• Kulttuuriluotsit : matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa Jyväskylässä 

   Manerus, Milka (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä kuvataan Jyväskylän taidemuseon organisoimaa kulttuuriluotsitoimintaa, nostetaan esille toiminnan kehittämiskohteita ja pohditaan niille ratkaisuja. Marraskuussa 2008 aloitettu työ toteutettiin toimeksiantona ...
  • Indie-yhtyeen vienti kansainvälisille markkinoille 

   Ritonen, Toni (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Aloitin kotimaisen indie-yhtye Underwater Sleeping Societyn keikkamyyjänä ja managerina vuonna 2006. Asetimme tavoitteeksemme nostaa yhtye suurempaan tietoisuuteen musiikinkuluttajien parissa ja laajentaa sen toimintakenttää ...
  • Tapahtumatuotantoa kameran takaa : tapahtumavalokuvauksen ohjeistus 

   Kinnunen, Kaisa (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena on tapahtumavalokuvauksen ohjeistuksen laatiminen mediatuotantoalan toiminimelle. Opinnäytetyöni on työelämälähtöinen ja toteutettu yhteistyössä toiminimi Valonationin kanssa. Opi ...
  • Päiväkoti kulttuurituottajan asiakkaana : Espoon päiväkodinjohtajien haastattelujen tuloksia 

   Kilponen, Kirsti (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksessa pohditaan mitä kulttuurituottajan tulee ottaa huomioon tuottaessaan kulttuuritapahtumia päiväkodille. Tutkimuksessa selvitetään kulttuurin ja taiteen merkitystä päiväkodille sekä rahan merkitystä kulttuurit ...
  • Taidetta pitkin ja poikin : Kulttuuriaitan taidekasvatusprojekti tekijöiden silmin 

   Tarnanen, Katri (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyönäni laadin kartoituksen Jyväskylän Kulttuuriaitan Taidetta pitkin ja poikin -projektiin sen toimijoiden silmin. Opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä ja työn tilaajana oli Kulttuuriaitta. Kulttuuriaitta ...
  • Pienkustantamon kirjailijan markkinointipanos 

   Leinonen, Tarja (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Pienkustantamot panostavat vaisusti tuotteidensa markkinointiin, ja käytännön markkinointityö jää usein kirjailijan varaan. Tämä toiminnallinen opinnäytetyö seuraa Myllylahti-nimisen pienkustantamon kirjailijan, Tarja ...
  • Hyvinkää-Havanna -kulttuurivaihtonäyttely : rahoitusselvitys 

   Sälpäkivi, Satu (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö käsittelee Hyvinkää-Havanna – kulttuurivaihtonäyttelyn rahoitusta tuottajan näkökulmasta. Siinä pohditaan tuottajan roolia näyttelyprosessissa sekä rahoituksen järjestämisessä. Selvityksen kohteena ovat ...
  • Ilmainen markkinointi verkkoyhteisöissä : case: Aida-yhtyeen EP-levy 

   Kyttänen, Iina (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli tutkia internetin ilmaisten verkkoyhteisöjen markkinointimahdollisuuksia, kun markkinoitavana tuotteena toimi omakustanteena tuotettu EP-levy. Työ toteutettiin toiminnallisena tutkimuksena, joka ...
  • Tunnissa tapahtumatuottajaksi? : Osallistamista Porvoon nuorisotoimessa. 

   Miettinen, Anna (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämälähtöinen tilaustyö Porvoon kaupungin nuorisotoimelle. Opinnäytetyön produktina laadittiin tilausta vastaava tuottajuuskurssi. Tavoitteena oli luoda Porvoon nuorisotoimelle uuden ...
  • Siirtolaisnaiset ja kulttuuriharrastukset: kartoitus siirtolaisnaisten kulttuuriharrastuksista 

   Badvinezhad, Anna (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomen väestörakenne muuttuu koko ajan yhä monikulttuurisemmaksi ja siten myös tarve kehittää tietyille ryhmille suunnattuja kulttuuripalveluja on kasvamassa. Tutkimuksessa kartoitetaan siirtolaisnaisten mahdollisuuksia ...
  • Kulttuuri naisvankien yhteiskuntaan integroitumisen välineenä 

