Uusimmat viitteet

 • Kilpailukykyä asiakasymmärryksellä - Case Konepaja Kemell Oy 

  Pernanen, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat suurten rakennusliikkeiden ostopäätöksiin ja toimittajavalintoihin. Toimeksianto opinnäytetyöhön saatiin Konepaja Kemell Oy:ltä, joka on Jyväskylässä ...
 • Perehdyttämisprosessin kehittäminen : Yritys X 

  Haataja, Emma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden kokemuksia yritys X:n perehdytysprosessista sekä esittää toimenpiteitä perehdytysprosessin kehittämiseksi. Opinnäytetyössä selvitettiin yritys X:n perehdytysprosessin ...
 • Sisäinen valvonta tilintarkastusprosessissa 

  Myntti, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka sisäinen valvonta järjestetään tilintarkastusprosessissa. Lisäksi työssä tutkittiin sisäistä valvontaa teoriatasolla kokonaisuutena. Yleisimmän viitekehyksen pohjalta selvitettiin ...
 • Opas hakukonemarkkinoinnin perusteisiin 

  Nokela, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toimia tiiviinä oppaana, johon on kerätty perusasioita hakukonemarkkinoinnista ja sen hyödyllisyydestä. Tarkoitus on, että oppaan avulla esimerkiksi Googlen hakukonemarkkinoinnin parissa ...
 • Seuraajien sitouttaminen sisältömarkkinoinnin avulla 

  Tynkkynen, Leo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle kehittämishanke sisältömarkkinoinnin visuaalisuuden merkityksestä seuraajien sitouttamiseen sekä verkkosivujen liikenteen ja konversion kasvattamiseen. Yritys ...
 • Liiketoimintasuunnitelma sisustussuunnittelijalle : Opinnäytetyö 

  Kaunisto, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on liiketoimintasuunnitelma sisustussuunnittelijalle. Työn tavoitteena oli tutkia tulevan yrittäjän resursseja, varmistaa perustettavan yrityksen liiketoimintamahdollisuuksien maksimointi ja turvata ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma : Case Yritys X 

  Kokko, Senni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda markkinointiviestintäsuunnitelma toimeksiantajalle. Toimeksiantajana toimi Yritys X, joka tarjoaa palveluita ikäihmisille. Työ koostuu teoreettisesta viitekehyksestä, ...
 • Toimintaohje F2F-koordinaattoreille : Kirkon Ulkomaanapu sr 

  Mannila, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää kansainvälistä työtä tekevän hyväntekeväisyysjärjestön, Kirkon Ulkomaanavun, F2F-koordinaattoreille suunnattu toimintaohje, F2F-manuaali, vastaamaan nykypäivää ja vallitsevia ...
 • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemukset ja asenteet liittyen blogimarkkinointiin 

  Karaus, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ammattikorkeakouluopiskelijoiden asenteita blogimarkkinoinnista sekä kokemuksia sen mahdollisista vaikutuksista heidän kuluttajakäyttäytymiseensä. Aihe on ajankohtainen, sillä blogit ...
 • Strukturoidut sijoitustuotteet tavallisen sijoittajan salkussa 

  Niemi, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua erilaisiin strukturoituihin sijoitustuotteisiin ja katsoa, minkälaista erilaista hyötyä ne voivat tuoda tavalliselle sijoittajalle. Tarkoituksena oli myös tuoda sijoittajalle ...
 • Liikennekaaren vaikutukset taksiliikenteeseen 

  Ahokas, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni tutkin liikennekaaren vaikutuksia voimakkaasti säädeltyyn taksialaan. Liikennekaari on hallituksen esitys, joka tähtää kuljetusalan lainsäädännön yhtenäistämiseen ja sen normien purkuun. Liikennekaari ...
 • Alisuoriutuvan työntekijän uraohjaus : Finanssiala 

  Sarasmaa, Nelli-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä alisuoriutuvan työntekijän uraohjausta. Opinnäytetyössä tuotiin esiin erilaisia käytäntöjä, joilla pyritään välttämään työntekijän irtisanominen ja kannustetaan työntekijää etsimään ...
 • Pelin markkinointi kehitysvaiheessa 

  Laukkarinen, Lassi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tuotettiin dokumentti toimenpide-ehdotuksista mobiilipelin testimarkkinointia sekä pelin jatkuvaa kehittämistä varten. Työn tarkoituksena oli ohjata toimeksiantajan omia testimarkkinoinnin suunnitelmia sekä antaa ...
 • Vuoden 2017 perintöverolain muutoksen vaikutus säästö- ja sijoitusvakuutuksiin : Sijoitusneuvojan näkökulma 

  Koski, Taru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, kuinka vuoden 2017 perintöverolain muutos vaikuttaa säästö- ja sijoitusvakuutuksiin sijoitusneuvojan näkökulmasta. Lakimuutoksen tärkein kohta säästö- ja sijoitusvakuutuksia ...
 • Sijoitusneuvojan vaikutus sijoituspäätöksiin 

  Mäkelä, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sijoitusneuvojan vaikutus sijoituspäätöksentekoon ja saavuttaa kokonaiskuva pankkien asiakkaiden tyytyväisyydestä sijoitusneuvontaa kohtaan. Tutkimuksessa selvitettiin ...

Näytä lisää