• 3PL-malli rakennusalan toimitusketjun hallintaan 

   Vanker, Slava (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin NCC Rakennus Oy:lle. Opinnäytetyön aihe tuli NCC Rakennus Oy:n tarpeesta kehittää materiaalien toimitusketjua kustannustehokkaammaksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli osoittaa miten rakennusalan ...
  • 4D-mallintaminen rakennushankkeen tuotantovaiheessa 

   Korhonen, Ronja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö kirjoitettiin Skanska Oy:lle tavoitteena selvittää 4D-mallintamisen hyödyt rakennushankkeen tuotantovaiheessa ja vertailla kolmen eri ohjelman ominaisuuksia aikataulun simuloimiseen tietomallin avulla. ...
  • Aamutreenit työturvallisuusnäkökulmasta : Ergonomia ja työtehokkuus 

   Peltola, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin työmaan aamutreenien vaikutusta työturvallisuuteen. Työssä otettiin kantaa myös ergonomiaan ja työtehokkuuteen. Työssä paneuduttiin aamutreenien kehitykseen ja toimintamallin muutokseen ...
  • ACO-seinän vaikutus ääneneristävyyteen sivuavana rakenteena 

   Saviluoto, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä insinöörityössä perehdyttiin ACO-seinän vaikutukseen huoneistojen väliseen ilma- ja askelääneneristävyyteen, kun ACO-seinä on tiloja erottavan rakenteen sivuavana rakenteena. Vaikutusta selvitettiin rakenteilla ...
  • Aliurakkasopimusten velvoitteiden toteutuminen siisteyden ja järjestyksen hallinnan osalta 

   Mustajärvi, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin aliurakoitsijat hoitavat omien jätteidensä siivouksen YIT Rakennus Oy:n toimitilarakentamisen eri työmailla. Lisäksi tutkittiin työmaiden aluesuunnitelmia, ...
  • Aliurakoitsijan aiemman laaduntuottokyvyn arvostaminen suoraan rahaksi urakkakilpailuissa 

   Tähkäpää, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin aliurakoitsijoiden laaduntuottokykyä ja heistä aiheutuneita työmaa-aikaisia korjauskustannuksia sekä jälkikorjauskustannuksia. Työ tehtiin YIT Rakennus Oy:n Asuintalot Uusimaa -yksikölle. ...
  • Aliurakoitsijan itselleluovutuksen kehittäminen 

   Tuurinmaa, Pertti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli löytää keinot ohjata ja tehostaa aliurakoitsijan itselleluovutusta. Aliurakoitsijoilla on jo vuosia ollut velvoite suorittaa oma itselleluovutus ennen oman työnsä valmistumista ja ...
  • Aliurakoitsijoiden tuntitöiden hallinta uudisrakentamisessa 

   Korpi, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Skanska Talonrakennus Oy:n Etelä-Suomen toimitilarakentamisyksikölle. Yksikön yleisenä ongelmana ovat aliurakoitsijoiden tuntityöt, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia ja vaikeuttavat ...
  • Allianssihankkeen yhteistyön kehittäminen 

   Pärssinen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Allianssihankintamallilla toteutettavien hankkeiden määrä on kasvussa. Helsinki-Vantaan lentoaseman Asematason urakka toteutetaan projektiallianssilla. Allianssin muodostavat hankkeen tilaajan Finavia Oyj sekä pääurakoitsija ...
  • Aloituspalaverikäytännön kehittäminen asuntorakentamisessa 

   Piironen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Laatu on yrityksille yksi merkittävimmistä kilpailueduista nykyisillä markkinoilla. Nopean tiedonvälityksen vaikutuksella tiedot mahdollisista rakennusvirheistä ja huonosta laadusta leviävät äkkiä useiden ihmisten saataville. ...
  • Alumiinisten Kaivantotukien käyttö- ja turvallisuusohje 

   Hokkanen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityö tehtiin Kanta Kaivu Oy:lle. Kanta Kaivu Oy osti alumiinisia kaivantotukia syksyllä 2014. Insinöörityön tarkoituksena oli luoda käyttö- ja turvallisuusohjeet alumiinisille kaivantotuille. Ohjeilla haluttiin ...
  • Asiakaskokemuksen varmistaminen asuntotuotannossa 

   Saarimaa, Aliisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityö tehtiin YIT Rakennus Oy:lle, kerrostalot pääkaupunkiseutu (ARK) - yksikölle ja työn aiheena oli asiakaskokemuksen varmistaminen asuntotuotannossa. Työ rajattiin käsittelemään ainoastaan ARK:n yksikköä ...
  • Asiakastyytyväisyyden kehittäminen julkisivukorjaushankkeissa 

   Lepola, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö tehtiin Consti Julkisivuille. Työssä pyrittiin selvittämään isännöitsijöiden ja asukkaiden asiakastyytyväisyyden tämän hetkistä tilaa asuinkerrostalojen julkisivukorjauksissa sekä kehittämään toimenpiteitä, ...
  • Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen yrityksen toiminnan kehittämistä varten 

   Tiainen, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön pääasiallinen tarkoitus oli tuottaa Peab Infra Oy:lle taustatietoja toimintansa kehittämistä varten. Tiedon saamista varten toteutettiin asiakaskysely, joka lähetettiin Peab Infra Oy:n yhteistyökumppaneille. ...
  • Asiantuntijaorganisaation laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen 

   Kekäle, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja pohdittiin, miten laadunhallintajärjestelmä luodaan asiantuntijaorganisaatiolle. Aluksi työn tavoitteena oli päivittää yrityksen vanhentuneeseen laatukäsikirjaan yrityksen nykytila. ...
  • Asuinkerrostalon korjattavan seinärakenteen rakennusfysikaalinen selvitys 

   Kallio, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö tehtiin ThermiSol Oy:lle Finnmap Consulting Oy:n avustuksella. Työssä tutkitaan 1970-luvulla rakennetun asuinkerrostalon julkisivukorjauksen yhteydessä uusittavan lämmöneristyksen vaikutusta rakenteiden ...
  • Asuinkerrostalon merkittävimpien tehtävien tuotannonsuunnittelu ja johtaminen 

   Pilvi, Jyri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen yksikölle. Työn tarkoituksena oli kehittää asuinkerrostalokohteidensa tärkeimpien tehtävien tuotannonsuunnittelua. Tärkeimpinä työvaiheina käsiteltiin runko, ...
  • Asuinkerrostalon paikallavalurakenteiden kustannusten vertaus Ratu-pohjaiseen laskentaan 

   Hyttinen, Atte (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli laskea esimerkkikohteen kellarikerroksen paikallavalurakenteiden kustannukset ja verrata niitä kohteessa toteutuneisiin kustannuksiin. Työ rajattiin niin, että työssä tarkasteltiin ...
  • Asuinkerrostalon rakennusajan lyhentäminen 

   Keskitalo, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin asuinkerrostalojen rakentamisaikaa ja sitä, miten sitä voitaisiin lyhentää. Insinöörityön päätavoitteena oli tuoda esille useita eri keinoja, joilla rakentamisaikaa voidaan lyhentää ...
  • Asuinrakennuskohteisiin laadittavan huoltokirjan kehitysprojekti 

   Vanha-Patokoski, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tilaajana toimi Skanska Talonrakennus Oy. Työn tavoitteena oli laatia huoltokirjamalli, jonka pohjalta yrityksen laatimat kiinteistön huoltokirjat jatkossa tehdään. Laadittu huoltokirjamalli tulee käyttöön ...