• Ohjeistus turvallisesta sähkötyöskentelystä 

      Vuokkiniemi, Sampo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
      Insinöörityönä on laadittu toimeksiantajalle Rexam Oy:lle sähkötyöturvallisuusohjeistus yrityksen Mäntsälän tehtaalle. Tavoitteena oli luoda ohjeistus, jossa käsiteltäisiin turvallisen sähkötyöskentelyn perusteita ja ...
    • Oikosulkumoottoreiden huolto ja mittaukset 

      Kauppi, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
      Insinöörityössä tutkittiin oikosulkumoottorien huoltoa sähkökonekorjaamon ympäristössä. Työssä käytettiin käyttöiältään vanhahkoa esimerkkimoottoria. Kyseessä oli liukurengaskone. Erityisesti kiinnitettiin huomiota koneen ...
    • Oikosulkumoottorinimikkeiden standardointi 

      Rantavuori, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy:n kotimaan myyntiyksikölle. Työssä kehitettiin kotimaan myynnin ja sen asiakkaana olevan teollisuusyrityksen välistä tilausprosessia. Tarpeelliseksi työn tekivät tilausprosessissa esiintyneet ...
    • Oikosulkuvirtojen laskenta ja työmaadoitusten mitoitus Suomenojan voimalaitoksessa 

      Juselius, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämä insinöörityö tehtiin Fortum Oy:n Suomenojan voimalaitokselle. Työssä otettiin huomioon alueen jokaisen erillisen voimalaitoksen sähköverkko sekä viisi liittymää Espoon sähköverkkoon. Lähtökohtana oli tarkastella ...
    • Oikosulkuvirtojen laskenta MagiCAD:llä 

      Westerholm, Anton (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
      Insinöörityö tehtiin Rejlers Finland Oy:lle. Insinöörityön tavoitteena oli luoda yksinkertainen ja ymmärrettävä ohje oikosulkuvirtojen laskentaan MagiCAD Electrical- ohjelmalla. Insinöörityössä pyritään selvittämään, ...
    • Omakotitalon huonekohtainen sähkölämmitys 

      Collin, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyön aiheena on omakotitalon sähkölämmitys. Tarkastelu rajattiin ensisijaisesti koskemaan normaaleja pientaloja ja työssä selvitettiin, minkälaisia eri vaihtoehtoja on tarjolla markkinoilla huonekohtaiseen ...
    • Omakotitalon KNX-järjestelmän suunnittelu ja dokumentointi 

      Anttila, Nelli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      Insinöörityössä käsiteltiin omakotitalon KNX-järjestelmän sähkösuunnittelua sekä siihen liittyviä dokumentteja ja piirrosmerkkejä. Työn alussa esiteltiin KNX-järjestelmää yleisesti, sen tiedonsiirtotapoja ja topologioita ...
    • Omakotitalon salamasuojaus 

      Khadem, Omid (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyö käsittelee rakennusten, etenkin omakotitalojen perussalama- ja ylijännitesuojausta. Opinnäytetyössä kerrottiin Suomen ukkospäivien lukumäärästä ja missä päin maata syntyy eniten ukkospäiviä ja missä vähiten. ...
    • Omakotitalon sähkösuunnittelu ja KNX-järjestelmän ohjelmointi 

      Lindroos, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämän insinöörityön tarkoituksena oli laatia tilaajalle (yksityinen kotitalous), kokonaisvaltainen sähkösuunnittelupaketti, minkä perusteella tilaaja saa kilpailutettua sähköurakointiliikkeet. Sähkösuunnitelma tulee pitämään ...
    • Onnistunut jakeluverkkokaapelointiprojekti 

      Partanen, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      Työn tarkoituksena oli tutkia hyvin onnistuneen jakeluverkkokaapelointiprojektin pohjalta tekijöitä, jotka edesauttavat hyvään suoritukseen myös tulevissa maakaapelointiprojekteissa. Työstä tehtiin projektiohjeistuksen ...
    • OpenERP-tietojärjestelmän käyttöönoton suunnittelu sähköalan pienyrityksessä 

      Hartala, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä selvitystä ja suunnittelua OpenERP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia varten, pienen sähköurakointiliikkeen toimeksiannosta. Työssä haettiin mahdollisimman pragmaattista ...
    • Opetustilojen valaistussuunnittelu 

      Huhtamäki, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
      Insinöörityön tavoitteena oli selvittää opetustilojen valaistussuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Työssä pyrittiin löytämään olennaisimmat suunnitteluun vaikuttavat tekijät ja löydetyn tiedon pohjalta laadittiin ...
    • Opportunities of Variable Speed Drives in Desalination 

      Salonen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      The purpose of this Bachelor’s thesis was to study the structure of the reverse osmosis (RO) desalination process and to explain the role of variable speed drives (VSDs) in the system. This thesis is a good starting point ...
    • Osittaispurkausmittauksen tuotteistaminen jakeluverkonrakennusprojekteihin 

      Niemi, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämä insinöörityö tehtiin Suomen Energia-Urakointi Oy:lle. Työssä tutkittiin osittaispurkausten teoreettista taustaa, purkausten vaikutusta maakaapeleiden eristeisiin ja osittaispurkaustasojen mittaamista käyttöpaikalla. ...
    • PA-vahvistin 

      Janhunen, Jukka-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tässä insinöörityössä suunniteltiin tehokas B-luokan PA-audiovahvistin ja toteutettiin vahvistimen alustava prototyyppi. Vahvistintyyppi soveltuu ammatilliseen audiokäyttöön eli esimerkiksi käytettäväksi julkisten tilaisuuksien ...
    • Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

      Sartovuo, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän insinöörityön aiheena oli olla apuna paloilmoitinjärjestelmän toteutuksessa ja suunnitella erilainen ratkaisu Planmecan varastohalliin, verrattuna työnantajan ratkaisuun. Työssä käytettiin Tycon -paloilmoitinjärjestelmän ...
    • Paloilmoitinjärjestelmän toteuttaminen kiinteistöihin 

      Tuominen, Kari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyössä perehdyttiin paloilmoitinjärjestelmiin niin asennuksen, suunnittelun kuin toteutuksenkin kannalta. Työssä käytiin läpi, minkälaisiin kohteisiin ja millä ehdoin paloilmoitinjärjestelmä on hankittava kiinteistöön. ...
    • Paloilmoittimen tuotteistaminen 

      Peltomaa, Antero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
      Insinöörityössä on käsitelty paloilmoitinlaitteistojen erheellisiä hälytyksiä sekä niiden yleisimpiä syitä. Työssä keskityttiin, miten voidaan oikeanlaisella toiminnalla ehkäistä erheellisiä palohälytyksiä. Työssä keskityttiin, ...
    • Palopumpun ohjaus taajuusmuuttajalla 

      Kettunen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
      Työn tarkoituksena oli kehittää Marioff Corporation Oy:n SPU-palopumppu tuottavuudeltaan paremmaksi ja useampiin käyttökohteisiin soveltuvammaksi nykyaikaistamalla pumppu. Tutkittiin voidaanko taajuusmuuttajaohjauksen ...
    • Paloturvalliset järjestelmät korkean rakentamisen kohteissa 

      Kyhyräinen, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tässä insinöörityössä perehdyttiin paloturvallisten järjestelmien standardivaatimuksiin sekä tutustuttiin siihen, mitä asioita pitää ottaa huomioon eri turvajärjestelmissä, kun kohteena on korkea rakennus. Työssä käytiin ...