Uusimmat viitteet

 • Kartläggning av dagvattensystem : en granskning av Kronoby centrum 

  Fröjdö, Alex (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har gjorts åt Kronoby kommun. Genom en ändring i markanvändnings- och byggnadslagen från 2014 överfördes ansvaret för dagvattenhanteringen från vattenverken direkt på kommunerna. Kommunen bör upprätthålla ...
 • Utredning av öppet geografiskt data och dess användning bland kommuner 

  Härtull, Sebastian (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att ge en fördjupad introduktion av öppet geografiskt data och ge förslag på hur man kan utnyttja det data som finns tillgängligt. I arbetet beskrivs de direktiv som gäller för öppna ...
 • Energieffektivitet i detaljplanering : Utveckling av räkneverktyg 

  Weiner, Simon (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att utveckla ett verktyg för uppskattning och jämförelse av byggnaders energieffektivitet inom detaljplanläggning. Syftet är att man skall kunna analysera betydelsen av val av energiform. ...
 • Effekter av självkörande bilar för stadsplan - En vision 2017 

  Lindgren, Nico (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  I detta examensarbete undersöks det hurdan inverkan självkörande bilar kan komma att ha på stadsplaneringen. Uppdragsgivare är Vasa stads planläggning inom ramen för ett AIKO-projekt. Arbetet beskriver elbilar och vad en ...
 • Utvärdering av MARAvisio/ko - projektet 

  Wiik, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete gjordes åt Lantmäteriverket i Finland. Examensarbete baserar sig på MARAvisio/ko-projektet som grundades 2014. Projektets avsikt var införskaffning och ibruktagning av ett modernt kartläggningssystem ...
 • Simulering av landhöjningen i Iskmo- Jungsund 

  Nässlin, Simon (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har gjorts åt Iskmo-Jungsunds hembygdsforskare rf som har önskat att med hjälp av GIS program skapa en simulering av landhöjningen i Iskmo Jungsund, samt hur byarna vuxit fram under tidens gång. Simuleringen ...
 • Framställning av brytlinjer ur punktmoln 

  Wallin, Jakob (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är skrivet åt Yrkeshögskolan Novia med Sem Timmerbacka som handledare. Traditionellt sett har skapandet av en terrängmodell involverat mätningar med takymeter, GNSS och i viss mån även fotogrammetriska ...
 • Skogsinventering med flygburen laserskanning : Laserskanning och fotogrammetri inom skogsbruket 

  Appel, Lucas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Abstrakt Syftet med detta examensarbete har varit att beskriva grunderna inom skoglig datainsamling, dess möjligheter och användningsområden. Examensarbetet inkluderar skogsinventeringar utförda med kombination av ...
 • Från punktmoln till 3D-modell : Modellering av byggnader i Archicad och Revit 

  Mattsson, Oskar (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  I examensarbetet undersöktes olika metoder att skapa modeller av existerande byggnader i Archicad och Revit med ett punktmoln som utgångspunkt. Syftet var att pröva olika programvaror och se hur de kan utnyttjas när man ...
 • Analys av lägesosäkerheter på underjordiska ledningar 

  Perus, Jonas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har utförts åt Närpes stad i syfte att analysera lägesosäkerheter på underjordiska kablar och ledningar. Arbetet tar upp olika kablar och ledningar i marken, olika tekniker för att mäta in dessa, ...
 • Jämförelse av Vasa stads planstomnät 

  Söderström, Peter (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Det här examensarbetet är gjort åt Vasa stads fastighetssektor. Arbetets syfte har varit att genom utjämningsberäkningar jämföra Vasa stads nuvarande koordinater som är statiskt mätta, med beräknade koordinaterna baserade ...
 • Placering av mindre vindkraftsparker i Närpes kommun 

  Karlå, Rickard (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
  Examensarbetet har utförts åt Närpes stad i samband med en strategisk generalplan som görs över Närpes. Syftet med det här examensarbetet är att Närpes stad skall få en utredning över områden som lämpar sig för vindkraft, ...
 • Fastighetsvärdering : värdering av Kiinteistö Oy Vaasan Rantalinna 

  Haavisto, Jan (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
  Detta examensarbete är en fastighetsvärdering som har gjorts åt Oy BUMA team Ab. Examensarbetet beskriver de olika skedena i en fastighetsvärdering. Den allmänna ekonomiska analysen beskriver den ekonomiska situationen i ...
 • Sub-bottom profiling och undervattensscanning : översikt av utrustning för sub-bottom profiling och undervattensscanning för små farkoster 

  Sundqvist, Mikael; Sahlström, Axel (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
  Examensarbetet är en tvådelad studie/marknadsundersökning av olika system för att akustiskt bestämma bottenmaterialets beskaffenhet och göra tredimensionella scanningar av undervattensobjekt. Uppdragsgivare är mätningshuset ...
 • Lohkomisprosessin tehostaminen-vertailumaana Ruotsi 

  Nyberg, Niklas (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomen Maanmittauslaitoksen tilauksesta. Opinnäytetyössä verrattiin Suomen ja Ruotsin lohkomisprosesseja toisiinsa sekä pohdittiin mahdollisia menettelytapoja, joita voitaisiin soveltaa Suomen ...

Näytä lisää