• Jakelumuuntamoiden kauko-ohjauksen ja -valvonnan kehitysnäkymät 

   Sivonen, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Tässä insinöörityössä selvitettiin jakelumuuntamon tulevaisuuden kauko-ohjaus ja -valvontajärjestelmiä sekä jakelumuuntamon tulevaisuudennäkymiä. Työ toteutettiin ...
  • Jakeluverkkoasentajien perehdytysohjelma 

   Halonen, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä kehitettiin perehdytysohjelma, joka kohdennetaan Eltel Networks Oy:n kaikille työntekijöille. Eltel Networks Oy:lle toteutettiin lomakkeet, joita yrityksen uudet työntekijät täyttävät ensimmäisellä ...
  • Jakeluverkkoyhtiön verkoston sijaintitiedon mittaaminen ja hallinta 

   Björkman, Filip (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin Porvoon Sähköverkko Oy:n toimeksiannosta ja sen aiheena oli sijaintitiedon ja kartoituksen merkityksen tutkiminen sähköverkkoyhtiössä. Tavoitteena oli kehittää yhtiön toimintatapoja liittyen sähköverkon ...
  • Jakeluverkon kunnossapidon ja sen dokumentoinnin kehittäminen 

   Lahti, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena tarkastellaan pien- ja keskijännitteisen jakeluverkon kunnossapitotietojen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Aihetta käsitellään yleisesti suomalaisten jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta, ...
  • Jakeluverkon mittaustiedon hyödyntäminen Netcon 100 -järjestelmällä verkonhaltijan näkökulmasta 

   Nieminen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö tehtiin Netcontrol Oy:lle Netcon 100 -järjestelmän tuotekehityksen ja markkinoinnin avuksi. Työssä päätavoitteena oli selvittää jakeluverkkoyhtiöiden kiinnostuksen kohteet muuntamotason mittauksissa sekä ...
  • Jakeluverkon suunnittelijan kuormitustila ja tukitoimenpiteet KVR-urakassa 

   Nguyen, Minh (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Eltel Networks Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää suunnittelijan projektin aikainen kuormitustila ja löytää tarvittavat tukitoimenpiteet. Tarkoituksena oli tuottaa pro-jektin seurannan perusteella ...
  • Jakeluverkon suunnittelun mallintaminen : Verkosto- ja maastosuunnittelun 0,4 kV ja 20 kV tilaustyöt 

   Harju, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin Empower Oy:lle. Tavoitteena oli mallintaa jakeluverkon suunnittelu 0,4 kV:n ja 20 kV:n tilaustöissä sekä saada yhdenmukaistettua suunnittelua niin, ettei se ole riippuvainen tilaajayhtiöstä ja ...
  • Jalostamoiden suurseisokin aikainen työmaasähköistyksen tila ja kehittäminen 

   Halonen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä on esitetty Nesteen Oyj:n Porvoon ja Naantalin jalostamoiden työmaasähköistyksen rakennetta ja komponentteja sekä käsitelty ennakkohuoltojen ja määräaikaiskoestuksen vaikutuksia prosessialueen ...
  • Jännitetasojen vertailu laivan sähköverkossa 

   Saastamoinen, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä tutkittiin jännitetason valinnan merkitystä laivan sähköverkossa erityisesti taloudellisessa mielessä. Työssä käytettiin vertailun pohjana rakenteilla olevaa laivaa, jonka sähköverkko mitoitettiin uudelleen ...
  • Jännitteenkertaajan toiminta ja turvallisuus 

   Peltonen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena on kasata jännitteenkertaaja osasarja. Laitteesta on tarkoitus mitata jännitteenvahvistusta käyttäen ilmarakoa. Työssä kahden metallijohtimen väliin muodostetaan ilmarako ja siitä mitataan läpilyönnin ...
  • Jätevoimalaitoksen sähköasennusten loppudokumentaatio 

   Silmäri, Samu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä koottiin, lajiteltiin ja nimettiin Vantaan Energian Oy:n uuden jätevoimalaitos yhden sähköiset sekä paperiset sähködokumentit. Dokumentit vietiin sähköisenä DOC-hotelliin, joka on sähköinen tietopankki. ...
  • Kaapeleiden ja kaapelijatkosten suojaaminen ja koestaminen Loviisan voimalaitoksella 

   Piensalo, Jyri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityö tehtiin Fortum Power and Heat Oy:lle. Työn tavoitteena oli uusia Loviisan voimalaitokselle vuonna 1986 tehty ohje 1–30 kV kaapeleiden koestukseen ja vuonna 1993 tehty ohje kaapelijatkosten asennukseen ja ...
  • Kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkösuunnitteluopas 

   Salovaara, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä on opastettu sähkösuunnittelijoita suunnittelemaan kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisten tilojen potentiaalintasaus sekä moottoreiden, valaistuksen ja lämmityksen pienjännitteisiä sähköasennuksia. Työssä ...
  • Kaasumoduulin validointi referenssilaitteeksi 

   Lilleberg, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin GE Healthcare Finland Oy:lle. Työssä tutkittiin valmistuksessa olevan kaasumoduulin mahdollisuutta korvata vanha kaasureferenssilaite ja kaasuanalysaattori, joiden valmistus ja huoltovastuu ovat ...
  • Kaasuvirtauksen eri mittausmenetelmiä 

   Tomukorpi, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö keskittyy kaasuvirtauksen eri mittausmenelmiin. Työssä on tutkittu virtausmittareiden eroja kaasuvirtauksen mittaukseen. Virtausmittarin valinta on riippuvainen käyttökohteesta sekä virtausmittarin ...
  • Kaidevalaistuksen käyttömahdollisuudet kevyen liikenteen väylällä 

   Vikström, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä käsitellään LED-kaidevalaistuksen ominaisuuksia sekä käyttökokemuksia kevyen liikenteen väylällä. Tarkastelun kohteena oli Helsingissä sijaitseva Auroransilta. Työssä selvitettiin pylväs- ja ...
  • Kaksoistaajuus kuormituskokeen epästabiilius saarekeverkossa 

   Teittinen, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä tutkittiin suurille induktiokoneille tehtävässä kaksoistaajuuskuormituskokeessa ilmenneitä epästabiiliusongelmia. Tarkoituksena oli löytää mahdollisia syitä epästabiiliudelle ja toisaalta myös poissulkea ...
  • Kameravalvontajärjestelmien tiedonsiirtomahdollisuudet : Ethernet over Coax -muuntimet ja yleiskaapelointi 

   Vesamäki, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suomessa on tuhansia analogisia kamerajärjestelmiä, joiden tiedonsiirto on toteutettu koaksiaalikaapeleilla. Analogisista järjestelmistä ollaan siirtymässä IP-pohjaisiin järjestelmiin, ja nämä toteutetaan usein kaapeloimalla ...
  • Katu- ja aluevalaistuksen projektinhallinta 

   Tahvanainen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityö tehtiin Eltel Networks Oy:lle, tarkoituksena parantaa uuden katu- ja aluevalaistuksen projektinhallintaa ja luoda perehdytysmateriaalia uusia valaistusrakentamisen työpäälliköitä varten. Työssä esitellään ...
  • Katuvalaistuksen saneeraus Porvoossa 

   Mäntypuro, Tony (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin toteutettavana projektina 2013 - 2014 välisenä talvena Porvoon Sähköverkolle Porvoon keskustassa olevalle valaistusverkolle. Projektissa oli tarkoitus suunnitella uusi valaistus, joka korvaisi ...