Uusimmat viitteet

 • Matkailupalvelun kehittäminen Design District Helsingille 

  Piirainen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Design District Helsingille kehittämisprojekti, jolla haluttiin parantaa yhdistyksen toimintaa. Projekti toteutettiin yhteistyössä Tekesin kanssa. Tekesin luotsaamassa ...
 • Ulkoinen ja sisäinen työnantajakuva Robert Bosch Oy:ssä 

  Hartonen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää toimeksiantajan, Robert Bosch Oy:n, sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan tila. Sen lisäksi haluttiin selvittää, ovatko ne linjassa toistensa kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Valmentava johtaminen : Valmentavan johtamisen vaikutus työmotivaatioon 

  Ahonen, Annika; Hasan, Daria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkimme valmentavan johtamisen vaikutuksia työntekijöihin. Valmentavalla johtamisella tarkoitetaan johtamistapaa, jossa korostuu tavoitteellisuus, toisten arvostaminen sekä osallistava ote työhön. ...
 • Kuluttajien suhtautuminen kaupalliseen sisältöön videoblogeissa 

  Pöyry, Sissi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee YouTubessa julkaistujen videoblogien kaupallisuutta ja katsojien suhtautumista niiden kaupalliseen sisältöön. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään YouTubessa tapahtuvaa mainontaa, vaikuttajam ...
 • Visuaalisen ilmeen rakentaminen brändille: Case Touchless 

  Veikkanen, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda visuaalinen ilme ja vahva brändi start up-yritykselle nimeltä Touchless. Visuaalisen brändin tuli olla voimakas, joka vahvuutensa vuoksi pystyisi haastamaan monopoliasemassa toimivan ...
 • Kosmetologien työkyvyn kehittäminen 

  Elokivi, Tarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää, onko haastateltujen kosmetologien työkyvyssä kehitettävää. Tavoitteena oli myös selvittää tekijöitä, joiden koetaan vaikuttavan työkykyyn ja miettiä keinoja, joilla kehitetään ...
 • Etätyön vaikutukset työhyvinvointiin 

  Siitonen, Aino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko etätyöllä vaikutusta työhyvinvointiin ja millaisia vaikutukset ovat. Tavoitteena oli myös tutkia, miten etätyö muovaa johtamisen vaatimuksia. Lisäksi työllä haluttiin ...
 • Yrityksen sisäinen mielikuvatutkimus, Case: BoKlok 

  Kallio, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Skanskan BoKlok-liiketoimintayksikön mielikuvaa yrityksen sisällä, erityisesti pääkaupunkiseudulla toimivien henkilöiden keskuudessa. Tutkimus suoritettiin määrällisenä tutkimuksena, ...
 • Yrityksen vetovoimatekijät rekrytoinnissa : Yritys X 

  Fager-Pintilä, Iida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoite oli kehittää kohdeyrityksen rekrytointia. Tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat rekrytoinnissa tehokkaita uusien työntekijöiden houkuttelukeinoja, mikä vaikutus työnantajamielikuvalla on ...
 • Markkinointitutkimus toimivimmista mainoskanavista : Suur-Helsingin Golf Oy 

  Vörlin, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa mainoskanavien toimivuudesta ja sitä kautta tuottaa Suur-Helsingin Golf Oy:lle tietoa, jonka pohjalta se voi ohjata mainontaa oikeisiin kanaviin. Teoreettinen viitekehys ...
 • Somestrategialla yhteisöllisyyttä ja tuloksia viestintään ja markkinointiin : Kulttuuritehdas Korjaamo 

  Ojala, Jenna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus oli toimeksiantajayrityksen, Kulttuuritehdas Korjaamon, sosiaalisen median strategian luominen. Toissijainen tarkoitus oli selventää sosiaalisen median roolia ...
 • Sijoittaminen euromääräisiin yrityslainarahastoihin : Rahastovertailu vuosina 2012-2017 

  Vuorio, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sijoitusrahastot ovat kasvattaneet suosiotaan suomalaisten yksityissijoittajien talletusmuotona. Korkotason ollessa matala sijoitetaan muihin tuotteisiin kuin pankkitalletuksiin, koska näiden tarjoama tuotto ei tänä päivänä ...
 • Työskentely ulkomailla 

  Jussila, Eveliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ulkomailla työskentelyä ja ulkomaantyöhön valmistautumista. Ulkomailla työskentely on lisääntynyt huomattavasti suomalaisten joukossa ja moni etsii kansainvälisiä kokemuksia jo opiskeluaikoina. ...
 • Johtajuuden ja työhyvinvoinnin vahvistaminen ohjatun keskustelun avulla 

  Kallinen, Tiina; Paukkeri, Pauliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ohjattujen keskustelutyöpajojen avulla voidaan vahvistaa esimiesten johtajuutta ja työhyvinvointia. Opinnäytetyön kohdeyrityksenä toimi Suomen suurin finanssiryhmä OP. ...
 • Yrityskaupan vaikutus ostavan yrityksen tunnuslukuihin 

  Sinokki, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia suomalaisen pörssiyrityksen tekemän yrityskaupan vaikutuksia yrityksen tunnuslukuihin. Tavoitteena oli yrityksen peräkkäisiä tilinpäätöstietoja hyödyntämällä ...

Näytä lisää