Uusimmat viitteet

 • Kädessä pidettävän vilja-analysaattorin hyödyllisyys ja käyttömahdollisuudet 

  Kaartinen, Kati; Vidgren, Matias (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Viljojen laadun analysointi on tärkeää, ja esimerkiksi ruokintaa suunniteltaessa on viljan rehuarvon oltava tarkasti tiedossa. Valkuaispitoisuus vaikuttaa viljasta maksettavaan hintaan. Tähän asti analysointeja on pystytty ...
 • Maaperän luontaisten kaliumvarojen ja kaliumlannoituksen merkitys säilörehunurmen viljelyssä turvemailla IV-viljelyvyöhykkeellä 

  Lämsä, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää maan luontaisten kaliumvarojen ja kaliumlannoituksen merkitystä säilörehunurmen satoon ja ravinnetalouteen turvemailla IV-viljelyvyöhykkeellä. Kaliumlannoitussuosituksia on päivitetty ...
 • Lypsykarjan laidunnus ja jaloittelu Osuuskunta Pohjolan Maidon toiminta-alueella 

  Aamuvuori, Emma; Säisä, Anniina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laiduntaminen on vähentynyt, pihattonavettojen, automaattilypsyn ja suurien karjakokojen myötä laiduntamisen järjestäminen on koettu hankalaksi toteuttaa. Nykypäivänä muiden kuin parsinavetoiden kohdalla voidaan puhua ...
 • Laadukkaiden yrttien tuottaminen kuivaamalla 

  Isola, Emilia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuivaaminen on ikivanha ja hyväksi havaittu elintarvikkeiden säilöntämenetelmä. Kuivayrtit vievät vähän tilaa, säilyvät vuosia ja niiden varastointi on vaivatonta ja hävikki vähäistä. Viljeltyjen yrttien lisäksi myös ...
 • Hiehon kasvatuksen kehittäminen 

  Eklund, Roosa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Atria Oyj:lle. On huomattu, että lypsykarjatiloilla ei panosteta hiehoihin samoissa määrin kuin vasikoihin ja lypsäviin. Tämä johtunee osaltaan vanhoista pinttyneistä ajatusmalleista, ...
 • Ympäristötietoisuuden edistäminen asunto-osakeyhtiössä : Case Oulun Kuovitie 10 

  Kivari, Virpi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli lisätä ympäristötietoisuutta rivitaloasunto-osakeyhtiön asukkaille. Työllä haluttiin nitoa yhteen asumisen, luonnon ja yhteisöllisyyden tuomaa hyvinvointia kustannussäästöjä silmällä pitäen. ...
 • VaDia-neuvontapalvelun kehittäminen 

  Alasirniö, Eila; Tamminen, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valioryhmän osuuskunnat tarjoavat maitotiloille VaDia-neuvontapalvelua. VaDia – alipainetallentimen avulla mitataan lypsykoneen alipaineita lypsyn aikana. Mittauksen tavoitteena on varmistua siitä, että lypsy ja lypsykone ...
 • Pohjoisen kasvintuotannon kehittäminen : Valkuaiskasvit ja maissi 

  Sallmén, Marjut (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on Pohjoisen kasvintuotannon kehittäminen. Pohjoista kasvintuotantoa rajoittavat eniten lämpö ja lyhyt kasvukauden pituus. Eteläisessä Suomessa on suotuisammat kasvuolosuhteet kasvien ...
 • Suo- ja metsäoppimispolut Timosenkosken luontokoululle 

  Meskanen, Riikka; Nybacka, Teija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ympäristökasvatuksella edistetään yksilöiden ja yhteisöjen ympäristötietoisuutta, vahvistetaan lasten ja nuorten luontosuhdetta ja pyritään kasvattamaan lapsista ja nuorista elintavoiltaan ympäristövastuullisia kansalaisia. ...
 • Talvivalkosipulin viljely Pohjois-Suomessa 

  Rontu, Riitta-Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty kirjoittajan yrityksen Syötteen sieni ja yrtti Ky:n omaan tarpeeseen. Yritys viljelee talvivalkosipulia Pudasjärven Syötteellä, missä talvi on runsasluminen ja kasvukausi lyhyt. Tämän työn ...
 • Hevosen hammashoitopalvelun mahdollisuudet Suomessa 

  Jurvakainen, Jenny (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön taustalla on idea hevosten hammashoitopalveluita tarjoavasta yrityksestä. Työn aihe pohjautuu opinnäytetyöntekijän omaan harrastukseen ja kiinnostukseen aihetta kohtaan. Työn tavoite on selvittää, ...
 • Maaseutuelinkeinoyrityksiin erikoistuneen tilitoimistoyrityksen perustaminen : Case AgriTilipalvelut Oy 

  Kilpala, Sari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018p)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa maaseudun yrittäjien käyttämiä tilitoimistopalveluita ja selvittää millaisia tilitoimistopalveluita yrittäjät haluaisivat saada tilitoimistolta. Lisäksi selvitettiin voiko ...
 • Ympäristöjohtamisen erityispiirteet kasvuyrityksissä 

  Miettunen, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ympäristöasiat ja niiden hallinnan merkitys korostuu uudessa globaalissa taloudessa. Ekologistumisen myötä yritysten yhteiskuntavastuu kasvaa ja niiden asiakkaat tulevat aiempaa tietoisemmiksi ostamiensa tuotteiden ja ...
 • Puutarhajätteestä Biomullaksi 

  Molkojärvi, Annika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, soveltuuko puutarhajätteestä syntynyt kompostimulta kasvualustaksi ja mikä olisi optimaalinen resepti multaseoksen suhteen esimerkiksi nurmikolle. Työn toimeksiantajana on jätealan ...
 • Kotieläinpiha maatilan sivuelinkeinona 

  Oikarainen, Päivi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maatalouden rakennekehitys on jatkunut samansuuntaisena jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan, jolloin maatilojen määrä on vähentynyt noin puoleen. Rakennekehitys aiheuttaa paineita tilallisille, johon he voivat vastata joko ...

Näytä lisää