• Saneerauskonseptin kehittäminen - esimerkkejä keittiöprojekteista 

   Laaksonen, Pyry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö tehtiin TA-konserniin kuuluvalle, hankinnoista vastaavalle, Tapartia Oy:lle. Työn tavoitteena oli hankkia tietoa TA-konserniin kuuluvan TA-Asumisoikeus Oy:n yhden keittiön saneeraushankkeesta ja ...
  • Puiset runkorakenteet pientaloissa 

   Laukkanen, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia vakiintuneita suunnitteluratkaisuja puurakenteisissa pientaloissa, sekä löytää niistä kehitysideoita. Tavoitteena oli rankarunkoisten pientalojen runkojaon kasvattaminen, sekä ...
  • Massastabilointikoneen ohjaus- ja paikkatietojärjestelmän kehitystyö 

   Autio, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä paneuduttiin uudistuviin infrarakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin, joihin on tulossa merkittäviä uudistuksia mm. massastabiloinnin tekemiseen liittyviin vaatimuksiin ja valmiin stabiloidun rakenteen ...
  • Itsetiivistyvän betonin käyttö infrarakenteissa 

   Varjonen, Akseli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimuskohteena oli itsetiivistyvän betonin käyttö infrarakenteissa sekä itsetiivistyvän betonin ominaisuudet ja ongelmat. Työn tilaajana toimi Graniittirakennus Kallio Oy. Työn tulos perustuu ...
  • Rakennusjätteen optimointi NCC Suomi Oy:n korjausrakennustyömailla 

   Aaltonen, Elias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   NCC Suomi Oy:n korjausrakennusyksikkö tuottaa valtaosan koko yrityksen rakennussekajätteestä. Vuonna 2017 korjausrakennusyksikön kokonaisjätemäärästä sekalaista rakennusjätettä oli 53,4%. Kaikkien työmaiden tavoite on saada ...
  • Infraomaisuudenhallinta Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksessa 

   Mohamed, Farhan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä tarkasteltiin infraomaisuuden hallinnan prosesseja ja käytäntöjä sekä siihen liittyviä alan ohjeistuksia ja omaisuudenhallinnan standardeja kuten PAS 55 ja SFS-ISO 55000. Insinöörityö tehtiin Vantaan ...
  • Muutostöiden hallinnointi 

   Lehtovirta, Albert (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli tutkia ravintoloitsija-asiakkaan lisä- ja muutostöiden hallintaa omaperusteisella kauppakeskustyömaalla. Tavoitteena oli tutkia yrityksen toteuttamassa omaperusteisessa kauppakeskushankkeessa sitä, ...
  • Autodesk Revit -prosessit korjausrakennesuunnittelussa 

   Niiranen, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä tavoiteltiin esitystapaohjeen luomista rakenteiden erottelusta piirustuksissa Ramboll Finlandin korjausrakentaminen ja tutkimukset -yksikölle. Esitystapaohje koski vain Autodeskin Revitillä tuotettuja ...
  • Kuivaketju10:n sähköinen järjestelmä osana rakennushankkeen laadunhallintaa 

   Lehtonen, Roosa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Kuivaketju10:n sähköistä järjestelmää kommunikaation välineenä, yhdessä yrityksen nykyisen laadunhallintajärjestelmän kanssa. Tutkimuksen näkökulma oli rakennushankkeen laadunhallinnan ympärillä ...
  • Betonirakenteiden laadunvarmistus työmaaolosuhteissa 

   Pitkä, Jenina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli käydä vaiheittain läpi betonirakenteiden laadunvalvonnan toimenpiteet työmaan näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutettiin YIT:n ARK-yksikölle ja sen tarve syntyi viime aikoina esiintyneistä ...
  • Yhdistetty todellisuus rakennesuunnittelussa 

   Viksilä, Mila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Ramboll Finland Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yhdistettyä todellisuutta rakennesuunnittelun eri osa-alueilla. Sen aikana käytössä oli Microsoftin HoloLens-älylasit, jotka ovat ...
  • Kaivantorakenteisiin kohdistuvien kuormien vaikutusten arviointi geoteknisen monitoroinnin perusteella 

   Salovaara, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää teräsponttiseinin tuetun vaativan kaivannon mitoitustarkkuutta tutkimuskohteessa. Mitoituksen tarkkuutta parantamalla päästään tulevaisuuden kohteissa taloudellisempaan ...
  • Fotogrammetrian hyödyntäminen infrahankkeen laadunvarmistuksessa ja tuotannonohjauksessa 

   Illikainen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin UA–kuvauksella suoritetun fotogrammetrisen pistepilven hyödyntämistä infrahankkeen tuotannonohjauksessa ja laadunvarmistuksessa. Työ tehtiin Lemminkäinen Infra Oy:lle, joka fuusioitui työn ...
  • Lämpörankaprofiilin mitoitus seinärakenteessa 

   Jaakkola, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin kylmämuovaamalla valmistettua teräsohutlevyrankaa, jonka uuma on rei’itetty. Rei’ityksen tarkoituksena on vähentää lämmönjohtumista profiilin lävitse. Tutkimuksen profiili toimi ...
  • Kauko-ohjattujen ilma-alusten hyödyntäminen infrahankkeissa 

   Valo, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kauko-ohjatuilla ilma-aluksilla saadun kuvamateriaalin käyttökohteita infrahankkeissa sekä lennättämiseen liittyvää lainsäädäntöä ja riskejä. Työn tilaajana toimi Skanska Infra Oy. Työn ...
  • Hybriditeräsrakenteinen liittopalkki 

   Ramstedt, Jan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä tavoitteena oli saada selvitysraportti rakennustuoteteollisuuden yritys X:lle korkealujuusteräksen käytön hyödyistä ja haitoista yrityksen liittopalkki ratkaisussa pitkillä jänneväleillä. Selvitysraportissa ...
  • Pihakannen vedeneristys 

   Aarnio, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö kirjoitettiin SRV Rakennus Oy:lle tavoitteena tutkia pihakansien vesivuotojen syitä ja laatia laadunvarmistusohje, jota voitaisiin hyödyntää työmaakäytössä ja tulevan SRV-mallin toteutuksessa. Tutkimuksessa ...
  • Ulkopuolisten vedeneristystöiden laadunvarmistus 

   Oksa, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Insinöörityön yhtenä tavoitteena oli tutkia loivien ja käännettyjen yläpohjarakenteiden rakennekerrosten ja vedeneristyksen sekä vedeneristyksen alustan laatuvaatimuksia. ...
  • Tietomallin käytön kehittäminen kustannushallin-nassa rakennusurakan sisävalmistusvaiheessa 

   Salomäki, Sampo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tavoitteena oli löytää erilaisia menetelmiä tai tapoja, joilla tietomallin käyttöä voitaisiin tehostaa kustannushallinnassa. Työ toteutettiin käynnissä olevan Helsingin Pasilassa sijaitsevan poikkeuksellisen ...
  • Mobiiliohjelmistot rakennustyömaalla 

   Apell, Antero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön aihe on mobiiliohjelmistot rakennustyömaalla. Työ tehtiin Lujatalo Oy:lle. Työnjohdon avuksi on kehitetty erilaisia mobiilisovelluksia. Opinnäytetyössä selvitettiin, miten nämä mobiiliohjelmistot tukevat ...