• Majoitusyrityksen kansainvälistyminen 

   Seppälä, Anniina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena on pienen majoitusalan yrityksen kansainvälistyminen ja sen eri vaiheet. Työ on toiminnallinen opinnäyteyö toimeksiantajan, pienmajoitusyrityksen, Iken Mökkien kansainvälistymisen hankkeesta. Tavoitteena ...
  • Yrityskauppaprosessin mallintaminen ja kehittäminen : Case: Advance Team Oy 

   Grönblom, Camilla (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Prosessien mallinnus ja kehittäminen ovat organisaation kehittymisen kannalta tärkeää. Mallintamisen avulla on mahdollista parantaa asiakkaiden kokemaa laatua, yhtenäistää toimintatapoja sekä välittää henkilöstölle yrityksen ...
  • Mikroyrityksen digitaalinen markkinointi : Case: RK Beauty 

   Simanainen, Pauliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Maailman muuttuessa myös markkinoinnin on muututtava, jotta se pystyy vastaamaan ihmisten tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Digitaalisten kanavien sekä etenkin sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa lisääntyy vuosi ...
  • Henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa sisällöntuottajan näkökulmasta 

   Laitinen, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus henkilöbrändäyksestä sosiaalisessa mediassa sisällöntuottajan näkökulmasta. Tutkimus on suunnattu sisällöntuottajille. Opinnäytetyössä selvitetään keinoja onnistuneeseen ...
  • HIFK:n palvelukonseptin arviointi ja kehittäminen : ottelutapahtuma 15-25-vuotiaiden kokemana 

   Isoranta, Miika; Rusanen, Ville-Petteri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kulutuskäyttäytyminen muuttuu yhä aggressiivisemmin teknologian kehityksen seurauksena. Palvelut ja niiden kehittäminen nousee yhä tärkeämpään rooliin nuorempien sukupolvien kohdalla. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ...
  • Lahden kaupungin sisäinen työnantajakuva 

   Levo, Katja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Jokainen työntekijä muodostaa oman käsityksensä työnantajastaan ja sisäisellä työnantajakuvalla on vaikutusta myös yrityksen ulkoiseen työnantajakuvaan ja maineeseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaiset ...
  • Listaamattoman osakeyhtiön arvonmääritysprosessi 

   Pisto, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on aikonut myydä yrityksensä. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa toimeksiantajayritykselle arvonmääritys, ja selvittää sen yrityskauppaprosessiin kuuluvia vaiheita. Tutkimus suoritettiin ...
  • Palveluliiketoiminnan koulutuksen (LAMK) brändäys 

   Ahtola, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Palveluiden merkitys osana suomalaisen liiketoiminnan kenttää on nousussa. Ajan hermoilla olevat puhuvat palveluliiketoiminnasta. Lahden Ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan tradenomikoulutus on kuitenkin jäänyt vaille ...
  • Varastoinnin kehittäminen : Case: Stora Enso Packaging Oy 

   Rehti, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli varastoinnin kehittäminen kohdeyrityksessä, joka on aaltopahvista pakkausratkaisuja valmistava yritys Etelä-Suomessa. Työn tarkoituksena oli kartoittaa varastoinnin nykytila ja ongelmat sekä tutkia ...
  • Epäkuranttien tuotteiden kirjaamisprosessin kehittäminen 

   Immonen, Jani (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee epäkuranttien tuotteiden kirjaamista elintarvikealalla toimivassa kohdeyrityksessä. Epäkuranttien tuotteiden kirjaamisprosessin kehittämisessä on kyse kustannustehokkuuden lisäämisestä sekä ...
  • Customer value experience in order-to-deliver process : Case: UPM Plywood 

   Karplund, Riikka-Emilia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Due to intensifying global competition, manufacturing companies are facing challenges to stand out in the markets. Simultaneously, industrial competition has become more and more evident between supply chains. This means ...
  • Työhyvinvointi jaksamisen tukena : Case: Yritys X 

   Sipilä, Niina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee työhyvinvointia ja sen kehittämistä. Työn tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat henkilöstön työssä jaksamiseen ja miten työntekijöiden hyvinvointia saataisiin lisättyä. Lisäksi tavoitteena ...
  • Talousviestinnästä ja kirjanpitoraporteista hyötyä budjettivastuullisille : Case: Lahden seurakuntayhtymä 

   Laitinen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Lahden seurakuntayhtymän taloustoimiston tuottaman talousviestinnän hyödyllisyys ja toimivin tapa viestiä asioista. Lisäksi haluttiin tietää budjettivastuullisten oma aktiivisuus ...
  • Toiminnan ja prosessien optimointi pakkausosastolla : Case: Uponor Suomi Oy 

   Isoherranen, Juuso (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Uponor Suomi Oy:n pakkausosaston toiminnan ja prosessien optimointi hyödyntäen lean -filosofian oppeja ja prosessiajattelua. Tarkoituksena oli tutkia ruiskuvalumenetelmällä tuotettujen ...
  • Kuluttajaluotot kotitalouksien hankintojen rahoittajina 

   Tynjä, Amanda (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin lisääntyneen kuluttajaluotonoton syitä, sekä kuluttajaluottojen vaikutuksia suomalaisten kotitalouksien ylivelkaantumiseen. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten kuluttajan ikä ja elämäntilanne ...
  • Arvokkaat arvot? : Yrityksen arvot käytännössä JELD-WEN Suomi Oy:ssä 

   Ylenius, Sini (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Yrityksen arvot koetaan usein kaukaiseksi asiaksi, ja niiden kiinnekohtia käytännön työelämään ei aina tiedosteta. Opinnäytetyössä tutkittiin arvojen toteutumista käytännössä kohdeyrityksen henkilökunnan arjessa. Tutkimuksessa ...
  • Yrittäjyys vaihtoehtona palkkatyölle opiskeluaikana 

   Vahteri, Lauri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin yrittäjyyttä palkkatyön vaihtoehtona korkeakouluopiskelun aikana. Työ koostuu teoriaosuudesta sekä tutkimusosasta. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää yrittäjyyttä mahdollisena vaihtoehtona ...
  • Suosittelu ja asiakastarinat markkinointiviestinnässä 

   Pulkkinen, Niilo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tutkii suositteluja ja asiakastarinoita sekä niiden hyödyntämisen keinoja markkinoinnissa. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka Hämeen kauppakamarin koulutusasiakkaat kokevat suosittelun ja asiakastarinat ...
  • Mainonnan suunnittelu : Case: Jäätelökaverit 

   Hämäläinen, Juuso (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin mainontaa ja sen yhtenäistä suunnittelua. Toimeksiantajana oleva yritys suunnittelee nykyisen liiketoimintansa kehittämistä ja opinnäytetyö sai aiheensa yrityksen tarpeesta ymmärtää mainonnan ...
  • Työntekijöiden hyvinvointia edistävä esimiestyö. Case: Yritys X. 

   Auvinen, Anna; Laukkanen, Noora (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin työntekijöiden hyvinvointia tukevan esimiestyön esiintymistä kohdeyrityksessä. Opinnäytetyö koostuu teoriaosasta sekä tutkimusosasta, ja sen toimeksiantajana toimii suomalainen ...