• Sähköurakointiyhtiön tarkastus- ja käyttöönottoprosessin kehittäminen 

   Gustafsson, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sähköurakointiyrityksen tarkastus- ja käyttöönottomittausprosessia, antaen työkalut ja ohjeistus sen suorittamiseksi yhtenäisellä tavalla koko yrityksen laajuudessa. Tärkeä osa prosessia ...
  • Oikosulkuvirtojen laskenta MagiCAD:llä 

   Westerholm, Anton (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin Rejlers Finland Oy:lle. Insinöörityön tavoitteena oli luoda yksinkertainen ja ymmärrettävä ohje oikosulkuvirtojen laskentaan MagiCAD Electrical- ohjelmalla. Insinöörityössä pyritään selvittämään, ...
  • Sähköauton latauspisteiden lisääminen vanhaan kiinteistöön 

   Kärkkäinen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin Aro Systems Oy:lle, joka vastaa taloteknisten hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpitopalveluista Helsingin, Tampereen ja Oulun seuduilla. Työn tavoitteena oli koota yhteen ohjeistus, ...
  • Valo-ohjatun peilituotteen suunnittelu ja kannattavuusselvitys 

   Tikka, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, onko markkinoilla paljon erilaisia infinity mirroreita, kuinka paljon nämä maksavat ja onko niille kysyntää. Tätä varten netistä selattiin yrityksiä, jotka valmistavat ja myyvät ...
  • DC-oikosulkulaskenta taajuusmuuttajan jännitevälipiirissä 

   Wintter, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön aiheena oli selvittää multidrive-taajuusmuuttajan jännitevälipiirissä tapahtuvan DC-oikosulun laskentametodi invertterimoduulien kapasitanssien toimiessa energialähteinä. Päätarkoituksena oli löytää laskentametodi, ...
  • Sähkötyöturvallisuuden parantaminen teollisuudessa 

   Blomberg, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä oli tavoitteena kehittää apuväline, jonka avulla parannetaan sähkötyöturvallisuutta. Tarkoitukseen laadittiin sähköerotuskirja ja sähköerotusvihko, jotka parantavat työturvallisuutta ja helpottavat ...
  • Varavoimakoneella varmennettu sähkönjakelu kiinteistöissä 

   Smeds, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä selvitettiin Suomessa pääosin pienjännitteisellä dieselgeneraattorilla toteutun kiinteistön varmennetun sähkönjakeluverkon rakennetta ja toimintaa, sekä rakenteeseen ja toimintaan liittyviä vaatimuksia ja ...
  • Suurtalouskeittiöiden sähkösuunnittelu 

   Soisalo, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin suurtalouskettiöiden tekniikkaa sähkösuunnittelijan näkökulmasta. Työssä on tutkittu erilaisia suurtalouskeittiön laitteita, niiden toimintaa ja sähköistystä. Opinnäytetyön asiakkaana toimi ...
  • Sähköautojen älykkään latausjärjestelmän mitoitus lyhyt- ja pitkäaikaisessa pysäköinnissä 

   Khoshnaw, Lavan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä selvitettiin, mikä on turvallinen kaapeleitten, sulakkeitten ja keskusten mitoitus sähköautojen lataukselle, kun latausjärjestelmä on älykäs. Aihetta tutkittiin keräämällä eri lähteistä tietoa esim. millä ...
  • Automaattisesti säätyvä loistehonkompensointi 

   Forsblom, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Reaktorien kysyntä on kasvanut äkillisesti lisääntyneen maakaapeloinnin ja Fingridin vuonna 2016 muuttuneiden laskutusperusteiden johdosta. Maakaapeleiden kapasitanssit ovat moninkertaisia ilmajohtoihin nähden, joten ...
  • Tutkimus laitteen liittämiseksi osaksi Internet of Things:iä 

   Ronkainen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka valmis internet-verkon infrastruktuuri on esineiden internetiä varten. Työssä selvitettiin valmiutta tutkimalla palveluita, joita voidaan saada internetistä, langattomaan ...
  • Jakeluverkon kunnossapidon ja sen dokumentoinnin kehittäminen 

   Lahti, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena tarkastellaan pien- ja keskijännitteisen jakeluverkon kunnossapitotietojen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Aihetta käsitellään yleisesti suomalaisten jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta, ...
  • Tietoverkkojen käyttöönotto tuotantoympäristöissä 

   Hämäläinen, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli selvittää mahdollisen Sensor Control Nordic Ab:n asiakaskunnan tarpeita heidän verkkolaitehankinnoissaan ja korottaa myös yrityksen myynnin teknistä tietämystä tuotekentästä. Työn aikana ...
  • Tuotetietoprosessin ja -työkalujen kehittäminen taajuusmuuttajien sopimusvalmistajille 

   Kukkonen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin ABB Oy Drivesin tuotetiedonhallinnan osastolle Helsingissä. Työssä tutustuttiin tuotetiedonhallinnan prosessiin, tiedon luontiin ja ylläpitoon liittyviin työkaluihin sekä tiedon jakamiseen valmistaville ...
  • Selvitys sähköauton latauspisteiden lisäämisestä taloyhtiöön 

   Leino, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli ohjeistaa taloyhtiötä sähköauton latauspisteiden lisäys hankkeen eteenpäin viemisessä sekä helpottaa asukkaita ymmärtämään, mitä sähköautoilu lataamisen osalta vaatii. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, ...
  • Omakotitalon salamasuojaus 

   Khadem, Omid (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee rakennusten, etenkin omakotitalojen perussalama- ja ylijännitesuojausta. Opinnäytetyössä kerrottiin Suomen ukkospäivien lukumäärästä ja missä päin maata syntyy eniten ukkospäiviä ja missä vähiten. ...
  • Projektinhoitajan perehdytysopas työmaan johtamiseen 

   Nurkkala, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsitellään projektinhoitajan tehtäviä. Tavoitteena on antaa hyvät lähtötiedot uudelle ARE Oy:n projektinhoitajalle, jotta hän pääsee nopeasti kiinni tehtäväänsä. Myös projektinhoitajaa opastavalle henkilölle ...
  • Matalataajuisten säteilevien emissioiden kenttämittaus PV-järjestelmässä 

   Poikkeus, Niklas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa matalataajuisten säteilevien emissioiden mittaus PV-järjestelmässä käyttäen CISPR -standardissa määritettyjen In-situ-mittauksien ohjeistuksen mukaisesti. Työn tilaaja oli ABB, ...
  • Tasasähkön käyttö tulevaisuuden jakeluverkoissa sekä kiinteistöissä 

   Hildén, Robert (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityöni tavoite oli selvittää, olisiko mahdollista ja järkevää siirtyä käyttämään tasasähköä keski- ja pienjänniteverkossa sekä kiinteistöjen sähkönjakelussa. Työ tehtiin etsimällä tietoa tasasähköjakelusta ja ...
  • Kytkentävirran mittalaitteen suunnittelu 

   Ilomäki, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä raportti käsittelee Teknoware Oy:lle opinnäytetyönä tehtyä kytkentävirran mittalaitteen suunnittelutyötä. Mittalaite on suunniteltu käytettäväksi Teknoware Oy:n ajoneuvo-elektroniikan tuotekehityksen suunnitteluntod ...