• PEDAGOGINEN JOHTAMIS- JA OHJAAMISPROSESSI LAHJAKKAIDEN OPISKELIJOIDEN OPINPOLULLA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 

   Niemeläinen, Toni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomalaisessa koulujärjestelmässä pyritään takaamaan kaikille opiskelijoille mahdollisuus saada kykyjensä mukaista opetusta. Koulujärjestelmässämme erityishuomio on kiinnitetty koulussa heikosti menestyviin opiskelijoihin ...
  • Osaamisen johtaminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen enshoitopalveluissa - Hyvän toiminnan käsikirja 

   Hurula, Matti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tekeminen sattui ajankohtaan, jolloin ensihoitopalveluun valmisteltiin suurin muutos koko sen historian aikana. Sairaankuljetus on muuttunut ensihoidoksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, ja samalla ...
  • Kehityskeskustelut osana osaamisen johtamista Kidex Oy:ssä : Välttämättömästä pahasta hyödylliseksi työkaluksi 

   Tiainen, Teemu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Käsitteenä osaamisen johtaminen on työelämän kentässä varsin uusi, vaikka organisaatioissa onkin hoidettu siihen liittyviä asioita enemmän ja vähemmän systemaattisesti jo vuosikymmeniä. Kehityskeskustelut sen sijaan ovat ...
  • Ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen 

   Juuti, Ari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ammatillisessa koulutuksessa suoritetaan ammattiosaamisen arviointi käytännön näyttöinä. Näyttöjen ohjaamiseen ja toteuttamiseen työpaikoilla ja oppilaitoksissa osallistuvat oppilaitoksen ja työelämän edustajat. Näyttöjen ...
  • Aineettoman pääoman johtaminen 

   Parviainen, Sinikka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kiinnostus aineettoman pääoman johtamista ja kehittämistä kohtaan on ollut viime vuosina erittäin aktiivista niin yksityisissä yrityksissä kuin julkisen sektorin organisaatioissa. Opinnäytetyö tehtiin Case-yritykselle ...
  • Valmistautuminen ISO/IEC 27001 standardin sertifiointiin 

   Kuivalainen, Markus (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ISO/IEC 27001 -standardin vaatimukset organisaatioille. Opinnäytetyö käsittelee standardin eri osa-alueet sekä kuvaa ISO/IEC 27001 -standardin sertifiointiprosessin eri vaiheet ...
  • ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN MALLIN KEHITTÄMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE 

   Haataja, Marko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkivan kehittämistyön aiheena oli asiakkuuksien johtamisen mallin kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymälle. Tällä hetkellä koulutuskuntayhtymällä ei ole määritelty asiakkuuksien johtamista, vaikka se nähdäänkin strategisesti ...
  • Kokeellisen tutkimuksen johtamisen kehittäminen Energiatekniikan laitemateriaalit -osaamiskeskuksessa VTT:llä 

   Kuivalainen, Pasi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työelämän tutkimuksellisen kehittämistehtävän aiheena oli kokeellisen tutkimuksen johtamisen kehittäminen Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Energiatekniikan laitemateriaalit -osaamiskeskuksessa. Opinnäytetyö eteni ...
  • ERP SAP-osaamisen kehittäminen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa 

   Nuutinen, Päivi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millä toimin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun liiketalouden ja tekniikan keskuksen opetushenkilöstön ERP SAP-osaamista on kehitetty ja vastaako osaaminen ulkoisten asiakkaiden ...
  • Kokonaistehokkuuden kehittäminen ja johtaminen kyvettituotannossa 

   Olkkonen, Seppo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on kokonaistehokkuuden kehittäminen ja johtaminen kyvettituotannossa. Työllä oli kaksi tavoitetta: kehittää kokonaistehokkuutta Thermo Fisher Scientific Oy:n Joensuun tehtaan kyvettituotannossa ...
  • Ostotoiminnan laadunvarmistus ja toiminnanohjauksen kehittäminen Mantsinen Group Ltd Oy:ssä 

