• E-luvun laskenta pientaloissa 

   Rytilä, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 tuli voimaan 1.6.2013 ja on siitä asti ollut energiatodistuksen taustalla tärkein laki. Energian kokonaiskulutuksesta 40 % kuluu rakennuksissa. Säädöksillä edistetään ...
  • Ekologisen pientalokiinteistön toteuttaminen taajama-alueella 

   Pahkala, Heini (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma, Talon- ja korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehto Tekijä: Heini Pahkala Opinnäytetyön nimi: Ekologisen pientalokiinteistön ...
  • ELEMENTTI- JA PAIKALLAVALURAKENTAMISEN KUSTANNUSVERTAILU 

   Sorvoja, Mikko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Elementti- ja paikallavalurakentamisen kustannusvertailun tavoitteena oli saada kustannustietoa kahden toisistaan poikkeavan rakennusmenetelmän välillä. Tarkoituksena oli selvittää elementti- ja paikallavalurakentamisen ...
  • ELEMENTTIEN JA PAIKALLAVALETTAVIEN RAKENTEIDEN KUSTANNUSVERTAILU 

   Ukkola, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä vertailtiin kahdeksankerroksisen kerrostalon kantavien seinä-rakenteiden tuotannollisia ja taloudellisia eroja eri tuotantotavoilla. Vertailu rajattiin paikallavalu- ja elementtirakentamiseen. Työssä ...
  • Elementtiliittymien kylmäsiltatarkastelu 

   Vaara, Juha-Matti (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn aiheena on 1.7.2012 voimaan tulevien energiamääräysten mukainen kylmäsiltatarkastelu ulkoseinäelementtien liittymiin. Tavoitteena oli selvittää elementtiliittymien aiheuttamien kylmäsiltojen lisäkonduktanssit ja saatuja ...
  • Elementtirakentamisen laatukoulutus 

   Oivakumpu, Jenna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Valmiiden betonielementtirakenteiden käyttö uudiskohteissa on kasvussa sekä Suomessa että ulkomailla. Uudistuneet rakenteiden vaatimukset asettavat työntekijälle haasteita rakentamisen laadun suhteen. Opinnäytetyön ...
  • Elementtirakenteen kehittäminen 

   Toppinen, Valtteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Talotehtaat käyvät kovaa kilpailua asiakkaista. Parhaiten asiakkaisiin voi vaikuttaa vastaamalla heidän tarpeisiinsa sekä panostamalla kustannustehokkuuteen, laatuun ja markkinointiin. Yksi keino pitää kustannukset matalina ...
  • Elementtirakenteisen pientalon pystytysopas 

   Päivärinta, Tomi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Talonrakentamisen laadulle asetetaan koko ajan enemmän vaatimuksia kiristyvien säännösten ja määräyksien muodossa. Laadukkaan rakentamisen edellytyksenä on, että työntekijät ja urakoitsijat ovat tietoisia yhteisistä ...
  • Elementtisuunnitteluohjeistus 

   Muikkula, Harri (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Finndomo on suuri pohjoismaalainen konserni, joka valmistaa teollisia puurakenteisia pientaloja. Finndomo Oy:n Sonkajärven talotehdas valmistaa taloja pien- ja suurelementtijärjestelminä. Aikaisemmin talotehtaalla ei ollut ...
  • Energiaa tuottavan laatan hyödyntäminen energiantuotannossa 

   Piri, Tapani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Energiantuotannon suunta on menossa jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Käytössä olevia uusiutuvia energianlähteitä ovat tuuli-, vesi-, aurinkoenergia tuloaan ovat tekemässä myös energiatuotantolaatat. ...
  • Energiamääräysten 2012 vaikutus hirsitalotehtaan mallistoon ja tuotevalintoihin 

   Oijusluoma, Heidi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ympäristöministeriö antoi vuonna 2011 uudet energiatehokkuutta koskevat rakentamismääräykset tai niiden luonnokset, jotka tulevat voimaan 1.7.2012. Opinnäytetyö käsittelee uusien energiamääräysten vaikutuksia hirsitalotehtaan ...
  • Energiamääräysten soveltaminen korjausrakentamisessa 

   Kela, Antti (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on energiamääräysten soveltaminen korjausrakentamisessa. Lainsäädännössä on epäselvyyksiä siitä, miten sovelletaan rakennusmääräyksiä korjausrakentamisessa. Tässä työssä näitä epäselvyyksiä ...
  • Energianhallinnan kehittäminen 

   Väyrynen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Euroopan Unioni on lupautunut lisäämään energiatehokkuutta vuoteen 2020 mennessä 20 %. Oulun kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan tätä energiansäästötavoitetta. Oulun kaupungissa tehtävistä energiansäästöistä iso osa on ...
  • Energiatehokkaiden alueiden tavoitteita ja kokemuksia Suomesta ja Oulun RESCA-hankkeesta 

   Kemppainen, Heidi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia energiatehokkaiden asuinalueiden tavoitteita ja kokemuksia Suomesta ja Oulun RESCA-hankkeesta. Työ rajattiin käsittämään vain muutama uudispientaloalue. Tavoitteena oli tutkia, millaista ...
  • ENERGIATEHOKKAIDEN RAKENNUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN LASKENNALLINEN TARKASTELU PHPP-LASKENTATYÖKALULLA 

   Haavisto, Tuomas (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Pientalojen suurella energiankulutuksella on ympäristöllisiä vaikutuksia.Energian hinnan nousun ja sen taloudelliset vaikutukset asukkaisiin ovat myös nostaneet kiinnostusta energian säästämiseen. Rakennusten suunnittelulle ...
  • Energiatehokkaiden rakennusten energiankulutuksen tarkastelu dynaamisella simuloinnilla 

   Pennanen, Joni (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Rakennetulla ympäristöllä on suuri merkitys koko yhteiskunnan energiankäytössä ja sen kokonaisenergiankulutus on suuressa osassa koko yhteiskunnan tuottamasta hiilidioksidipäästöistä. Rakennukset ovat osa rakennettua ...
  • Energiatehokkuuden edistämismenetelmät asuinkerrostalossa 

   Jaukkuri, Mika (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä työssä tarkasteltiin erilaisia korjausehdotuksia asuinkerrostalon tulevaa perusparannusta ennakoiden. Työn tilaajana toimi Oulun Diakonissalaitos, joka omistaa kohdekiinteistön. Tehtävänä oli selvittää ulkovaipan eri ...
  • Energiatehokkuuden parantaminen Kirkkokujan palvelutalossa 

   Räihä, Marko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön taustalla oli vuonna 2013 annettu asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Sen mukaan olemassa olevan rakennuskannan energiankulutusta on pudotettava korjaus- tai ...
  • Energiatehokkuuden parantaminen Luotolaisentien rivitalossa 

   Seikkula, Kirsi-Maria (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin energiatehokkuuden parantamista osana Oulussa Luotolaisentiellä sijaitsevan rivitalon perusteellista korjaushanketta. Tarkoituksena oli selvittää korjaustoimenpiteillä saavutettava ...
  • Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa 

   Lehto, Heini (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Vanhat, käytössä olevat rakennukset kuluttavat ison osan kaikesta tuotetusta energiasta, mutta niiden energiatehokkuutta on mahdollista parantaa tehokkailla korjaus- ja muutostöillä. Korjaushankkeeseen ryhdyttäessä on ...