• E-RA-sähköauton EMC-mittaukset direktiivin mukaisesti 

   Häkkinen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö on tehty osana Metropolia Ammattikorkeakoulun E-RA-sähköautoprojektia. Työssä mitattiin Euroopan Unionin määrittelemän direktiivin 72/245/ETY mukaiset EMC-mittaukset ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää ja ...
  • E-RA-Sähköauton invertterien käyttöönotto 

   Kyytsönen, Panu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö on tehty osana Metropolia Ammattikorkeakoulun E RA sähköautoprojektia. Työssä oli tavoitteena tehdä kaikki invertterien käyttöönottoon liittyvät tehtävät noin kolmen kuukauden ajanjaksossa, koska auton ...
  • The Effects of Installation-Based Defects in Medium Voltage Cable Joints 

   Kuusisto, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   A cable joint is a common accessory which is used to connect the underground cables. In the medium voltage networks, a high percentage of the faults occur on the cable accessories. It is very expensive to repair these ...
  • Efla Oy:n laboratorion kehittäminen 

   Wickström, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö käsittelee testaus- ja kalibrointilaboratorioille asetettuja vaatimuksia, sekä niitten soveltamista sähkölaboratoriossa. Työn pohjana on käytetty standardia ISO/IEC 17025, sekä myös muuta aiheeseen liittyvää ...
  • Ei-invasiiviset verensokerimittausmenetelmät 

   Kyparissakos, Jannis (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä selvitettiin ei-invasiivisten verensokerimittausmenetelmien nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi tutkittiin erään invasiivisen verensokerimittarin toimintaa. Työn teoriaosuudessa selvitettiin ...
  • Electrostatic Generator for Alternative Wind Turbine 

   Nummelin, Mathias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The thesis concerns the possibilities for a hovering wind turbine to produce electricity with electrostatic generator in near future. The research was done for University of Applied Sciences HAN research group in Arnhem, ...
  • Elektronisten laitteiden yliaallot 

   Nilsson, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä perehdyttiin yliaaltoihin ja niistä aiheutuviin haittoihin. Menetelminä olivat ilmiön teoreettisen pohjan havainnollistaminen simulointiohjelmaa käyttäen, sekä erityyppisten yksivaiheisten laitteiden ...
  • ELEO-tuotantolinjan uudelleensuunnittelu 

   Koivunen, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä työ on suunniteltu ja toteutettu KaVo Kerr Groupille, joka suunnittelee, valmistaa, myy ja markkinoi korkealaatuisia laitteistoja ja ratkaisuja hampaiston ja pään alueen kuvantamiseen. Työssä keskitytään 2D-panoraa ...
  • Elintarviketehtaan sähkönjakeluverkon oikosulkuvirtojen laskenta 

   Ruponen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityö tehtiin Hepacon Oy:lle. Insinöörityön tavoitteena oli sopivaa ohjelmistoa käyttäen laskea Fazer Vaaralan teollisuusalueen jakeluverkon oikosulkuvirrat. Yrityksellä ei ollut aiemmin käytössä laskentaohjelmistoa, ...
  • Elohopealamppujen korvaaminen – korvaavat lamput 

   Markkanen, Simo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena on tarkastella erilaisia markkinoille tulleita elohopealamppuja korvaavia tuotteita, niiden ominaisuuksia sekä sitä, missä ja milloin niitä kannattaisi käyttää. Työssä tarkasteltiin aluksi ...
  • EMC-huoneen kalibrointi 

   Holopainen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä oli tavoitteena saada Metropolia Ammattikorkeakoulun Bulevardi 31 toimi-pisteessä sijaitseva EMC-laboratorio kalibroitua IEC/EN 61000-4-3 standardin mukaisesti. Kalibrointia tarvittiin, jotta EMC-laboratorion ...
  • Energiamittauksen laadun kehittäminen 

   Kukkonen, Toni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle (VES). VES vastaa Vantaan alueen sähköverkkotoiminnasta. Työssä oli tavoitteena kehittää energiamittauksen laatua. Työ rajattiin sisältämään sähkömittareiden ...
  • Energian tuotto käänteisosmoosilaitteistolle suolan erottamiseksi merivedestä 

   Santavuori, Martti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä selvitettiin, kuinka aurinkokennon ja polttokennon rinnakkain kytkennällä voidaan tuottaa tarvittava sähköteho käänteisosmoosilaitteelle suolan erottamiseksi merivedestä ja mitoittaa tämä järjestelmä valtamerikonttiin ...
  • Energianhallintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus HSY-kuntayhtymälle 

   Taipale, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä pyrittiin kehittämään ja toteuttamaan jätevedenpuhdistuslaitoksen kattavaa energianhallintajärjestelmä HSY Suomenojan jätevedenpuhdistuslaitokselle. Energianhallintajärjestelmän hyödyt tulevat esille ...
  • Energiaomavaraisen asuinkiinteistön sähkösuunnitteluopas 

   Seppänen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä on perehdytty energiaomavaraisen asuinkiinteistön sähkösuunnitteluun. Energiaomavaraisella kiinteistöllä tarkoitetaan tässä kiinteistöä, jota ei ole liitetty lainkaan valtakunnalliseen sähkönjakeluverkkoon, ...
  • Energiatehokas valaistus hotellirakennuksissa 

   Hirvonen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   EU:n tiukempien energiatehokkuusvaatimuksien jälkeen kiinnostus rakennusten energiansäästötoimenpiteitä kohtaan on kasvanut nopeasti. Hotellirakennuksissa valaistus on yksi merkittävä sähkönkuluttaja ja siinä saavutettavat ...
  • Energiatehokas valaistus ja sen huomioiminen energiaselvityksessä 

   Peura, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä selvitettiin valaistusratkaisun vaikutusta valaistuksen neliötehoon ja neliötehon vaikutusta rakennuksen E-lukuun sekä kokonaisenergiakustannuksiin. Lisäksi tutkittiin päivänvalon hyödyntämisen vaikutusta ...
  • Energiateollisuuden markkinatutkimus 

   Partanen, Pirkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön alussa on esitelty SAIMA Oy:n palvelut ja ratkaisut. SAIMA on erikoistunut innovativisella tavalla henkilöstöpalveluihin ja henkilöstöhallinnon työkaluihin. SAIMA HR -palvelu koostuu henkilöstön vuokraus- ...
  • Erikoispiirteet elintarviketuotantolaitoksen sähkösuunnittelussa 

   Saarenmaa, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityö toteutettiin SRV Rakennus Oy:lle, joka kuuluu suomalaiseen rakennusalan pörssiyhtiö SRV Yhtiöt Oyj:öön. Aiheeksi insinöörityöhön valittiin käynnissä olevan projektin pohjalta elintarviketuotantolaitoksen ...
  • Eristystekninen koulutusmateriaali 

   Hämäläinen, Tapani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy:n Helsingin Sähkökonetehtaalle. Työn tarkoituksena oli rakentaa koulutusmateriaali sähkökoneiden valmistuksesta ja valmistukseen liittyvistä eristysteknisistä yksityiskohdista. Koulutusmateriaali ...