   Hiltunen, Sirkku (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli selvittää taide- ja kulttuuriharrastusten mahdollisuuksia naisvankien takaisin yhteiskuntaan integroitumisen välineinä. Tutkimusta varten keräsin aineistoa kolmella eri tavalla, haastatteluin, ...
  • Markkinointi pienillä resursseilla : Funky Awards -palkintogaalan markkinoinnin tehostaminen 

   Reponen, Emma (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön pääasiallisena tavoitteena oli selvittää pieniresurssisen musiikkitapahtuman markkinoinnin keinoja ja mahdollisuuksia sekä rakentaa niiden pohjalta markkinointisuunnitelma Funky Amigos ry:n koordinoimalle ...
  • Uuden liiketoiminnan suunnittelua : case: veturiyritys Kulttuuri10 

   Juvonen, Mari (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö käsittelee yhtä tulevaisuuden liiketoimintamallia ja sen suunnittelua case esimerkin, Kulttuuri10, näkökulmasta. Työ esittelee tulevaisuuden näkymiä liiketoiminnassa veturiyrityksen näkökulmasta samalla omaa ...
  • Näyttelytoiminta osana graffitikulttuuria : miten esitellä laitonta julkisesti? 

   Seikkula, Heta (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Käsittelen tutkimuksessani graffititaiteen esittämistä julkisesti taiteen instituutiossa. Pohdin, mitä laittoman alakulttuurin taidemuodon esittäminen vaatii ja minkälaisiin yksityiskohtiin graffititaidetta esiteltäessä ...
  • Online-musiikin jakelu Suomessa : kuluttajan näkökulmasta 

   Hyvärinen, Jani (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomalainen ääniteala elää muutoksen aikoja: äänitallenteiden myynti on kääntynyt maailmanlaajuisesti laskuun ja samaan aikaan kilpailu alalla on koventunut. Tallenteet ovat olleet levy-yhtiöiden päätulonlähde useita ...
  • "Ei kaikille kaikkee, mutta joillekin jotain" : tutkimus kolmen turkulaisen dj-klubin imagosta, markkinoinnista ja asiakkaista 

   Kemppainen, Anni (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytteessä tutkittiin turkulaisia dj-vetoisia klubeja kolmen esimerkkiklubin avulla. Tavoite oli saada selville, miten dj:t markkinoivat klubejaan ja millaisia mielikuvia he pyrkivät luomaan niistä, sekä sitä, miten ...
  • Taidelainaamoiden kehittäminen asiakastutkimuksen pohjalta 

   Tabell, Aino (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Taidelainaamoiden asiakastutkimus oli ESR-rahoitteisen Art360-hankkeen tilaama opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli kartoittaa taidelainaamoiden asiakkaita Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Asiakastutkimuksen ...
  • Kartalla!-projekti : sanojen avulla parempaan arkeen 

   Takkunen, Tiina (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Kartalla!-projektia, jonka tarkoituksena oli tarjota terapeuttista ja voimauttavaa sanataidetoimintaa keskisuomalaisille nuorille. Projektin kohderyhmässä oli sekä syrjäytymisvaarassa olevia ...
  • Erään kirjallisuuspiirin muotokuva 

   Suova, Anneli (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kirjallisuuspiireillä on Suomessa yli 300 vuotta vanha historia. Nykyään ne ovat yhä suositumpia, ainakin osittain internetin ansiosta. Ihmiset, jotka eivät muuten kohtaisi, pääsevät jakamaan mielipiteitään kirjoista ja ...
  • Kummitus galleriassa : näkökulmia sponsori- ja yritysyhteistyöhön galleriakentällä 

   Muhonen, Katri (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Myyntigallerioiden toiminta ei ole voittoa tavoittelematonta julkisrahoitteista toimintaa, mutta silti sen yhteiskunnallista merkitystä tai kulttuuritoimijan statusta on mahdoton kiistää. Liike-elämästä tuleva rahoitus ...