Uusimmat viitteet

 • Asemakaavan muutos Tuulelantiellä 

  Ylätalo, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä lähdettiin etsimään mahdollisimman hyvin toimivaa ratkaisua Varkauden Tuulelantien asemakaavan muutokseen. Suunnittelualue sijaitsee noin kolme kilometriä koilliseen Varkauden Taulumäen keskusta-alueesta. ...
 • Laserkeilausprosessi uudisrakennuskohteen toteumamallia varten 

  Arima, Iida (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää uudisrakennuskohteen toteumamallin tuottamista varten vaadittava laserkeilausprosessi. Rakennusten tietomallintaminen on Suomessa suunnittelun osalta käytössä laajalti, mutta ...
 • Kevyen 3D-mallin tuotantoprosessi 

  Tanskanen, Lassi; Kilkki, Torsti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli tutkia 3D-mallin optimointia. Tarkoituksena oli tuottaa prosessi, jolla pystytään tuottamaan kevyttä, mutta tarkkaa, 3D-mallia. Tätä tutkittiin Espoon Karamalmilta havainnoidulla ...
 • Seurantamittaukset takymetri- ja tarkkavaaituskalustolla 

  Laine, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena on kehittää Ramboll Finland Oy:n seurantamittausten toimintatapoja ja dokumentointia. Työssä keskitytään painumatarkkailuprojekteihin, jotka suoritetaan tarkkavaaitsemalla ja takymetrillä. ...
 • Digitalisoituminen infra-alalla — haasteet sekä mahdollisuudet : Infrakit-pilvipalvelujärjestelmä 

  Kankkunen, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia digitaalista infrarakentamista ja erityisesti Infrakit−pilvipalvelun näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää Infrakit−pilvipalvelujärjestelmän hyötyjä ja haasteita tällä hetkellä. ...
 • Rakentamattomat rakennuspaikat Mäntsälän kunnassa 

  Levomäki, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön lähtökohtana oli selvittää Mäntsälän kunnan kiinteistöverotietojen ajantasaisuutta, johon rajaukseksi valikoitui rakentamattomat rakennuspaikat asemakaava-alueella. Työn alkupuolella kerrotaan ...
 • Lex Malmi 

  Leukkunen, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Helsinki-Malmin lentokenttä on vuonna 1936 liikenteelle avattu Helsingin Tattarisuon alueella sijaitseva lentokenttä. Useat ulkomaiset lentoyhtiöt aloittivat pian avaamisen jälkeen säännöllisen liikenteen Helsinkiin. Toisen ...
 • Kiinteistövaikutusten arviointi esimerkkinä Loimaa 

  Taskila, Merja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiinteistövaikutusten arviointi (KIVA) on lakisääteistä toimintaa, jota ohjaa maantie- ja ratalaki. Aiheeseen perehdytään lyhyesti teoreettisella tasolla ja teoriaa peilataan tehtyyn KIVA-selvitystyöhön Loimaan ...
 • Rautatiealueiden arvon määritys lunastustoimituksissa 

  Romppainen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on vajaat 6 000 kilometriä rautateitä. Rautateiden läheisyydessä tapahtuu paljon kiinteistötoimituksia, joihin usein olennaisesti liittyy alueiden haltuunotto. Alueiden haltuunotto tapahtuu joko sopimuksin tai ...
 • RPAS-toiminnan aloittaminen kuntaorganisaatiossa ja siihen liittyvät työprosessit 

  Kunnas, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä esitetään RPAS-toiminnan aloittaminen kuntaorganisaatiossa, esimerkkinä Keravan ja Järvenpään kuntien RPAS-laitteiston yhteishankinta ja toiminnan aloittaminen. Työn tarkoituksena on tuoda esiin toimintaa aloitettaessa ...
 • Kantakarttaan liittyvän tiedonkeruuprosessin kehittäminen Kotkan kaupungissa 

  Kivisilta, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoitus oli selvittää uusien kantakartan tiedonkeruuseen käytettyjen menetelmien toimivuutta, sekä näiden menetelmien mahdollista parantamista. Työssä tutkittiin, mistä aineistoista kantakartta ...
 • Vantaan maaomaisuuden selvittäminen tiealueiden osalta 

  Kauppi, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käsiteltiin maanomistuksen siirtymistä kunnalle tiealueilla. Työn tarkoituksena oli selvittää epäselvien tiealueiden omistustilannetta Vantaalla. Alueiden omistus on saattanut siirtyä, tai se siirtyy yleisen alueen ...
 • Lohjan kaupungin kiinteistönmuodostamisprosessiin liittyvä ohjeistus 

  Selkälä, Taru (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena on Lohjan kaupungin toimitusprosessi ja siihen liittyvät karttojen piirtämisen ohjeistukset. Työ tehtiin tutkimalla toimitusprosessia Lohjalla, Helsingissä ja Porvoossa. Työtä tehtiin piirtämällä ja ...
 • Inspire 10 vuotta : Eurooppalaisen paikkatietoinfrastruktuurin haasteet 

  Villberg, Anne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä kerrotaan Euroopan unionin Inspire-direktiivistä ja eurooppalaisen paikkatietoinfrastruktuurin luomiseen liittyvistä haasteista. Työ perustuu EU:n ja sen jäsenvaltioiden raportteihin sekä muihin ...
 • Asemakaavaluonnos Kotkan Hovinsaarelle 

  Hyvärinen, Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö koostuu asemakaavaluonnoksesta Kotkan Hovinsaarelle. Työ apuna Kotkan keskusta alueen yleiskaavoitusta varten. Aluetta elävöitetään, tiivistetään ja parannetaa kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä. Tarkoitus on ...

Näytä lisää