• PA-vahvistin 

   Janhunen, Jukka-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin tehokas B-luokan PA-audiovahvistin ja toteutettiin vahvistimen alustava prototyyppi. Vahvistintyyppi soveltuu ammatilliseen audiokäyttöön eli esimerkiksi käytettäväksi julkisten tilaisuuksien ...
  • Paloilmoitinjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Sartovuo, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön aiheena oli olla apuna paloilmoitinjärjestelmän toteutuksessa ja suunnitella erilainen ratkaisu Planmecan varastohalliin, verrattuna työnantajan ratkaisuun. Työssä käytettiin Tycon -paloilmoitinjärjestelmän ...
  • Paloilmoitinjärjestelmän toteuttaminen kiinteistöihin 

   Tuominen, Kari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin paloilmoitinjärjestelmiin niin asennuksen, suunnittelun kuin toteutuksenkin kannalta. Työssä käytiin läpi, minkälaisiin kohteisiin ja millä ehdoin paloilmoitinjärjestelmä on hankittava kiinteistöön. ...
  • Paloilmoittimen tuotteistaminen 

   Peltomaa, Antero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä on käsitelty paloilmoitinlaitteistojen erheellisiä hälytyksiä sekä niiden yleisimpiä syitä. Työssä keskityttiin, miten voidaan oikeanlaisella toiminnalla ehkäistä erheellisiä palohälytyksiä. Työssä keskityttiin, ...
  • Palopumpun ohjaus taajuusmuuttajalla 

   Kettunen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli kehittää Marioff Corporation Oy:n SPU-palopumppu tuottavuudeltaan paremmaksi ja useampiin käyttökohteisiin soveltuvammaksi nykyaikaistamalla pumppu. Tutkittiin voidaanko taajuusmuuttajaohjauksen ...
  • Paloturvalliset järjestelmät korkean rakentamisen kohteissa 

   Kyhyräinen, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä perehdyttiin paloturvallisten järjestelmien standardivaatimuksiin sekä tutustuttiin siihen, mitä asioita pitää ottaa huomioon eri turvajärjestelmissä, kun kohteena on korkea rakennus. Työssä käytiin ...
  • Palvelukeskus ja pj-verkon reaaliaikainen kytkentätila 

   Nakari, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Suomen Energia-Urakointi Oy:lle. Insinöörityön tarkoituksena oli luoda kuvaus palvelukeskuksen toimintaperiaatteista ja luoda ohje pienjännitteisen sähkönjakeluverkon reaaliaikaisesta kytkentätilan ...
  • Palvelutalojen energiankulutuksen tutkiminen HEA-hankkeessa 

   Kokko, Miiro; Misukka, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Metropolia Ammattikorkeakoulu on osallisena Euroopan unionin rahoittamassa HEA-hankkeessa (Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen). Insinöörityössä oli tavoitteena selvittää palvelutalojen sähköenergiankulutuksia ja ...
  • Palvelutalojen keittiöiden sähköenergiamittaukset HEA-pilottikohteissa 

   Kaila, Emil; Raatikainen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin HEA-pilottikohteiden suurimmat sähkönkulutuskohteet ja mitattiin keittiöiden sähkönkulutuksen nykytila Fluke 435 -tehoanalysaattoria hyödyntäen. HEA-hanke on Etelä-Suomessa sijaitseviin ...
  • Palvelutalon valaistussuunnittelu uudisrakennus- ja saneerauskohteissa 

   Uusivirta, Ilmo; Pasanen, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin palvelutalon valaistussuunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Työssä on käsitelty valaistukseen vaikuttavaa lainsäädäntöä ja käyty läpi valaistuksen energiatehokkuutta, valaistuksen ...
  • Pappilanmäen pj- ja katuvalaistusverkon saneeraus 

   Orttenvuori, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityössä suunniteltiin pienjännite- ja katuvalaistusverkon saneeraus Pappilanmäen asuinalueelle Porvooseen, jossa alkaa kesällä- syksyllä 2018 Porvoon Veden suunnittelema viemäröinnin saneeraus. Tämän seurauksena ...
  • Perehdytysopas sähköverkornakentamisen työnjohdolle 

   Koikkalainen, Ilmari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä insinöörityö on toteutettu toimeksiantona Eltel Networks Oy:lle. Insinöörityö käsittelee Eltelille tehdyn sähköverkkorakentamisen työnjohdon tehtäviin tehdyn työoppaan laatimista. Työn tavoitteena oli laatia ...
  • Peritoneaalidialyysilaitteiden vertailu 

   Viitanen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Fresenius Medical Care Suomi Oy:lle Helsingissä. Työssä tutkittiin kahta Fresenius Medical Caren valmistamaa peritoneaalidialyysilaitetta. Työssä tutkittiin mitä parannuksia yhtiö on tehnyt uuden ...
  • Petrokemian laitoksien varavoimaverkon kehitys 

   Nikula, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on tarkastella Borealis Polymers Oy:n Porvoon petrokemian tehtaan varavoimaverkon nykytilaa sekä pohtia keinoja parantaa varavoimaverkon käytettävyyttä ja tapoja, joilla saadaan ...
  • Pienitehoisen taajuusmuuttajan kilpailijavertailu 

   Järvinen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy, Drives, Low Power AC -tulosyksikölle Helsingissä. Työssä tutkittiin usean eri valmistajan 0,75 - 4,0 kW:n tehoisia PWM-taajuusmuuttajia. Työssä on selvitetty ja analysoitu, millaisia ...
  • Pienjännitemoottorin suojaus voimalaitoksella 

   Moilanen, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä on tehty kattava dokumentti Suomen voimalaitosten pienjännitemoottorin klassisesta relesuojauksesta ja nykyaikaisen moottorinohjausjärjestelmän toimintaperiaatteista. Lisäksi tarkoituksena oli tutustua ...
  • Pienjännitesähköjärjestelmän maadoitus pienaluksissa 

   Mäkiaho, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön tarkoitus on kartoittaa pienjännitejärjestelmän maadoitustapoja sekä maadoituksen vaikutuksia pienaluksissa. Työn aihe muodostui tilaajayrityksen tarpeesta kartoittaa standardien vaikutukset tarjoamiinsa ...
  • Pienjänniteverkon saneerauskonsepti 

   Savonen, Otto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin sähkönsiirtoyhtiö Carunan uuden pienjänniteverkon rakentamiskonseptin soveltamista sähköverkon saneerauksiin. Tavoitteena oli selvittää ja luoda pohja toimintamallille pienjänniteverkon ...
  • Pienkiinteistön lämmitysjärjestelmän uudistaminen 

   Alamikkelä, Kari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 1999 rakennetun pienkiinteistön lämmitysjärjestelmän uusimista energian säästön kannalta. Tavoitteena oli löytää kokonaistaloudellisesti kustannustehokkain lämmöntuottojärjestelmä, jolla saataisiin ...
  • Pientalojen energiatehokas led-valaistus 

   Viertokangas, Jarmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä on tehty tutkimus siitä, miten perinteisen valaistuksen muuttaminen led-valaistukseksi vaikuttaa pientaloenergian kulutukseen. Lisäksi on esimerkkikohteen valaistus- ja sähkösuunnitelma, jossa valaistus ...