• Liikennesuunnittelu eri kaavoitusvaiheissa 

   Verkamo, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä kartoitettiin eri kaavavaiheiden liikennesuunnitelmia ja niiden sisältöä. Kartoituksen pohjalta laadittiin ohjeistus Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolle. Nykyään ...
  • Lempolan kaatopaikkarakenteen korjaus ja laadunvarmistus 

   Mustajärvi, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Työyhteenliittymä E18:lle. Työssä käsiteltiin E18 Muurla-Lohja -tiehankkeeseen liittyvän Lempolan pilaantuneiden maiden loppusijoitusalueen pohjarakenteen rakentamista, rakennustyönaikaisen ...
  • Laserkeilauksen hyödyntäminen infrarakentamisessa 

   Ilvonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Laserkeilaustekniikkaa on sovellettu 1990-luvun lopulta lähtien erityisesti maastomallituotannossa, metsäntutkimuksen välineenä ja ympäristön mallintamisessa. Rakentamisessa laserkeilaustekniikoiden hyödyntäminen on vielä ...
  • Tuotannonohjaus ja logistiikan hallinta - Lemcon Logistics 

   Sunio, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Lemcon Oy:lle. Insinöörityö käynnistyi tarpeesta saada selvitys atk-pohjaisesta Lemcon Logistics-järjestelmästä. Järjestelmä on työkalu tuotannonohjauk-seen ja logistiikan hallintaan, ja se on ...
  • Nopeasti pinnoitettava betoni 

   Puhjo, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Rakentamisen sisävalmistusvaiheen pinnoitustyöt saattavat viivästyä, koska betonirakenteiden sisältämä kosteuspitoisuus on liian suuri. Useimmiten betonirakenteet pinnoitetaan jollakin muulla materiaalilla kuten parketilla ...
  • Hyllytalo 

   Maijala, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityössä selvitettiin voidaanko kuormalavahyllyrakenteissa käytettäviä kylmämuovattuja teräsprofiileita käyttää hyllytalorakenteissa, toisin sanoen kestäisivätkö hyllyrakenteina käytetyt rakenneosat myös talorakenteelle ...
  • Teräsbetonirakenteiden raudoituksen määrälaskenta tietomallin avulla 

   Henson, Arnee (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän työn tarkoituksena oli luoda teräsbetonirakenteiden raudoitusten tietomallipohjainen määrälaskentamenetelmä rakennushankkeen luonnossuunnitteluvaiheeseen. Tavoitteena oli mahdollistaa raudoitusmäärien luotettava ...
  • Käytönaikaisten rakentamispalvelujen toteuttaminen toimistokiinteistöissä 

   Pusila, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää NCC Rakennus Oy:lle ja NCC Property Development Oy:lle parannettu toimintamalli, jota käytetään luovutuksen jälkeisissä töissä, joita suoritetaan NCC:n rakentamissa ...
  • Luovutusaineiston kehittäminen 

   Mikkola, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityön tavoitteena oli Jollaksen Rakennushuolto Oy:n luovutusaineiston kehittäminen. Kehitystyön tuloksena tuotettiin luovutusaineiston kokoamista varten ohjelomakkeisto, jonka on tarkoitus toimia kattavana ohjeistuksena ...
  • Pölynhallinta ja suojaus linjasaneeraustyömailla 

   Holopainen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin NCC Rakennus Oy:n Korjaus- ja ylläpitopalveluille. Työssä selvitettiin pölynhallinnan parantamiseksi tarvittavia menetelmiä, kalustoa ja suojaustoimenpiteitä linjasaneeraustyömailla. Työn tavoitteena ...
  • Perustajaurakoitsijan ja käyttäjän roolit toimitilarakentamisessa 

   Nyman, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin YIT Rakennus Oy:lle. Kiinteistökehityshankkeissa YIT vastaa liikeidean kehittämisestä yhdessä käyttäjien kanssa, sekä huolehtii koko hankkeen toteutuksesta. Tyypillisesti toimitilat myydään ...
  • Kuitubetonin käyttö kantavassa rakenteessa 

   Liikkanen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Tarkoituksena oli selvittää betonirakentamisen kehitystä ja keskittyä erityisesti kuitubetonirakentamiseen. Kuitubetonirakentamisesta selvitettiin sen nykytilaa sekä ...
  • Kustannuskäyrän hyödyntäminen projektin aikatauluseurannassa 

   Mourujärvi, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia NCC Rakennus Oy:n neljän rakennusyksikön (korjaus-, pienkorjaus- ja ylläpitoyksikkö, toimitilapartnering sekä toimitilaurakointi) menneiden rakennusprojektien kumulatiivisia ...
  • Talonrakennuksen takuutöiden virheet ja kustannukset 

   Wirgentius, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin Peab Seicon Oy:lle. Työssä kartoitettiin takuutyökustannuksien aiheuttajia ja niiden syitä talon- ja korjausrakentamisessa. Työssä esitetään ratkaisuja takuutyökustannuksia aiheuttavien virheiden ...
  • Paalulaattaperustus 

   Halme, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin teräsbetonista paalulaattaperustusta, sen suunnittelua ja valmistamista. Tutkimuksessa keskityttiin paalulaattaperustukseen, joka koostui teräsbetonisista lyöntipaaluista sekä paikalla ...
  • Energiatehokkaan puurakentamisen seinärakenteiden ratkaisumalleja rakennetyyppeinä 

   Junikka, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin yritykselle Woodpolis. Työssä selvitettiin hirsi- ja puurakenteisten seinien fysikaalisia ominaisuuksia ja niiden sopivuutta passiivi- ja matalaenergiatalojen standardeihin.  Työssä tutkittiin ...
  • Tilaajan ja urakoitsijan yhteistoiminta projektinjohtourakassa 

   Isotalo, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin projektinjohtorakentamisen lokakuussa 2007 julkaistujen uusien sopimusmallien ja tehtäväluettelon mukanaan tuomia projektinjohtourakoitsijan muuttuneita tehtäviä ja velvollisuuksia. Samalla ...
  • Uutelan kanavan rakentamisen vaikutus pohjavedenpinnan tasoon 

   Haverinen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin WSP Finland Oy:n Pohjarakennus- ja kalliosuunnittelun toimialalle. Työn tavoitteena oli selvittää Uutelan kanavan rakentamisen vaikutus pohjavedenpinnan tasoon Helsingin Aurinkolahdessa ja Uutelassa. ...
  • Linjasaneerauksien ongelmien kartoitus ja ratkaisumallien etsiminen asuntorakentamisesta 

   Santala, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kartoittaa NCC Rakennus Oy:n Korjaus- ja ylläpito-palvelut -yksikön ongelmia linjasaneerauksissa ja etsiä ratkaisumalleja ongelmiin NCC Rakennus Oy:n Asuntorakentaminen-yksiköstä. ...
  • Jäähallin rakenteet 

   Styf, Merle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin Insinööritoimisto Virpiö Oy:lle, joka halusi varmistua Sipoon harjoitusjäähallin suunnitteluratkaisujen toimivuudesta ja kehittää yrityksessä osaamista suunnitella jäähallirakenteita erityisesti ...