   Hiltunen, Jarmo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli ostotoiminnan laadunvarmistuksen ja toiminnanohjauksen kehittäminen Mantsinen Group Ltd Oy:ssä. Työssä on perehdytty erityisesti niihin ostotoiminnan laadun kehittämisen haasteisiin mitkä liittyvät ...
  • LVI-RAKENNUTTAMISEN JOHTAMINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ 

   Ryynänen, Jouko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suomessa on kaksikymmentä sairaanhoitopiiriä. Maamme keskussairaat ovat valmistuneet pää-osin 1950–1970-luvuilla. Vanhentuneiden ja epäkäytännöllisten tilojen sekä kehittyvien hoitoprosessien myötä on tarvetta uusien tilojen ...
  • Kunnan palvelutuotannon kehittäminen: Case Varkaus 

   Patja, Ritva (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kuntasektorilla on ollut pitkään havaittavissa siirtymistä markkinasuuntautuneisiin toteuttamisvaihtoehtoihin. Kilpailuttaminen ja ulkoistaminen ovat nousseet viime vuosina täydentämään ja tehostamaan kunnan palvelutuotannon ...
  • STRATEGISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN MIKRO-YRITYKSESSÄ : Tapaus M-yritys 

   Hartikainen, Urpo; Hartikainen, Pirjo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tutkii strategisen johtamisen kehittämistä mikroyrityksessä, miksi strategisen johtamisen kehittämistä tarvitaan ja mitkä menetelmät soveltuvat strategisen johtamisen kehittämiseen. Lähestymistavaksi valittiin ...
  • OSAAMISEN KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Vahva osaaminen – vahva tulevaisuus 

   Räty, Suvi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Pohjois-Karjalan ammattiopiston tekniikan ja kulttuurin koulutusohjelmille. Organisaatiossa osaamisen kehittäminen tapahtuu strategialähtöisesti. Työssä tutkitaan, minkälainen näkemys ...
  • Ympäristölaskenta rakentamisen päätöksenteon työkaluna 

   Hassinen, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä selvitettiin mahdollisuutta liittää ympäristölaskenta rakentamisen päätöksen teon apuvälineeksi. Työn tavoitteena on edistää ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä rakentamisessa. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Osaamisen johtaminen – case Juuan tekninen palvelualue 

   Jaaranen, Ari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Juuan teknisellä palvelualueella on käynnistetty vaiheittain toteutettava organisaatiouudistus. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisen koulutuksen ja työkokemuksen omaavia henkilöitä on rekrytoitava eläköityvien ...
  • KONE- JA METALLITEOLLISUUS POHJOIS-KARJALASSA : Nykytila, tulevaisuuden näkymiä ja osaamistarpeiden ennakointia 

   Korhonen, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kone- ja metallialan nykytilan, alan tulevaisuuden näkymien selvittäminen ja osaamistarpeiden ennakoiminen Pohjois-Karjalassa. Tavoitteena oli tutkia ja selvittää alan nykytila, odotettavissa ...
  • VESIHUOLTOALA MUUTOSTEN KOURISSA 

   Hiltunen, Jarmo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Vesihuoltoalalla tapahtuu paljon muutoksia. Erilaisiin muutostilanteisiin törmätään esimerkiksi vesihuoltolaitosten yhdistymisissä, kuntaliitoksissa, organisaation muutostilanteissa ja töiden uudelleen organisoinnissa. ...
  • YDINOSAAMISEN MÄÄRITTÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN PIENISSÄ ENERGIAYHTIÖISSÄ 

   Hartikainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän työn tavoitteena oli löytää pienten energiayhtiöiden liiketoimintaa tukevia ydinosaamisia. Kehittämistehtävässä tutkittiin mitkä ovat strategisesti tärkeitä ydinosaamisia, jotta pienet yhtiöt voisivat toimia itsenäisesti ...