Uusimmat viitteet

 • Saken maahantuonti, markkinointi ja tunnettuus Suomessa 

  Narushima, Maiyu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää saken maahantuonnin, markkinoinnin ja tunnettuuden nykytila Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää maahantuonnin ja markkinoinnin ongelmakohtia ja pohtia niihin ratkaisuja, ...
 • Grant Thornton Finland Oy:n työnantajamielikuvan kehittäminen 

  Kuoppa, Erika; Usai, Lisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Grant Thornton Finland Oy, joka kuuluu maailman johtaviin tilintarkastus-, yritysjärjestely-, vero- sekä muita asiantuntijapalveluita tarjoaviin organisaatioihin. Tavoitteena oli selvittää ...
 • Digitaalisuuden vaikutus taloushallinnon prosesseihin 

  Martikainen, Tuomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää kohdeorganisaation tavoitetila. Kohdeorganisaation kirjanpitäjä on siirtymässä eläkkeelle lähivuosina, joten tutkimusongelmana oli selvittää, miten taloushallinto suoritetaan siitä ...
 • Kryptovaluutat piensijoittajan näkökulmasta 

  Ahvenainen, Tommi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään kryptovaluuttojen asemaa ja tulevaisuutta piensijoittajan näkökulmasta. Tavoitteena oli ottaa selvää kryptovaluuttojen tämän hetkisestä tilanteesta, pohtia niiden käyttöä ja mahdollisuuksia ...
 • Markkinointisuunnitelma FDM Finland Oy:lle 

  Santanen, Meri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia markkinointisuunnitelma 3D-tulostimia valmistavalle ja myyvälle yritykselle. Opinnäytetyön aihe syntyi yrityksen tarpeesta markkinointisuunnitelmalle ja tavoitteena oli toteuttaa toimiva ...
 • Nordic Bakery : Store Manager Guide 

  Skivalos, Marilena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the thesis is to create a store manager guide for a new store manager starting to work for the company, (from, the store manager’s point of view). The idea for the thesis started when I commenced employment ...
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus henkilökuljetusyrityksen toiminnassa 

  Kataja, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön julkaisun aikaan eurooppalainen henkilötietolainsäädäntö on suuressa muutoksessa EU:ssa käynnissä olevan tietosuojan kokonaisuudistuksen myötä. Toukokuussa 2018 sovellettavaksi tullut Euroopan Unionin yleinen ...
 • Konseptiuudistuksen onnistuminen : henkilöstön sitouttaminen muutokseen yhteisten kehitystoimenpiteiden avulla 

  Grönroos, Iina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Yritys X:n henkilöstön kanssa. Työn tavoitteena oli käytännön tapausta tutkimalla ymmärtää henkilöstön kokemaa muutostilannetta ja siitä syntyneitä haasteita. Ymmärryksen saavuttamisen ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmien vertailu ja käyttöönottosuunnitelma 

  Kuvaja, Emmi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kahden eri toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia ja niiden vastaavuutta toimeksiantajan, tilintarkastustoimialalle kuuluvan yritys X, tarpeisiin. Tavoitteena oli tutkimuksen ...
 • Uusi isyyslaki ja sen tuomat muutokset 

  Lempinen, Kati (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuoda esille vuonna 2016 voimaan tulleen uuden isyyslain muutoksia vanhaan vuonna 1975 säädettyyn isyyslakiin verraten. Työni tutkimuksellisessa osassa olen selvittänyt isyyden vahvistamis- ...
 • Arvojen uudistaminen yrityksessä X 

  Hellner, Felix; Laine, Petteri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantona oli vähittäistavarakaupan alalla toimivan yrityksen arvojen uudistaminen ja yleisen toiminnan kehittäminen. Tämän tueksi tehtiin kaksi tutkimusta, yksi asiakkaille ja toinen yrityksen työntekijöille. ...
 • Arvonmääritys yrityskaupassa : case: Yritys X 

  Paavola, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yrityskauppa tarkoittaa liiketoiminta- eli substanssikauppaa tai osakekauppaa. Syitä yrityskauppoihin on useita. Yrityskauppaprosessit saattavat olla pitkiä ja monimutkaisia. Tässä työssä keskitytään yrityskauppoihin ja ...
 • Työn imu osana yrityksen toiminnan kehittämistä 

  Holopainen, Annika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yritys X:n suorittavien työntekijöiden työn imun tilaa sen kolmen hyvinvoinnin ulottuvuuden avulla (tarmokkuus, omistautuneisuus ja uppoutuneisuus). Tutkimus toteutettiin ...
 • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto : rahoitushankeprosessi ja hyvä hallinto 

  Hillberg, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hallintoasian hallinnolliseen menettelyyn sekä muutoksenhakuun liittyvät oikeuslähteet, oikeusperiaatteet ja -perusteet sekä selvittää, miten ne soveltuvat Suomen itsenäisyyden ...
 • Mäntsälän muuttoliike 2017-2018 : case: Mäntsälän kunta 

  Kuusisto, Samuli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Mäntsälän kunnan muuttoliike. Työn kohteena toimi Mäntsälä ja tarkoituksena oli selvittää syitä kunnassa tapahtuneelle muuttoliikkeelle. Tutkimusmenetelmänä käytettiin evaluaatiotutkimusta, ja ...

Näytä lisää