• Hajautetun sähköntuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon 

   Juhala, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tavoitteena oli tehdä työohjeet sekä johdosta Fortum Sähkönsiirto Oy:n Tekniselle Asiakaspalvelulle että sähköurakoitsijoille pienimuotoisen sähköntuotannon liittämisestä sähkönjakeluverkkoon. Tuulivoima ...
  • Relekoestuslaitteisto Freja RTS21 

   Kärhä, Jarkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä sähkövoimatekniikan insinöörityö tehtiin ammattikorkeakoulu Metropolialle, Tekniikan & liikenteen yksikölle. Työssä tutustuttiin relekoestuslaitteisto Freja RTS21:een ja sen käyttöön. Työssä tehtiin relekoestuksia ...
  • Biometriset Tunnistusjärjestelmät 

   Paakkunainen, Pauli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin biometristä tunnistusta seuraavien piirteiden avulla: sormenjälki, kämmen, kasvot, puhe, iiris, retina, käsialadynamiikka ja näppäimistödynamiikka. Työssä myös esiteltiin biometrisen ...
  • Sähkönsiirron projekti 

   Toivonen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkielmastani käy ilmi, miten projekti toimii sähköverkonrakentamisessa ja sen urakoinnissa. Sähköverkkourakoinnissa yksi suurimmista ongelmista on töiden vaihtelevuus ja koko. Sama ongelma on myös kiinteistöjen ...
  • EU:energiatehokkuusdirektiivi ja sen aiheuttamat muutostoimenpiteet valaistukseen rautateiden matkustaja-alueilla 

   Järvinen, Saila (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Euroopan unionin alueella maaliskuussa 2009 voimaan tulleella energiatehokkuusdirektiivillä pyritään vähentämään sähkön kulutusta 51 TWh vuoteen 2020 mennessä. Kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset poistavat myynnistä ...
  • UPS-järjestelmän päivitys 

   Mäkelä, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityössä on selvitetty Hyvinkään tehtaan UPS-järjestelmän nykytila. Alussa on esitelty konserni, johon Hyvinkäällä toimiva tehdas kuuluu ja tehtaan prosessit, joita kyseinen UPS-järjestelmä varmentaa. Työssä on ...
  • Sähkönlaadunmittauksella lisäarvoa AMR-järjestelmistä 

   Ranta, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin Mitox Oy:lle, joka on energianmittauspalveluita tuottava yritys. Yritys on perustettu vuonna 2005, jolloin se irtaantui Helsingin Energiasta. Yrityksen taustalla on vuosien kokemus Helsingin ...
  • Merenkulkulaitoksen tukiasemaympäristössä esiintyviä langattoman tiedonsiirron häiriölähteitä ja –mekanismeja sekä mahdollisuuksia niiltä suojautumiseen 

   Villanen, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin Merenkulkulaitoksen käytössä olevia langattoman tiedonsiirron mahdollisuuksia sekä niiden häiriökäyttäytymistä maaston vaikutuksesta ja modulaation osalta. Tavoitteena oli selvittää, millä ...
  • Energiateollisuuden markkinatutkimus 

   Partanen, Pirkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön alussa on esitelty SAIMA Oy:n palvelut ja ratkaisut. SAIMA on erikoistunut innovativisella tavalla henkilöstöpalveluihin ja henkilöstöhallinnon työkaluihin. SAIMA HR -palvelu koostuu henkilöstön vuokraus- ...
  • Sairaalan tekninen päivystys 

   Harpala, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin yhteistyössä HUS HYKS Kiinteistö Oy:n ja Jorvin sairaalan teknisen osaston kanssa. Työn tavoitteena oli selvittää sairaalan teknistä päivystystä ohjaavat lait ja asetukset sekä toimintaa valvovat ...
  • Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet 

   Yrjönen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomessa astui 1.2.2009 voimaan Ympäristöministeriön asetus, joka koski palovaroittimien kytkemistä rakennuksen sähköverkkoon. Asetuksen tarkoituksena on parantaa palovaroittimien toimintavarmuutta. Rakentamisluvan myöntämisen ...
  • Älykkäät venttiiliohjaimet - tuotekokoonpanoanalyysi 

   Manninen, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tehdä Metson asennoitintehtaalla valmistettaville älykkäille venttiiliohjaimille tuotekokoonpanoanalyysit. Tavoitteena oli saada venttiiliohjaimien kokoonpanoista tarkkaa ja yksityiskohtaista ...
  • HMY-25-pakkauskoneen sähköistys Elau PacDrive -ohjausjärjestelmällä 

   Reponen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin Elau PacDrive -ohjausjärjestelmän soveltuvuutta ja kannattavuutta Formeca Oy:n valmistamaan HMY-25-pakkauskoneeseen. Työssä on käyty läpi eri kenttäväyläratkaisuja sekä perehdytty ...
  • Maasulkuvian paikannus kompensoidussa keskijänniteverkossa 

   Areva, Nikolas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä on tarkasteltu maasulkuvian paikannusta kompensoidussa keskijänniteverkossa erityisesti Helen Sähköverkko Oy:n keskijänniteverkkojen kannalta.
  • Fuusiovoima 

   Vuorinen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin fuusion syntyä fuusioreaktiossa sekä fuusioiden tyyppejä. Nykyisin paras kolmesta tarkastellusta reaktiosta (teoriassa) saatiin 45 miljoonan asteen lämpötilassa, kun yhdistettiin yksi ...
  • Led-valoputket ja T5-loistelamput T8-loistelamppujen korvaajana 

   Mäntylä, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin, löytyykö markkinoilta energiatehokasta lamppua, joka korvaisi T8-loistelampun. Uuden korvaavan lampun tulisi olla energiatehokkaampi, mutta valaistuksen laadun pitäisi pysyä kuitenkin ...
  • Kosketussuojan poikkipinnan vaikutus 60 - 400 kV suurjännitekaapelin kuormitettavuuteen 

   Suomi, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä Insinöörityössä on tutkittu suurjännitekaapelin kosketussuojan poikkipinta-alan vaikutusta kaapelin kuormitettavuuteen eri jännitetasoilla maa-asennuksessa kolmio- ja tasoasennuskuvioilla. Työssä on aluksi tarkasteltu ...
  • Immuniteettimittausten vertailu 

   Schumacher, Harry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin testattavan laitteen häiriönsietokykyä säteilevien sähkö- ja magneettikenttien häiritsevien vaikutusten alaisena sekä toimintakykyä jännite- ja virtainjektiolla tehdyn häirinnän alaisena. ...
  • Taajuusmuuttajaan perustuva voimantuotannon liittäminen heikkoon sähköverkkoon 

   Laiti, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö tehtiin Edec Development Oy:lle. Työssä tutkittiin, miten taajuusmuuttaja soveltuu tahtigeneraattorin ja heikon sähköverkon väliin. Tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimusmenetelmänä käytettiin työn ...
  • Nosturin oikosulkusuojauksen koordinointi 

   Sivén, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin nosturin oikosulkusuojauksen valintaperusteita pyrkimällä ottamaan huomioon tuntemattomat ja tunnetut tilanteet. Tuntemattomille tilanteille pyrittiin valitsemaan yleispätevä oikosulkukestoisuus ...