• Omakotitalon salamasuojaus 

   Khadem, Omid (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee rakennusten, etenkin omakotitalojen perussalama- ja ylijännitesuojausta. Opinnäytetyössä kerrottiin Suomen ukkospäivien lukumäärästä ja missä päin maata syntyy eniten ukkospäiviä ja missä vähiten. ...
  • Projektinhoitajan perehdytysopas työmaan johtamiseen 

   Nurkkala, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsitellään projektinhoitajan tehtäviä. Tavoitteena on antaa hyvät lähtötiedot uudelle ARE Oy:n projektinhoitajalle, jotta hän pääsee nopeasti kiinni tehtäväänsä. Myös projektinhoitajaa opastavalle henkilölle ...
  • Matalataajuisten säteilevien emissioiden kenttämittaus PV-järjestelmässä 

   Poikkeus, Niklas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa matalataajuisten säteilevien emissioiden mittaus PV-järjestelmässä käyttäen CISPR -standardissa määritettyjen In-situ-mittauksien ohjeistuksen mukaisesti. Työn tilaaja oli ABB, ...
  • Tasasähkön käyttö tulevaisuuden jakeluverkoissa sekä kiinteistöissä 

   Hildén, Robert (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityöni tavoite oli selvittää, olisiko mahdollista ja järkevää siirtyä käyttämään tasasähköä keski- ja pienjänniteverkossa sekä kiinteistöjen sähkönjakelussa. Työ tehtiin etsimällä tietoa tasasähköjakelusta ja ...
  • Kytkentävirran mittalaitteen suunnittelu 

   Ilomäki, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä raportti käsittelee Teknoware Oy:lle opinnäytetyönä tehtyä kytkentävirran mittalaitteen suunnittelutyötä. Mittalaite on suunniteltu käytettäväksi Teknoware Oy:n ajoneuvo-elektroniikan tuotekehityksen suunnitteluntod ...
  • Paloilmoitinjärjestelmän toteuttaminen kiinteistöihin 

   Tuominen, Kari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin paloilmoitinjärjestelmiin niin asennuksen, suunnittelun kuin toteutuksenkin kannalta. Työssä käytiin läpi, minkälaisiin kohteisiin ja millä ehdoin paloilmoitinjärjestelmä on hankittava kiinteistöön. ...
  • UPS-tuotantolinjan toimitusvarmuuden parantaminen 

   Salminen, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia mahdollisia toimenpiteitä UPS:iä valmistavan tuotantolinjan aikatauluongelmien vähentämiseksi ja poistamiseksi sekä selvittää keinot joilla tuotantolinjan toimitusvarmuutta voidaan ...
  • Prosessien kehittäminen sähköverkkourakoitsijan palvelutöissä 

   Vattulainen, Tatu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tuottaa insinöörityön tilaajalle prosessikuvaukset jakeluverkon palvelutöistä työkaluksi uusien työntekijöiden perehdytykseen, uuden projektinhallintaohjelmiston käyttönoton tueksi sekä prosessien ...
  • Sähköautojen lataaminen ja sähköliittymän mitoittaminen latausjärjestelmät huomioiden 

   Kauppinen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin Optiplan Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää sähköautojen lataukseen liittyviä vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Tämän lisäksi tavoitteena oli luoda ohjeistus sähköliittymän mitoitukselle, jossa ...
  • Sähkönjakeluverkon vikakeskeytysten analysointi ja kunnossapidon kehittäminen 

   Lötjönen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin sähkönjakeluverkon keskeytyksien aiheuttaja sekä keskeytyksien määriä ja jakautumista alueittain. Työssä on tutkittu erilaisia sähköverkon vikatilanteita sekä menetelmiä, joilla pyritään vähentämään ...
  • Lämpöpumppujärjestelmien sähköasennukset 

   Manner, Markku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty Senera Oy:lle. Senera Oy on yksi Suomen suurimpia lämpöpumppujärjestelmiä urakoiva yritys. Lämpöpumppujärjestelmien määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti ja niiden rooli rakennusten lämmityslaitteina ...
  • Selvitystyö kustannusarvio-ohjelman päivityksestä 

   Ilonen, Lari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin kustannusarvio-ohjelma Nestimatorin päivitystarpeita, päivittämisen kustannuksia sekä päivityksen tarpeellisuutta. Insinöörityö on tehty suunnittelutoimisto Neste Jacobs Oy:n toimeksiantona. ...
  • Led-valaistuksen vaikutus sähkön laatuun 

   Kallio, Masi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin led-valaistuksen aiheuttamia sähkön laadun häiriöitä kolmes-sa Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistössä. Kahdessa kiinteistöistä oli havaittu ongelmia sähkölaitteissa led-lamppujen ...
  • Selvitys kiihtyvyysanturin käyttömahdollisuuksista hissitarkastuksissa 

   Stenholm, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä selvitettiin keskinäisen vertailun avulla kiihtyvyysantureiden käyttömahdollisuuksia hissien loppu- ja määräaikaistarkastuksissa. Tavoitteena oli löytää käyttötarkoitukseen sopiva kiihtyvyysanturi hissien ...
  • Tie- ja katuvalaistuksen rakennussuunnitelman laatiminen 

   Pennanen, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä käsitellään tie- ja katuvalaistuksen rakennussuunnittelua uudisrakennuskohteeseen. Suunnittelua ja sen eri vaiheita käydään läpi käyttäen esimerkkinä Vantaan Keimolassa sijaitsevaa todellista kohdetta, jonka ...
  • Pysäköintitilan energiansäästöpotentiaali valaisistuksen ohjauksella saneerauksen yhteydessä 

   Pajunen, Asko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli tarkastella pysäköintitilan saneerauksen yhteydessä tapahtuvaa valaistuksen uusimista ja säästöpotentiaalia, mikä on mahdollista saavuttaa valaistusta ohjaamalla. Työssä verrataan ...
  • Jännitteenkertaajan toiminta ja turvallisuus 

   Peltonen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena on kasata jännitteenkertaaja osasarja. Laitteesta on tarkoitus mitata jännitteenvahvistusta käyttäen ilmarakoa. Työssä kahden metallijohtimen väliin muodostetaan ilmarako ja siitä mitataan läpilyönnin ...
  • Päiväkotien sisä- ja ulkovalaistus 

   Savolainen, Sanna-Mari; Berg, Petja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tutkia, millainen on hyvä valaistus päiväkodissa ja mitä tekijöitä päiväkotiympäristön valaistuksessa kannattaa huomioida. Tutkimuksessa tehtiin käytännön mittauksia, joissa käytettiin kahta ...
  • Lämpökuvaaminen sähköjärjestelmien laadun- ja kunnonvalvontaan 

   Hölttä, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Lämpökuvaaminen on yleistynyt monilla aloilla lämpökameroiden tarkkuuksien noustessa ja hintojen laskiessa. Sähköalalla kuvaamisen yleistyminen ei ole tehnyt poikkeusta vaan on ottamassa itselleen pysyvän paikan kunnonvalvonnan ...
  • Sähkönjakeluverkon rakennuttamisen kehittämissuunnitelma 

   Muurainen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sähkömarkkinalaki edellyttää, että vuoden 2028 loppuun mennessä myrskystä tai lumikuormasta aiheutuva sähkönjakelun keskeytys ei saa kestää yli 6 tuntia asemakaava-alueilla eikä 36 tuntia muilla alueilla. Keskijänniteverkon ...