• AIKUISKOULUTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE 

   Miettinen, Hannu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tutkittavan kehittämistyön tavoitteena on aikuiskoulutuksen toimenpideohjelman kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymälle. Tällä hetkellä koulutuskuntayhtymällä ei ole erillistä toimenpideohjelmaa aikuiskoulutukselle, vaan ...
  • Aina oikea tehokas toimitus - vakiotoimittamisen tila Yritys Oyj:ssä 

   Peltonen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii pääosin Suomessa toimiva tietoliikennepalveluja ja ratkaisuja tarjoava yritys. Yrityksessä, henkilöasiakasyksikkö organisaatiossa oli noussut esille tarve saada kattavampaa tietoa ...
  • Aineettoman pääoman johtaminen 

   Parviainen, Sinikka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kiinnostus aineettoman pääoman johtamista ja kehittämistä kohtaan on ollut viime vuosina erittäin aktiivista niin yksityisissä yrityksissä kuin julkisen sektorin organisaatioissa. Opinnäytetyö tehtiin Case-yritykselle ...
  • AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMIN TOTEUTTAMINEN RAKENNUSALAN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA ASIAKKUUKSIEN NÄKÖKULMASTA 

   Heininen, Heimo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ammatillisen koulutuksen muutosta uudistuksesta, jotka kohdistuvat koulutuksen rakenteisiin. Uudistuksessa yhdistetään nuorten ja aikuisten ammatilliset koulutukset. Muutoksen taustalla ...
  • Ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen 

   Juuti, Ari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ammatillisessa koulutuksessa suoritetaan ammattiosaamisen arviointi käytännön näyttöinä. Näyttöjen ohjaamiseen ja toteuttamiseen työpaikoilla ja oppilaitoksissa osallistuvat oppilaitoksen ja työelämän edustajat. Näyttöjen ...
  • ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN MALLIN KEHITTÄMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE 

   Haataja, Marko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkivan kehittämistyön aiheena oli asiakkuuksien johtamisen mallin kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymälle. Tällä hetkellä koulutuskuntayhtymällä ei ole määritelty asiakkuuksien johtamista, vaikka se nähdäänkin strategisesti ...
  • Digitalisaatiolla saavutettavat lisäarvot asunto-osakeyhtiön sidosryhmille 

   Lustig, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö kartoittaa työn tilaajayrityksen, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin sidosryhmien arvoja, jotta yritys voi kohdentaa sähköiset palvelunsa ja IoT-sovelluksensa sidosryhmille eniten lisäarvoa tuottaviin ...
  • ERP SAP-osaamisen kehittäminen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa 

   Nuutinen, Päivi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millä toimin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun liiketalouden ja tekniikan keskuksen opetushenkilöstön ERP SAP-osaamista on kehitetty ja vastaako osaaminen ulkoisten asiakkaiden ...
  • HACCP-JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO JOUSTOPAKKAUSMATERIAALIVALMISTAJALLA, CASE: AMCOR FLEXIBLES LIEKSA 

   Korpelainen, Anton (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet (HACCP) on elintarviketurvallisuusjärjestelmä, joka kuuluu yrityksen riskihallintaprosesseihin. Järjestelmä käsittelee elintarviketurvallisuutta riskianalyysin ja ...
  • HANKINTAORGANISAATION PROSESSIEN KEHITTÄMINEN 

   Hilska, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä yrityksen strategisen hankinnan organisaatiolle. Huolimatta yrityksen liiketoimintojen muutoksista, hankinnan organisaatio on pysynyt muuttumattomana viime vuosina. ...
  • Henkilöstön osallistaminen laadun kehittämisen tukena 

   Mertanen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö toteutettiin laadun kehittämistyönä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käytäntöön erilaisia työkaluja henkilöstön osallistamiseen ja sitä kautta saada parannettua laatua. Tavoitteena oli luoda henkilöstöä ...
  • Herätteidenhallinta ITIL-ympäristössä 

   Lipponen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä kehitettiin pohjoismaisen teollisuusyrityksen tietohallinnon herätteidenhallintaa ja siinä hyödynnettiin ITIL-mallia. Herätteidenhallinnan työkaluksi valittiin SolarWinds ja se otettiin käyttöön työn aikana. ...
  • ICT-ALALLA TOIMIVAN PK-YRITYKSEN LASKUTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN TOIMINTATUTKIMUKSELLA 

   Parkkonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää yrityksen laskutukseen liittyvä sisäinen prosessi.Laskutusprosessissa oli havainnoitu olevan turhia vaiheita ja prosessin yksinkertaistamiselle ja virtaviivaistamiselle oli ...
  • Ict-toimintojen johtamismallin kehittäminen pk-yrityksessä 

   Sarvi, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Kesla Oyj:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli luoda liiketoimintastrategiaa tukeva johtamismalli pk-yrityksen tietohallinnosta vastaavalle organisaatiolle. Yrityksessä on käytössä ISO 9001 ...
  • Identiteetinhallinnan ja henkilöydintiedon kehittäminen 

   Halonen, Kari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tutkimuksen tarkoituksena on havaita ja raportoida mahdollisia puutteita ja virheitä ulkoisten palveluntuottajien henkilöydintietojen käsittelyssä. Tutkimuksen tuloksena tuotetaan konkreettisia prosessien korjaustoimenpiteitä ...
  • IT-OSAAMISEN JOHTAMISEN PROSESSI JA TUNNISTETTUJEN OSAAMISALUEIDEN JATKUVA VARMISTAMINEN 

   Pajarinen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä kehittämistyö on tehty toimeksiantona Marski Data Oy:lle. Työn tavoitteena oli tunnistaa Marski Data Oy:n IT-osaston ydinosaamisalueet, sekä samalla saada selville nykyosaamisen ja tavoiteosaamisen välinen osaamiskuilu. ...
  • IT-palvelunhallinnan liiketoimintalähtöinen kehittäminen 

   Airaksinen, Virve (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on organisaation sisäisenä palveluntuottajana toimivan tietohallinnon IT-palvelunhallinnan kehittäminen. Tavoitteena on selvittää, kuinka kohdeorganisaation tietohallinto on onnistunut IT-palvelujen ...
  • IT-palveluyhtiön osaamisstrategian kehittäminen 

   Parviainen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Asiantuntijan ammattitaito syntyy koulutuksen ja käytännön työkokemuksen yhdistelmästä. Yrityksissä ammattitaidon kehittymistä organisaation tavoitteiden mukaiseksi ohjataan osaamisstrategialla. Erityisesti tietointensiivisessä ...
  • Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön yhteistyön kehittäminen 

   Pihlapuro, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on ollut parantaa Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan sisäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kaupunkiorganisaation muihin toimialoihin. Vuoden 2017 alussa voimaan astunut organisaatiouudistus ...
  • Joensuun seudun vesihuollon vaihtoehtoisia tulevaisuuksia 

   Lemmetyinen, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Joensuun kaupungin ja ympäristökuntien eli tässä tapauksessa Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien vesihuollon tulevaisuutta niiden liiketoiminnan kautta. Vesihuoltolaitosten ...