Uusimmat viitteet

 • Sosiaalinen media ja urheilumarkkinointi 

  Suomalainen, Teemu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia sosiaalisen median käyttöä urheilumarkkinoinnissa. Työn tarkoituksena oli tarkastella erityisesti sitä, miten suomalaiset pääsarjatason urheiluseurat hyödyntävät sosiaalista mediaa ...
 • Identiteettivarkauden monet kasvot 

  Hummelholm, Hanne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä identiteettivarkaudet ovat ja mitkä seikat johtivat niiden kriminalisointiin. Suomessa identiteettivarkaus kriminalisoitiin omana pykälänään ja otettiin rikosoikeuteen 4.9.2015. ...
 • Lakien perustuslainmukaisuuden valvonta 

  Mäki, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on lakien säätämisen perustuslainmukaisuuden valvonta, jota toteutetaan pääsääntöisesti ennakollisena lainsäätämisvaiheen valvontana. Perustuslaissa on säädetty perustuslakivaliokunnan keskeisestä ...
 • Customer relationship marketing in hair and beauty salon 

  Lilleleht, Merilyn (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis is a research about the customer relationship management process between the company and the customer. The aim of the thesis was to observe the process of business customer relationships and how it applies in ...
 • Sosiaalinen media asiantuntijatyötä tukevana työkaluna : case: Startup 

  Vjuskova, Olga (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen asiantuntijatyötä tukevana työkaluna. Opinnäytetyö aloitettiin osana Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttamaa Kuluttajakäyttäytyminen digitaalisuus ...
 • Fyysinen ergonomia myymälätyöskentelyssä, CASE: JYSK Oy 

  Laivo, Maija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä kysely fyysisestä ergonomiasta toimeksiantajan myymälätyöntekijöille. Sen tarkoituksena oli tutkia toimeksiantajan fyysistä ergonomian nykytilaa myymälätyöskentelyssä ja miten toimeksiantajan ...
 • Motivoinnin vaikutukset sairauslomien vähentämiseen : case: Avarn Security Oy 

  Haakana, Netja; Heinonen, Tiia-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkielmatyyppisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa teoriakatsaus henkilöstöä motivoivista keinoista työyhteisön sisällä sekä selvittää työmotivaatiota laskevia työtyytymättömyystekijöitä. Lisäksi tarkoituksena ...
 • Rikoslain 10 luku hyödyn menettäminen 

  Huittinen, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rikoslain 10 luvun hyödyn ja laajennetun hyödyn menettämistä, sekä laajennettuä hyötyä koskevat menettelysäännökset kokivat merkittäviä uudistuksia vuonna 2016. Hyödyn menettämistä koskevien säännösten uudistus perustui ...
 • Kuntosalin laitekannan kehittämissuunnitelma : case: Fitness Club Nurmijärvi 

  Honkaniemi, Miro (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritysten kehittäminen on yksi kilpailukeinoista, joten tästä johtuen yritysten tulee tehdä jatkuvasti muutoksia. Muutoksilla pyritään lisäämään kannattavuutta ja samalla myös ylläpitää nykyistä tilannetta, jotta nykyiset ...
 • Bitcoin maksutavan käyttöönoton hyödyt kivijalkamyymälöissä 

  Mäkikyrö, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Bitcoin on uusi ja perinteisistä maksutavoista selvästi erottuva vaihtoehto. Se toimii ilman, että mikään yksittäinen taho pystyy sitä säätelemään. Viiden viimeisen vuoden aikana bitcoin on levinnyt jokaiseen maailman ...
 • Digitalisaation mahdollisuuksia : case: Fischer Finland Oy 

  Kemppainen, Kalle-Pekka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille verkkokaupankäynnin ominaisuuksia ja monikanavaisuuden tuomia hyötyjä teorian sekä kilpailijoiden vertailun kautta. Etsityn tiedon perusteella voidaan siten tunnistaa kohteita, ...
 • Lounasravintolan Facebook-mainoskampanja 

  Nguyen, Thao (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ravintolalle tärkein tehtävä ravintolan ylläpitoon on asiakashankinta, sillä juuri asiakkaat tuovat ravintolalle kassavirtaa. Uudet potentiaaliset asiakkaat ovat edellytys ravintolan kasvuun. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Markkinatutkimus mädätysjäännökselle Lohjan seudulla 

  Kotilainen, Ville (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon biokaasuntuotannossa hyödynnettävissä olevaa biojätettä tuotetaan Lohjalla ja sen lähialueilla, paljonko Lohjan ja sen lähiympäristön biokaasuntuotantolaitokset ...
 • Asiakasymmärryksestä Epooq-palvelun kehittämiseen 

  Krasniqi, Blerina; Krasniqi, Kaltrina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Oppifi Oy ja työ tehtiin toimeksiantajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tavoitteena oli saada asiakasymmärrystä, jonka kautta Epooq-palvelua voidaan kehittää vastaamaan ...
 • Rekrytointiprosessi työnhakijan näkökulmasta 

  Käck, Kiira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli rekrytointiprosessi työnhakijan näkökulmasta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Opteam Yhtiöt Oy, joka toimii ulkoistettuna henkilöstöhankkijana. Toimeksiantajayritys halusi saada tietää ...

Näytä lisää