• Extranet-järjestelmän merkitys sähköisessä kumppani-liiketoiminnassa : case: PartnerNet 

   Sirén, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2004)
   Tämä tutkielma keskittyy case-yrityksen, Oy Heltel Ab – Elisa Communications, extranetin hyödyntämismahdollisuuksiin ja kehittämiseen jälleenmyyjähaastatteluiden pohjalta. Extranet on edelleen tänä päivänä edistyksellinen ...
  • Asiakastyytyväisyyden merkitys : tapaustutkimus: Aten marja-aitta tmi 

   Paunonen, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään asiakastyytyväisyyttä sekä Aten Marja-Aitta Tmi:n asiakastyytyväisyystutkimusta. Teoriaosassa selvitetään asiakastyytyväisyyden käsitettä. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiakkaan ...
  • Asiakkuuksien hankkiminen, ylläpitäminen ja kehittäminen palveluorganisaatiossa 

   Welling, Juhana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten palveluorganisaatio voi luoda kannattavia asiakassuhteita. Tarkoituksena on tutkia sitä, miten asiakkuussuhteita voidaan hankkia, ylläpitää ja kehittää. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Viestinnän kehittäminen 

   Luokkamäki, Pia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee lahtelaisen elintarviketeollisuusyrityksen viestintää ja sen kehittämistä. Kohdeyritys, Oy Biofincon Ab, toimii business-to-business -markkinoilla. Tutkimusongelmaksi määriteltiin havaittu ...
  • Yrityskuvan luominen strategisen positioinnin keinoin 

   Ilmola, Maarit (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Mainostoimisto SMOY:n asiakkaiden mielikuvat yrityksestä ja sen toiminnasta verrattuna yrityksen visioon ja missioon. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä osa-alueet ovat SMOY:n ...
  • Mentorointi esimiestyön tukena 

   Pirttimäki, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa mentoroinnin merkitystä esimiesten kehittämismenetelmänä. Tavoitteena on antaa esimiehille hyvät valmiudet toimia mentorointisuhteessa. Kohdeorganisaationa on Päijät-Hämeen koulutuskonserni. ...
  • Kanta-asiakasjärjestelmän kehittäminen 

   Pakari, Maisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Kanta-asiakkuus on nykypäivän trendi. Jokaisessa nykyään markkinointiin suuntautuneessa yrityksessä käytetään jonkinlaista kanta-asiakasjärjestelmää. Hattulan Apteekissa on ollut puolitoista vuotta käytössä kanta-asiakas ...
  • Voice over IP 

   Mantula, Juha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Voice over Internet Protocol -tekniikkaa ja sen tuomia mahdollisuuksia yrityselämässä. Teoriaosa käsittelee VoIP:n kannalta tärkeitä pro-tokollia ja standardeja, VoIP:n ominaisuuksia sekä ...
  • Sisäisen laskennan ja seurannan kehittäminen 

   Keskinen, Maiju (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D Render Oy:n sisäisen laskennan ja toiminnan seurannan kehittämistä. Työn painopisteet olivat kustannus-laskennassa ja toiminnan seuraamisessa. Työn tavoitteena oli luoda talouden- ja ...
  • Videoneuvottelujärjestelmät 

   Tietäväinen, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö tutkii erilaisia käytettäviä mahdollisuuksia videoneuvottelun järjestämiseen sekä avoimessa että suljetuissa verkkoratkaisuissa. Teoriaosassa tutkitaan videoneuvottelua käsitteenä, tietoliikenneratkaisuja, ...
  • Rahoitusbudjetointi 

   Holttinen, Jenna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustua yrityksen rahoitusbudjetointiin. Tarkoituksena on selvittää, miten rahoitusbudjetointi tulee suorittaa ja mitä seikkoja prosessissa on huomioitava, jotta se onnistuisi. Case-yrityksenä ...
  • Kanta-asiakkuus Lahden Bike Point Ky:ssä 

   Ravantti, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Asiantuntijapalveluiden palveluprosessin kehittäminen 

   Kangas, Tiia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää palveluprosessin merkitys asiantuntijapalveluorganisaatiossa, ymmärtämällä kokonaisuus ja näkemällä edelleen kehittämisen hyödyt yritykselle. Opinnäytetyön teoriaosa on jaettu ...
  • Verkkosivuston suunnitteluprosessi 

   Ikola, Krista (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee verkkosivuston suunnitteluprosessia. Työ sisältää Seripaino-Ateljen sivustosuunnitelman. Teoriaosassa käsitellään verkkosivujen suunnitteluprosessin vaiheita. Keskeisinä suunnittelun osa-alueina ...
  • Planning a successful marketing communication campaign 

   Kotapalo, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää markkinointiviestinnän kampanjasuunnitteluprosessin tärkeimmät vaiheet. Tämä suunnitelma on pohjana Flatland Tour 2007-promootiokiertueen suunnittelulle ja toteutukselle. Tutkimus ...
  • Kuljetuskustannusten vertailu vientitoimituksissa 

   Koskelainen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kuljetuskustannuksia vientitoimituksissa. Työssä vertaillaan viiden case-yrityksen käyttämän vientihuolitsijan kuljetushintoja. Kuljetushintavertailun pohjalta kartoitetaan mahdollisuutta ...
  • Taloushallinnon tradenomien koulutuksen kehittäminen 

   Mustonen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee taloushallinnon tradenomien koulutusta ja sen kehittämistä sekä tradenomien työllistymistä. Työelämän jatkuvat muutokset vaativat ammattikorkeakoulujen opintojen kehittämistä ja muokkaamista ...
  • Paikallismessujen järjestäminen 

   Nuutinen, Marika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee pienimuotoisten paikallismessujen järjestämistä. Työ on tehty toimeksiantona Nastolan Yrityspalveluille ja Nastolan Yritysmessujen järjestelyorganisaatiolle. Messut järjestettiin Nastolassa ...
  • Palkanlaskenta kaupan alalla 

   Pykälistö, Piia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kaupan alan palkanlaskentaa ja palkanlaskennan kehittämistä case-yritys Osuuskauppa Hämeenmaassa. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta viitekehyksestä sekä empiirisestä tutkimuksesta. Teoriaosuuden ...
  • Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös ja toimiminen sijoittajana 

   Pursiainen, Tarja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee asunto-osakeyhtiön tilinpäätöstä ja sijoittajana toimimista. Työssä käytetyllä asunto-osakeyhtiöllä on mahdollisuuksia sijoittaa varojaan, ja taloyhtiön mahdollisia sijoituskohteita käsittelen ...