• IC Stripline -testimetodin käyttöönotto: Stripline-kammion vertailevat testit 

   Vatanen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö tehtiin Murata Electronics Oy:n EMC laboratorion toimeksiantona. Työn tarkoitus oli selvittää, soveltuuko uusi IC Stripline -kammio testimetodina komponenttien validointiin kuten nykyisin käytössä oleva ...
  • IEC 61439-standardisarjan soveltaminen teollisuusnostureissa 

   Piittisjärvi, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kirjoittaa yksiselitteinen ohje Konecranesin käyttöön IEC 61439-standardisarjan soveltamisesta raskaissa teollisuusnostureissa. Opinnäytetyö jakautui kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa ...
  • Ilmanvaihtokonehuoneen sähkösuunnittelu 

   Keltti, Miro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli laatia ilmanvaihtokonehuoneiden sähkösuunnittelua tukeva opas Ramboll Finland Oy:lle. Työssä on tutkittu ilmanvaihtokonehuoneen sähkösuunnittelun kannalta huomioitavia asioita standardien, ...
  • Immuniteettimittausten vertailu 

   Schumacher, Harry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin testattavan laitteen häiriönsietokykyä säteilevien sähkö- ja magneettikenttien häiritsevien vaikutusten alaisena sekä toimintakykyä jännite- ja virtainjektiolla tehdyn häirinnän alaisena. ...
  • Induktiokuumentimen jatkokehitys 

   Matilainen, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä jatkettiin Teppo Lindhin (2005) ja Urmas Jõksin (2008) opinnäytetöissään aloittamaa projektia, jossa Ellego Powertecin akkuvaraajakäyttöön suunnitellusta hakkuriteholähteestä muokattiin induktiivinen ...
  • Induktiomoottorin suunnittelu ja toteutus 

   Siitari, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä on tarkoituksena perehtyä sähkömoottorien toimintaan, rakenteisiin ja komponentteihin. Lisäksi tavoitteena on mitoittaa ja simuloida suunniteltua induktiomoottoria. Moottorin tulee olla rakenteeltaan ...
  • Infuusiopumppujen määräaikaishuoltoprosessi asiakkaiden ja huoltohenkilökunnan näkökulmasta 

   Tarkka, Niklas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä työ tehtiin HUS-Kuvantamiseen kuuluvalle lääkintätekniikan yksikölle. Työn tarkoituksena oli selvittää infuusiopumppujen määräaikaishuoltoprosessi askel askeleelta ja tehdä huoltohenkilökunnan käyttöön selkeät ...
  • Intraoraaliröntgenlaitteen komponentin tuotannon tutkimus ja kehitys 

   Nguyen, Tai (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena oli luoda intraoraaliröntgenlaitteen komponentin koko tuotantoprosessin arvovirtakartta Planmecan tehdasalueella, laskea komponentin korjausprosessin kustannusarvio ja kehittää prosessia. Tuota ...
  • Intraoraalituotteiden valmistuskapasiteetin kasvattaminen 

   Kärkkäinen, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli kasvattaa Kavo Kerr Group Finlandin intraoraalituotteiden röntgensäteilylähteiden valmistuskapasiteetti vastaamaan ennusteiden mukaista maksimitarvetta. Valmistuskapasiteetin pullonkauloiksi ...
  • IR-spektrometrisensorin esimerkkiapplikaatio Raspberry Pi -alustalle 

   Ahola, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä rakennettiin ohjelma infrapuna-alueen mittauksiin tarkoitetun optisen spektrometrisensorin ohjaamiseen. Sensorin toiminta perustuu Fabry-Perot-interferometriin. Työssä käytettiin laitealustana Raspberry ...
  • Itse virittävän kitaravirittimen prototyyppi 

   Niinimäki, Olli-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa itse virittävän kitaravirittimen prototyyppi. Laitteen tarkoituksena on havaita sisään tuleva signaali ja virittää servomoottorin avulla kitaran kieli haluttuun vireeseen. Työ ...
  • Itsenäinen valaistusohjaus luokkatiloissa 

   Huittinen, Henry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityö käsittelee itsenäiseen valaistusohjaukseen suunnitellun Helvar iDim Active -konseptin toimivuutta koulun luokkatiloissa. Työssä tutkittiin energiankulutusta verrattuna tavallisiin valaisimiin sekä selvitettiin ...
  • Jakelumuuntamoiden kauko-ohjauksen ja -valvonnan kehitysnäkymät 

   Sivonen, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Tässä insinöörityössä selvitettiin jakelumuuntamon tulevaisuuden kauko-ohjaus ja -valvontajärjestelmiä sekä jakelumuuntamon tulevaisuudennäkymiä. Työ toteutettiin ...
  • Jakeluverkkoasentajien perehdytysohjelma 

   Halonen, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä kehitettiin perehdytysohjelma, joka kohdennetaan Eltel Networks Oy:n kaikille työntekijöille. Eltel Networks Oy:lle toteutettiin lomakkeet, joita yrityksen uudet työntekijät täyttävät ensimmäisellä ...
  • Jakeluverkkoyhtiön verkoston sijaintitiedon mittaaminen ja hallinta 

   Björkman, Filip (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin Porvoon Sähköverkko Oy:n toimeksiannosta ja sen aiheena oli sijaintitiedon ja kartoituksen merkityksen tutkiminen sähköverkkoyhtiössä. Tavoitteena oli kehittää yhtiön toimintatapoja liittyen sähköverkon ...
  • Jakeluverkon kunnossapidon ja sen dokumentoinnin kehittäminen 

   Lahti, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena tarkastellaan pien- ja keskijännitteisen jakeluverkon kunnossapitotietojen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Aihetta käsitellään yleisesti suomalaisten jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta, ...
  • Jakeluverkon mittaustiedon hyödyntäminen Netcon 100 -järjestelmällä verkonhaltijan näkökulmasta 

   Nieminen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö tehtiin Netcontrol Oy:lle Netcon 100 -järjestelmän tuotekehityksen ja markkinoinnin avuksi. Työssä päätavoitteena oli selvittää jakeluverkkoyhtiöiden kiinnostuksen kohteet muuntamotason mittauksissa sekä ...
  • Jakeluverkon suunnittelijan kuormitustila ja tukitoimenpiteet KVR-urakassa 

   Nguyen, Minh (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Eltel Networks Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää suunnittelijan projektin aikainen kuormitustila ja löytää tarvittavat tukitoimenpiteet. Tarkoituksena oli tuottaa pro-jektin seurannan perusteella ...
  • Jakeluverkon suunnittelun mallintaminen : Verkosto- ja maastosuunnittelun 0,4 kV ja 20 kV tilaustyöt 

   Harju, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin Empower Oy:lle. Tavoitteena oli mallintaa jakeluverkon suunnittelu 0,4 kV:n ja 20 kV:n tilaustöissä sekä saada yhdenmukaistettua suunnittelua niin, ettei se ole riippuvainen tilaajayhtiöstä ja ...
  • Jalostamoiden suurseisokin aikainen työmaasähköistyksen tila ja kehittäminen 

   Halonen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä on esitetty Nesteen Oyj:n Porvoon ja Naantalin jalostamoiden työmaasähköistyksen rakennetta ja komponentteja sekä käsitelty ennakkohuoltojen ja määräaikaiskoestuksen vaikutuksia prosessialueen ...