• Maadoitusjärjestelmien vertailu rakennusten pienjännitejakelussa 

   Oksanen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä vertailtiin maadoitusjärjestelmiä rakennusten pienjännitejakelussa, etenkin henkilösuojauksen kannalta. Kansainvälinen standardisarja tuntee kolme erilaista maadoi-tusjärjestelmää: TT-, TN- ja IT-järjestelmä. ...
  • Maastosuunnittelun tilaaja-tuottajamalli 

   Huupponen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityö tehtiin Tostek oy:lle. Yritys on vuonna 2010 perustettu suunnittelu- ja asiantuntijayritys. Yritys tarjoaa sähkönjakeluverkon suunnittelu-, asiantuntija-, ja projektointipalveluita Etelä-Suomen alueella. ...
  • Maasulkuvian paikannus kompensoidussa keskijänniteverkossa 

   Areva, Nikolas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä on tarkasteltu maasulkuvian paikannusta kompensoidussa keskijänniteverkossa erityisesti Helen Sähköverkko Oy:n keskijänniteverkkojen kannalta.
  • Maasulkuvikavirtojen hallinta keskijänniteverkossa 

   Tuominen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä selvitettiin LE-sähköverkko Oy:n jakeluverkossa esiintyvien maasulkuvikavirtojen suuruus ja tutkittiin nykyisten suojausten riittävyyttä. Nykyiset maasulkuvikavirrat saatiin verkostotyökaluilla laskettua. ...
  • Maasulkuvirran kompensointi saaristoalueiden kj-verkoissa 

   Kekki, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin maasulkuvirtoja Caruna Sähkönsiirto Oy:n Lounais-Suomen rannikko- ja saaristoalueiden keskijänniteverkossa. Aluksi insinöörityössä esiteltiin Sähkönsiirtoyhtiö Carunan verkkoalueet. In ...
  • Maatilan sähköomavaraisuuden kehittäminen 

   Aalam, Hannes (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Maatila on erinomainen paikka hajautetulle sähköntuotannolle. Tilan riittä­vyyden vuoksi luonnollisien energianlähteiden kuten puun, fossiilisten poltto­aineiden, tuulen tai auringonpaisteen hyödyntäminen onnistuu mukavasti. ...
  • Markkinahintaperusteinen kuormanohjaus 

   Leksis, Anita (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä on tutkittu mahdollisuutta ohjata markkinahintaperusteisesti varaavaa sähkölämmityskuormaa hyödyntäen uusia etäluettavia sähkömittareita. Ohjaus perustuisi sähkön tukkuhinnan, Spot-hinnan, ...
  • Martinlaakson voimalaitoksen loistehon säädön muutostyö 

   Paasolainen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena oli tutkia Martinlaakson voimalaitoksen generaattoreiden jännitteensäätöä ja loistehon säädön automatisointia. Tarve työlle syntyi voimalaitoksen uuden loistehoikkunan myötä, jonka verkkoyhtiö Vantaan ...
  • Massaluettelon hyödyntäminen sähkösuunnittelussa 

   Widell, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä on selvitetty sähkösuunnitelmista saatavien massaluetteloiden hyödynnettävyyttä urakkalaskentavaiheessa. Massaluettelo- ja tietomallipohjainen suunnittelu on tulevaisuuden suunnittelumuoto, jolla tehdään ...
  • Matalaenergiatalon sähkösuunnitelma 

   Luoma, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä tehtiin yksityiselle rakennuttajalle kokonaisvaltainen sähkösuunnitelma energiaomavaraiseen pientaloon. Suunnitteluun haasteita toi tavoite, ettei kiinteistöä liitetä valtakunnan verkkoon vaan kiinteistön ...
  • Matalajännitteisen muotokuparitahtikoneen laskentalogiikan kehittäminen 

   Nikkari, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä kehitettiin laskentalogiikkaa ABB:n matalajännitteisten muotokuparitahtikoneiden mitoittamista varten. Tavoitteena oli löytää tapa, jolla sähkölaskenta voitaisiin toteuttaa automaattisesti mitoituksessa. ...
  • Matalataajuisten säteilevien emissioiden kenttämittaus PV-järjestelmässä 

   Poikkeus, Niklas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa matalataajuisten säteilevien emissioiden mittaus PV-järjestelmässä käyttäen CISPR -standardissa määritettyjen In-situ-mittauksien ohjeistuksen mukaisesti. Työn tilaaja oli ABB, ...
  • Matkapuhelinverkon toiminnan varmistaminen uudisrakennuksissa 

   Rantanen, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityö toteutettiin toimeksiantona SRV Rakennus Oy:lle. Työn tavoitteena oli selkeyttää yritykselle kuuluvuusongelman eri ratkaisuja, sujuvoittaa hankintaprosessia sekä toimia apuna tulevien hankkeiden suunnittelun ...
  • Matkaviestinverkon kuuluvuusratkaisuihin varautuminen rakennuksen suunnitteluvaiheessa 

   Mattila, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö tehtiin Optiplan Oy:n sähkösuunnitteluosastolle. Perimmäisenä syynä työlle oli uusien rakennusten sisätiloissa esiintyvät matkapuhelinverkon kuuluvuusongelmat. Uusissa rakennuksissa esiintyvistä kuuluvuusongelmista ...
  • MEMS-magnetometrin kapasitiivisen lukuelektroniikan kehittäminen 

   Latonen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin ja valmistettiin MEMS-magnetometrille soveltuva kapasitiivinen lukuelektroniikka. Magnetometrin sisäinen rakenne on esitelty ja pohdittu anturin mahdollisia sovelluskohteita. Lisäksi ...
  • Merenkulkulaitoksen tukiasemaympäristössä esiintyviä langattoman tiedonsiirron häiriölähteitä ja –mekanismeja sekä mahdollisuuksia niiltä suojautumiseen 

   Villanen, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin Merenkulkulaitoksen käytössä olevia langattoman tiedonsiirron mahdollisuuksia sekä niiden häiriökäyttäytymistä maaston vaikutuksesta ja modulaation osalta. Tavoitteena oli selvittää, millä ...
  • Metropolia Ammattikorkeakoulun sähkötekniikan oppimisympäristön uudistaminen 

   Ovaska, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin uudistus Metropolia Ammattikorkeakoulun sähkötekniikan nykyiseen oppimisympäristöön Albertinkatu 40–42 -toimipisteeseen. Työssä suunniteltiin myös, miltä sähkötekniikan oppimisympäristö ...
  • Mikrokontrolleriohjattavan lähetinvastaanottimen suunnittelu, toteutus ja testaus 

   Virtanen, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin, rakennettiin ja testattiin mikrokontrolleriohjattu lähetin-vastaanotinpari. Työn suunnittelu- ja toteutusvaiheissa selvitettiin digitaalisen tiedonsiirron periaatteita ja ongelmia, ...
  • Mittarointiprojektin asennuslaadun valvonnan jalkautus ja kehitys 

   Kuokkanen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä jalkautettiin ja kehitettiin Fortumin Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen asennuslaadun valvontaprosessia. Hankkeen taustalla on Valtioneuvoston asetus, joka velvoittaa jakeluverkon haltijan vaihtamaan ...
  • MLC-kondensaattorien luotettavuustestilaite 

   Tamminen, Viivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Keraaminen kondensaattori on yleisesti elektroniikassa käytetty passiivinen komponentti. Passiiviset komponentit on mielletty varsin luotettaviksi osiksi elektroniikan sovelluksissa. Keraamisen kondensaattorin osalta yhä ...