Uusimmat viitteet

 • Rekrytointikäsikirjan kehittäminen henkilöstöpalveluyrityksessä : Case : Yritys X 

  Moilanen, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantajayritys on henkilöstöpalveluyritys, joka rekrytoi ja välittää työntekijöitä eri aloille. Sovimme yhdessä, minkälaiselle tutkimukselle heillä olisi tarvetta. Aiheeksi muodostui rekrytoinnin kehittäminen ...
 • Asiakasystävällisyyden lisääminen kiinteistöverotuksessa 

  Kauppinen, Katri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tehdessäni töitä kiinteistöverotuksen tehtävissä Verohallinnolla huomasin, miten haastavaa kiinteistöveropäätösten ymmärtäminen ja kiinteistöveroilmoitusten tekeminen oli asiakkaille. Aloin pohtia näihin liittyviä ongelmia ...
 • Turvapaikanhakijan oikeusavun muutokset 

  Hynynen, Saara (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään ulkomaalaislain (301/2004) ja oikeusapulain (257/2002) muutoksia turvapaikanhakijan oikeusavun näkökulmasta. Kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä on kasvanut merkittävästi ...
 • Rakennusalan oman käytön arvonlisävero : Opas yritykselle 

  Haukka, Antoniina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa rakennusyritykselle opas alan oman käytön arvonlisäverosta. Oppaan avulla pyritään vastaamaan kysymyksiin: mikä on oman käytön arvonlisävero, miksi sitä sovelletaan, milloin sitä tulee ...
 • Lumeavioliittoihin liittyvät valitusasiat hallinto-oikeudessa: oikeusohjeet, kulttuurierot ja suullinen käsittely 

  Lapinoja, Sini (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee lumeavioliittoihin liittyviä valitusasioita hallinto-oikeuden näkökulmasta ja erityisesti niihin liittyviä oikeusohjeita, kulttuurieroja ja suullista käsittelyä. Lumeavioliitto on avioliitto, joka ...
 • Markkinointisuunnitelma äänitysstudiolle 

  Pulkkinen, Jukka-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointisuunnitelman tekeminen Snowroad Studios - äänitysstudiolle. Tutkimusongelmana ja tavoitteena on löytää oikeat markkinointiviestinnän keinot sekä analysoida yrityksen sekä sen ...
 • Tilitoimistoasiakkaiden Top 10 yhteydenottojen aiheet Verohallinnon puhelinpalvelussa 

  Savolainen, Tanja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tilitoimistoasiakkaiden yleisimmät yhteydenottojen aiheet Verohallinnon puhelinpalvelussa ja niiden mahdollinen eroavaisuus muiden asiakkaiden yhteydenotoista. Lisäksi tutkittiin, ...
 • Taloushallinnon raportointimalli pk-yrityksille 

  Kauppila, Kristiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli tehdä kirjanpidon raportointimalli pk-yrityksille. Malli selittäisi yrittäjille tulos- ja taselaskelman muodostumisen ja auttaisi yrityksen tilan ja toiminnan suunnan tulkinnassa. Työn tavoitteena ...
 • Maataloudenharjoittajan kirjanpito, kannattavuus, tilinpäätös ja sen tulkinta 

  Kaartinen, Kati (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maataloutta harjoittavia luonnollisia henkilöitä ei koske kirjanpitovelvollisuus vaan he ovat muistiinpanovelvollisia. Vaikka yritys ei olisi kirjanpitovelvollinen, voisi kahdenkertaisen kirjanpidon tekeminen olla silti ...
 • Valmentaja luo luurangon 

  Ervasti, Jussi; Saarenpää, Ella (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on syventyä valmennustyöhön ja siihen, mitä valmennusprosessissa tapahtuu, kun asiaa tarkastellaan valmentajan näkökulmasta. Valmennustyöllä tarkoitetaan tässä niin yksilöille kuin ryhmillekin ...
 • Esimiestyön merkitys työntekijän työmotivaatioon : Case Yritys X 

  Viirretjärvi, Pia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää miten esimiestyö vaikuttaa työntekijöiden työmotivaatioon ja mitkä tekijät johtamisessa vaikuttavat työmotivaation tasoon. Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää keinoja, joilla esimies ...
 • Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu : CASE: Rytmipojat Ry 

  Airaksinen, Roosa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi kuopiolainen Rytmipojat Ry, joka järjestää elektronisen musiikin tapahtumia Kuopiossa ja sen lähiympäristössä nimellä K0NTRO. Yhdistys on tehnyt markkinointiviestintää ...
 • Nuoren metsästäjän kuluttajaprofiili 

  Järvenpää, Miia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia alle 25-vuotiaiden nuorten metsästäjien ostopäätösprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä saada ylipäätään enemmän tietoa siitä, millainen on nuori metsästäjä. Työn ...
 • Työhyvinvointi liikunta-alalla : Case: Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressi 

  Jämsä, Elina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten työntekijät kokevat työhyvinvoinnin ja kuinka sitä voidaan kehittää. Toimeksiantajana on kotimainen liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressi. Tutkimus rajattiin koskemaan Oulun ...
 • CASE: Elinkaarimallin toteutuminen oululaisessa ICT-alan yrityksessä 

  Alatalo, Taneli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on tutkimus rahoituksen elinkaarimalliajattelun toteutumisesta oululaisessa tietokone- ja mobiiliohjelmistojen ja sovellusten valmistukseen ja suunnitteluun keskittyvässä yrityksessä. Toimeksiantajana ...

Näytä lisää