• Raitioteiden sähkönsyöttöasemien kunnossapito-ohjelma 

   Virta, Siiri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön aiheena oli laatia HKL:n eli Helsingin Kaupungin Liikenneliikelaitoksen omistamille sähkönsyöttöasemille huolto- ja kunnossapito-ohjelma. Työn tavoitteena oli tarkastaa ja parannella kunnossapito-ohjelman ...
  • Rakennuksen lämmön ja sähkön yhteistuotanto 

   Koivula, Niklas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä insinöörityö tehtiin kirjallisuustutkimuksena Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työssä päätavoitteena oli selvittää, kuinka uusiutuvaa energiaa voisi käyttää rakennusten lämmittämiseen ja sähköistämiseen. ...
  • Rakennusautomaatiojärjestelmän kuvaus ja työselitys 

   Lindberg, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö on jaettu kahteen osa-alueeseen, joista ensimmäinen käsittää rakennusautomaatiojärjestelmän järjestelmäkuvauksen ja toinen on rakennusautomaatiojärjestelmän mallityöselitys. Syy, miksi tällainen työ ...
  • Rakennusautomaation väylät ja integraatio 

   Ylitalo, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö käsittelee nykyisiä rakennusautomaatiotekniikan yleisimpiä väyläprotokollia ja niiden integrointia keskenään. Työssä on selvitetty eri väylien teoreettisia ominaisuuksia eri kirjallisista lähteistä. Työhön ...
  • Rakennushankkeen suunnitteluprosessin tiedonvaihto 

   Eckert, Tommi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityössä tutkittiin rakennushankkeen suunnitteluprosessin tiedonvaihtoa. Työ tehtiin yhteistyössä Yhtyneet Insinöörit Oy:n kanssa. Työn tavoitteena oli löytää tapoja parantaa yrityksen ja yksittäisten suunnittelijoiden ...
  • Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus 

   Kauhanen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus tulee yleistymään Suomessa, sillä rakennuksen rakenteita halutaan suojata salamaniskun aiheuttamilta vahingoilta. Rakennukset sisältävät jatkuvasti enemmän herkästi häiriintyvää ...
  • Relekoestuslaitteisto Freja RTS21 

   Kärhä, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä sähkövoimatekniikan insinöörityö tehtiin ammattikorkeakoulu Metropolialle, Tekniikan & liikenteen yksikölle. Työssä tutustuttiin relekoestuslaitteisto Freja RTS21:een ja sen käyttöön. Työssä tehtiin relekoestuksia ...
  • Relesuojauksen kehitys johto- ja moottorisuojauksessa 

   Pylväinen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinäytetyössä tutkittiin jakeluverkon johtolähdön ja eri kokoisten mottoreiden suojaustarpeita ja suojaustoteutuksia. Työ tehtiin kirjallisuustutkimuksena. Työssä käydään läpi reletyypit ja releiden kehitys ...
  • Retardation-menetelmän käyttö tahtikoneiden koestuksessa 

   Suni, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä tutkittiin IEC 60034-2 -sarjan standardissa määriteltyä Retardation-menetelmää ja sen käyttöä suurten tahtikoneiden häviöiden määrittämiseen. Lisäksi selvitettiin Retardation-menetelmän käyttömahdollisuuksia ...
  • Rikoilmoitinjärjestelmän oppimisalustan laatiminen toisen asteen oppilaitokseen 

   Lindholm, Pasi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vantaan ammattiopisto, Varia kehittää opetusta ja oppimismateriaaliaan jatkuvana prosessina. Insinöörityöntyön aiheena on tehdä suunnitelma oppimisympäristöstä, jota voidaan käyttää rikosilmoitinjärjestelmän laitteiden ...
  • Rintamamiestalon sähkösaneerauksen suunnittelu ja dokumentointi 

   Tunturi, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee sähkösuunnittelua ja -dokumentointia pientalossa. Työn tavoitteena oli luoda dokumentti sähkösuunnittelusta ja siihen vaikuttavista laeista, standardeista, normeista ja ohjeistuksista niin ...
  • Rivitalon talotekniikka 

   Yilmaz, Hakan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä on tutustuttu rivitalon taloteknisiin toteutuksiin ja koottu niistä selkeä ja yhtenäinen tuotos. Rivitalon talotekniikka käsittää perinteisesti LVI-järjestelmät, sähkötekniset toteutukset ja rivitalon ...
  • Robotti-jalkapallopelin pid-säätö 

   Räsänen, Lassi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Robotti jalkapallopelin pid säätö proportional integer derivative strategia ohjelmassa.
  • Robottiparkin sähkömoottorikäytön mitoitus 

   Taran, Vassiliy (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä sähkömoottorikäytön mitoitus robottiparkkia varten. Aiheen lähtökohta on teoreettinen ja valittu oman ajatuksen ja mielikuvituksen perusteella. Tämän työn tavoite tehdä mitoitus, jossa ...
  • Roottorin aseman mittaus 

   Davidko, Valerijs (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin ABB Oy:n Helsingin konetehtaan Moottorit ja Generaattorit -yksikölle. Työssä tutkittiin uusia mittausteknikoita ja -välineitä roottorin aseman mittausmenetelmän parantamiseksi sekä tahti- että ...
  • Röntgenlaitteiden energiankulutus 

   Sainio, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin erilaisten röntgensäteilyä käyttävien lääketieteellisten kuvantamismenetelmien energiankulutusta. Työssä tutustuttiin myös lääkintälaitteita koskeviin lakeihin, direktiiveihin, standardeihin ...
  • Sairaalakiinteistön liittäminen 20 kV:n suurjänniteverkkoon 

   Pääkkönen, Ari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö käsittelee sairaalakiinteistön liittämistä 20 kV:n jakeluverkkoon, suurjännitekaapelista pääkeskukseen asti. Työ tehtiin yhteistyössä Jorvin sairaalan teknisen osaston, jakeluverkkoyhtiö Vantaan Energian, ...
  • Sairaalan palonkestävien johtojärjestelmien toteutus ST 51.06 -kortin mukaisesti 

   Maijala, Kari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä tutkittiin mitä muutoksia Sähkötieto ry:n 12.2.2014 julkaisemaan uuteen ST 51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä palon aikana toimiviksi tarkoitetuille järjestelmille -korttiin, on tullut vanhaan 13.11.2011 ...
  • Sairaalan potilasosastojen älykkäät valaistusohjausjärjestelmät 

   Bart, Galina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä toteutettiin sairaalakohteen potilasosastojen valaistusohjaus energiatehokkailla menetelmillä. Työ tehtiin Wise Group Finland Oy:lle luonnossuunnittelun vaiheessa. Tässä työssä käsiteltiin valaistusohjaustapoja ...
  • Sairaalan tekninen päivystys 

   Harpala, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin yhteistyössä HUS HYKS Kiinteistö Oy:n ja Jorvin sairaalan teknisen osaston kanssa. Työn tavoitteena oli selvittää sairaalan teknistä päivystystä ohjaavat lait ja asetukset sekä toimintaa valvovat ...