• 3D-mallinnuksen dokumentoitu toimintaprosessi kohdeyritykselle 

   Koskela, Eija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on innovatiivinen virtuaaliteknologian yritys, joka kehittää virtuaalimallinnuksen ohjelmistoa rakennus- ja suunnittelualan yritysten käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ...
  • Adoptiolakiuudistuksen vaikutukset kotimaiseen adoptioprosessiin 

   Kulmala, Taru; Lippo, Henna (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Adoptiolaki tuli voimaan vuoden 2012 heinäkuussa ja se uudisti adoptiota koskevaa lainsäädäntöä kattavasti. Sitä edeltänyt laki lapseksiottamisesta oli vuodelta 1985. Aikaisempi laki oli varsin puutteellinen eikä sen sisältö ...
  • Alaikäisten huumausainerikollisuus Oulussa : Rikoksesta rangaistukseen 

   Anttonen, Jasmina; Jakkula, Riikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tavoitteena oli selvittää, mitä alaikäiselle tapahtuu, kun hän jää kiinni huumausaineen käyttörikoksesta tai huumausainerikoksesta. Lisäksi selvitimme, kuinka samassa tilanteessa olevan täysi-ikäisen rikostutkinta ja ...
  • Alkeiskurssilta aloittelijaksi 

   Heikkilä, Anssi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Golf on erittäin suosittu laji ympäri maailman ja se kasvattaa suosiotaan vuosittain. Golfin suosio on lisääntynyt myös naisten keskuudessa ja Suomen Golfliitolla on tavoitteena kasvattaa nais-jäsenten määrää ympäri Suomen. ...
  • Aloittavan korkeakouluopiskelijan sijoitusopas 

   Pennanen, Juhani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe löytyi jatkokehitysehdotuksena Hyttisen ja Paajasen Oulun ammattikorkeakoulussa tehdystä työstä ”opintolainan sijoittaminen opintojen ajaksi.” Jatkokehitysideana oli käytännönläheisen oppaan laatiminen ...
  • Aloittavan yrittäjän ensimmäinen vuosi : Aloittavan yrittäjän ensimmäiseen vuoteen liittyvän oppaan ja koulutusmateriaalin laatiminen 

   Kytökangas, Annimaikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma, Liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto Tekijä: Annimaikki Kytökangas Opinnäytetyön nimi: Aloittavan yrittäjän ensimmäinen vuosi – Aloittavan ...
  • Aloittavan yrityksen talouden kassavirtapohjainen suunnittelu 

   Kangas, Riikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee budjetointia, jossa syvennytään erityisesti kassabudjetin teoriaan. Budjetointiin liittyvän teorian lisäksi perehdytään kassavirtalaskelmaan ja sen laatimiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoitus ...
  • Ammatillinen erityisopetus ja opiskeluhuolto asiakaspalveluina 

   Lämsä, Jani (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä erityisopetus- ja opiskeluhuoltopalveluja opiskelijat käyttävät, miten koulutusyksikkö ja opiskelijan erityisen tuen tarve vaikuttavat palvelujen käyttöön sekä ovatko opiskelijat ...
  • Ammattikorkeakoulu-uudistus osakeyhtiöitymisen näkökulmasta : Onko esitys ammattikorkeakoulu-uudistuksesta perusteltu osakeyhtiöhallituksen muodostamisen näkökulmasta? 

