Uusimmat viitteet

 • Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaan kirjattavien töiden havainnoinnin yhdenmukaistaminen 

  Alavuotunki, Ville-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ISS Palveluille kiinteistöjen huoltosuunnitelmiin ohjelmoitavien töiden kirjaamista varten oma yhdenmukainen prosessinsa, jonka avulla havaintojen tekemisestä saataisiin ...
 • Kosteusvaurion korjaussuunnitelman laatiminen 

  Närä, Akseli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on omakotitalon kellarista löytyneen kosteusvaurion korjaus ja sen vaihtoehtolaskenta. Tavoitteena on löytää vaihtoehtolaskennan avulla kustannustehokkain korjaustapa korjaukselle. Työssä laadittiin ...
 • Luovutusmateriaalin kokoaminen ja luovutus 

  Huhtalo, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on rakennusprojektin KVR-urakoitsijan (kokonaisvastuu-urakoitsijan) luovutettava luovutusmateriaali ja sen kokoaminen Materiaalien kerääminen ja dokumentointi suoritetaan systemaattisesti rakennustyön ...
 • Kustannuslaskenta linjasaneeraushankkeissa 

  Seppänen, Esa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vanhojen kerrostalojen korjaustarve on kasvanut viime vuosina runsaasti, eikä hiipumista näy, sillä 1970-luvulla rakennettiin paljon ja näiden talojen tekniset käyttöiät ovat ylittymässä ja osin jo ylittyneetkin. Korjaaminen ...
 • Työturvallisuusmittarin kehittäminen betonielementtitehtaalle 

  Sirén, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli työturvallisuusmittarin kehittäminen betonielementtitehtaalle. Tavoitteena oli kehittää tehtaalle toimiva mittari työturvallisuuden tason määrittämiseen.   Mittarin kehittäminen aloitettiin ...
 • Kosteudenhallinta rakentamisessa tuotannon näkökulmasta 

  Still, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on kosteudenhallinta rakentamisessa tuotannon näkökulmasta. Työssä käsitellään työmaalla tapahtuvan kosteudenhallinnan keinoja, sekä yleisesti että Lehto Tilat Oy:n Hyvinvointitilojen kannalta. Työn ...
 • Julkisivumuurauksen laadunvarmistus 

  Vuorinen, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään asuinkerrostalon julkisivumuurauksen laatua ja apuvälineiden oikein asennusta sekä käyttöä. Työ suoritettiin yrityksen omana urakkana eikä aliurakkana, jonka takia työn laadun valvonnan ...
 • Hirsirunkoisen omakotitalon peruskorjaussuunnitelma 

  Linna, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä peruskorjaussuunnitelma ja -ohje talon tulevaan saneeraukseen. Työssä on otettu huomioon työturvallisuus ja jäte-huolto, sekä museoviraston edustajan kommentit julkisivun saneerauksesta. ...
 • Peuraniemen jätevesipuhdistamon kaukolämpölinjan rakennuttaminen 

  Tolonen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Peuraniemen jätevedenpuhdistamon yhdistämistä Kajaanin kaukolämpöverkkoon. Uudisrakentamisena suoritettava kohde lisäsi verkon pituutta 1,2 km:ä sekä toisi suuren teollisuuskiinteistön asiakkaaksi ...
 • Teollisen hirsirakentamisen kehittäminen talotoimittajan ja tilaajan näkökulmasta 

  Mönttinen, Tapio (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella hirsitalotoimittajan toiminta-alueita ja niiden mahdollisia kehityskohteita sekä avata asiakasrajapinnan asioita. Kirjoitustyötä varten perehdyin hirsi- ja pientaloteollisuuden ...
 • Työmaa-aikainen kosteudenhallinta 

  Vähäkangas, Mikael (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennuksen kosteudenhallinnalla on suuri merkitys rakentamisessa, ja sitä tulisikin korostaa entistä enemmän. Kosteudenhallintaan täytyy saada työmaille selkeä ohjeistus, jotta rakennusaikainen suojaus toimisi ja vältyttäisiin ...
 • Riskianalyysin soveltaminen purkutöissä 

  Jakku, Kalle-Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on suomalaisten työturvallisuussäädöksien muuttaminen vastaamaan englantilaisia säädöksiä ja toimintatapoja. Työ toteutettiin Kuusakoski Oy:n työmaalla Haminassa. RAMS-dokumentin (risk assessment and methods ...
 • Paloturvallisuus rakentamisessa 2018 

  Ruokangas, Kari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli muuttuneen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuusasetuksen muutokset verrattuna kumoutuneeseen E1-rakennusten paloturvallisuuteen. Uudet asetukset ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Muutoksia ...
 • Digitalisaatio infrarakennustyömaalla 

  Juopperi, Aake (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tällä opinnäytetyöllä ei varsinaisesti ollut tilaajaa, mutta aihetta ideoitiin yhdessä työn kirjoittajan edustaman yhtiön kanssa. Työn tavoitteena oli tutkia yhdellä työmaalla kokeilukäytössä olleiden mobiilisovellusten ...
 • Vaativa julkisivukorjaus 

  Mursu, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli vaativa julkisivukorjaus. Työssä seurattiin julkisivukorjauksen varsinaista suoritusta RATU -ohjekorttien kautta. Työn toimeksiantajana toimi Consti Julkisivut Oyj, ja työssä käytettiin ...

Näytä lisää