tavoitteena oli luoda strategialähtöinen johtamisjärjestelmä toimeksiantajan johdon työkaluksi käyttäen hyödyksi konstruktiivista tutkimusmenetelmää. ...
  • LAADUN SEURANNAN- JA MITTARISTOJEN KEHITTÄMINEN ICT-PALVELUTUOTANNOSSA 

   Nousiainen, Kari; Pekkinen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia palvelutuotannon mittaamisen sekä laadunhallinnan keinoja on tarjolla. Selvityksen pohjalta laadittiin ESH-Mediatri-palvelukuvaus, ESH-Mediatri-palvelutasosuositus sekä ...
  • Laatujärjestelmän uudistaminen 

   Vuorisalo, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia käsittelevästä ISO 9001 -standardista on julkaistu päivitetty versio vuonna 2015. Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa kohdeyrityksen olemassa oleva laatujärjestelmä tämän standardin ...
  • AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOTEUTTAMINEN RAKENNUSALAN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA ASIAKKUUKSIEN NÄKÖKULMASTA 

   Heininen, Heimo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ammatillisen koulutuksen muutosta uudistuksesta, jotka kohdistuvat koulutuksen rakenteisiin. Uudistuksessa yhdistetään nuorten ja aikuisten ammatilliset koulutukset. Muutoksen taustalla ...
  • TUOTANNOLLIS-TALOUDELLISISTA SYISTÄ JOHTUVAT IRTISANOMISET TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMANA 

   Pirinen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Työssä tutkittiin kuinka oppilaitoksen työntekijät kokevat tuotannollis-taloudellisista syistä joh-tuvat irtisanomiset. Yhteistoimintaprosessi on tuttu teollisuudessa, mutta oppilaitosmaail-massa se on vielä uusi ilmiö. ...
  • ICT-ALALLA TOIMIVAN PK-YRITYKSEN LASKUTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN TOIMINTATUTKIMUKSELLA 

   Parkkonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää yrityksen laskutukseen liittyvä sisäinen prosessi.Laskutusprosessissa oli havainnoitu olevan turhia vaiheita ja prosessin yksinkertaistamiselle ja virtaviivaistamiselle oli ...
  • PEREHDYTYSPROSESSIN KEHITTÄMINEN R&D-YKSIKÖSSÄ 

   Turunen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Exel Composites Oyj:n perehdytysprosessia ja siihen liittyvää materiaalia. Opinnäytetyössä keskitytään erityisesti R&D-osastoon ja sen tarpeisiin. Työssä selvitetään ...
  • Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen päätöksenteon tukena 

   Mikkonen, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntämistä johtamisen tukena sekä laatia Palkeiden kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaus ja määritellä alustava tietoarkkitehtuuri. Työssä pyrittiin ...
  • YRITYKSEN TILAUS-TOIMITUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN LÄPIMENOAIKOJEN PARANTAMISEKSI 

   Tanskanen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli yrityksen tilaus-toimitusprosessin kehittäminen läpimenoaikojen parantamiseksi. Kehittämistyön kohteena oli konepajateollisuudessa toimiva alihankintakoneistusta tekevä yritys. Tavoitteena ...
  • Työturvallisuuden valvonnan kehittäminen maanteiden alueurakoissa 

   Hämäläinen, Martti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakoiden turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ja alueurakoiden turvallisuuden valvontaa. Turvallisuuskoordinaattori on alueurakassa tilaajan edustajana ...