   Kriikkula, Ilari (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Ammattikorkeakouluverkosto on hyvin hajanainen ja sirpaloitunut, koulutustarjontaa on liikaa sekä koulutukseen että työmarkkinoiden tarpeeseen nähden. Koulutusajat ovat pitkiä ja keskeyttämisasteet ovat korkeita ja kasvavia. ...
  • Ammattiliittojen jäsenlähtöisyys : Asiakaslähtöisyyttä tukevien menetelmien käyttö ammattiliitoissa 

   Heikkinen, Tapio (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Ammattiliitoilla on useiden keskeisten ay-toimijoiden, asiantuntijoiden ja tutkimusten mukaan suuri haaste pysyä toimintaympäristönsä muutoksen vauhdissa. Meneillään olevan muutoksen vaikutukset näkyvät ammattiliitoissa ...
  • Ammattina bloggaaminen 

   Angeria, Susanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytyössä on perehdytty erittäin ajankohtaiseen ja suosittuun ilmiöön: ammattibloggaamiseen. Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään miten bloggaamisesta on tullut ammatti sekä millaista bloggaaminen on työnä ja ...
  • Ampumaradan lupaopas : Lupaoppaan laatiminen ampumaradan omistajalle 

   Lampinen, Asko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tehdä opas ampumaradan omistajille. Oppaan tavoitteena on informoida miten toimitaan eri sidosryhmiin, erityisesti ampumaratatoimintaan vaikuttaviin viranomaisiin ...
  • Anniskeluluvan haltijan ja anniskelusta vastaavan hoitajan oikeudellinen vastuu 

   Taikina-aho, Soile (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Anniskeluluvan haltijan ja anniskelusta vastaavan hoitajan oikeudellista vastuuta tarkastellaan alkoholilainsäädännön ja sen nojalla annettujen asetusten näkökulmasta poissulkien rikosoikeudellinen vastuu. Anniskelupaikalla ...
  • Apteekkini.fi -verkkoapteekin digitaalinen markkinointiviestintäsuunnitelma 

   Lalli, Jonni (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Apteekkini.fi –verkkoapteekille työkaluksi digitaalisen markkinointiviestinnän suunnitteluun. Työ on johdanto digitaaliseen markkinointiin, siinä esitellään eri viestintäkeinoja ja niiden ...
  • Arvoja tukevien palkitsemiskeinojen kehittäminen : case Liikuntakeskus Hukka 

   Schroderus, Leo-Christian (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn toimeksiantajana toimi oululainen liikuntapalveluja tarjoava Liikuntakeskus Hukka. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus saada selville mitä arvoja tukevia palkitsemismenetelmiä Hukan kannattaisi käyttää tulevaisuudessa. ...
  • Arvonlisävero-opas Sapotech Oy:lle 

   Hyyppä, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Liiketalous, taloushallinto Tekijä(t): Hyyppä Anna Opinnäytetyön nimi: Arvonlisävero-opas Sapotech Oy:lle Työn ohjaaja(t): Itkonen Arja Työn valmistumislukukausi ...
  • Asiakashallinnan suunnittelu kiinteistönvälittäjille 

   Toivola, Elisa (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda selkeä suunnitelma asiakashallintatoiminnolle, joka sisältyy kiinteistönvälitysalalle kehitteillä olevaan online-ohjelmistoon. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Turussa sijaitseva ...
  • Asiakaskannattavuuslaskennan kehittäminen 

   Turpeinen, Noora (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajayritykselle laskentamalli asiakaskannattavuuden seurantaan. Opinnäytetyössä selvitettiin toimeksiantajan asiakaskohtaisia kannattavuuksia toimintolaskennan avulla. ...
  • Asiakaskohtaisen kannattavuuslaskennan kehittäminen 

   Ukonaho, Jere; Tuomela, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää kohdeyrityksen asiakaskohtaista kannattavuuslaskentaa selvittämällä siinä tarvittavien tietojen lähteet ja tavat niiden hyödyntämiseen käytännössä. Lisäksi tarkoituksena on ...
  • Asiakaskohtaisten kannattavuuksien tarkastelu toimintolaskennan avulla 

   Järvinen, Tiia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella kohdeyrityksen asiakaskohtaisia kannattavuuksia toimintolaskentamallin avulla. Kohdeyrityksessä ei ole aikaisemmin hyödynnetty kustannuslaskentaa, joten nähtiin hyödyllisenä ...