• Aikakauslehtimainonnan tulevaisuus : skenaario vuodelle 2020 

   Kankainen, Maiju (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä etsitään vastausta siihen, miltä aikakauslehtimainonnan tulevaisuus näyttää vuonna 2020 ja selvitetään tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Painona tutkimuksessa on mainoksen myyjän näkökulma sekä aikakauslehdistä ...
  • Aikuiskoulutus : tradenomitutkinto monimuotokoulutuksena 

   Kaarla, Maija; Oivamäki-Viljaranta, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka opiskelijat olivat edenneet opinnoissaan ja kuinka opinnot olivat vastanneet opiskelijan odotuksia. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka ...
  • Aineettomien voimavarojen hyödyntäminen : case: Bus Travel Oy Reissu Ruoti 

   Ruoti, Tanja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee henkilöstöjohtamista ja kannattavuuden kehittymistä pidemmällä aikavälillä hyödyntäen Balanced Scorecard -menetelmää. Työn tarkoituksena oli selvittää Balanced Scorecard -menetelmän toimintaperiaatteet ...
  • Aistimarkkinointi 

   Ruuskanen, Noora (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää, mitä on aistimarkkinointi. Aistimarkkinointi on uusi aihe markkinoinnin alueella. Mainonta perustuu nimenomaan aisteihin, toisin sanoen tietoa ihmisen aistien toiminnasta on aina ...
  • Ajankäyttö taloushallinnon eri tehtävissä: case: Yritys X 

   Tamminen, Suvi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee taloushallinnon tehtäviä ja niihin kuluvaa ajankäyttöä. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona yritykselle, josta käytetään nimeä Yritys X. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kuvaus Yritys X:n ...
  • Ajanvarauspalvelun kehittäminen : case: ScanMS Booking -palvelu 

   Kirves, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee ajanvarauspalvelun kehittämistä. Työn tarkoituksena on selvittää, miten Scandinavian Marketing Services Oy:n (ScanMS), Booking -palvelua on mahdollista kehittää niin, että se toisi asiakkaalle ...
  • Alaikäiset rahoituspalvelujen markkinoinnin kohderyhmänä : case: Haminan Seudun Osuuspankki 

   Porkka, Anu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on avata alaikäisille kohdistuvien pankkipalvelujen markkinointia juridiselta kannalta. Ensin tässä opinnäytteessä käsitellään markkinointia ja rahoituspalveluja yleisellä tasolla, jonka ...
  • Albumin tuotekehitysprosessi Suomessa 

   Sipikari, Tomi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän työn lähtökohtana oli tarkastella tuotekehityksen teoriaa ja sen osuutta albumin tuotekehitysprosessiin Suomessa. Tarkoitus oli tutkia case -tapauksen kautta, kuinka tuotekehityksen teoria toteutuu käytännössä. ...
  • Alihankkijoiden merkitys pienyritysten tapahtumatuotannossa : Case: Yritys X ja areenakeikat 

   Mantsinen, Carolina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsitteli alihankkijoiden merkitystä pienyritysten tapahtumatuotannossa. Aihetta tarkasteltiin toimeksiantajayrityksen, Yritys X:n, areenakeikkojen kautta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten Yritys ...
  • Alkavan kahvilaliiketoiminnan kannattavuus 

   Inkilä, Katariina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kahvilan perustamista ja alkavan kahvilaliiketoiminnan kannattavuutta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten kahvilaliiketoiminnan saa kannattamaan. Työ sai innoituksensa omasta kiinnostuksesta ...
  • Aloittavan yrityksen rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu 

   Kingelin, Jani; Haverinen, Petri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää aloittavan yrittäjän näkökulmasta erilaiset yrityksen perustamiseen tarkoitetut ulkopuoliset rahoitus- ja avustusmuodot sekä laatia perustamislaskelmat, joiden pohjalta arvioidaan ...
  • Aloittavan yrityksen rahoitussuunnittelu ja rahoituslähteet : case: Suomen Kotikomposti Oy 

   Isosomppi, Anne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Yhteiskunnallisen talouskehityksen kannalta aloittavien yritysten rahoitussuunnittelu on tärkeä aihe. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan aloittaville yrityksille tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia sekä uuden yrityksen ...
  • Ammatillinen asiantuntijuus erityistä tukea tarvitsevilla 

   Mutanen, Eija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyöni käsittelee ammatillisen asiantuntijuuden merkitystä ja sisältöä erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä, jotka opiskelevat kulttuurialalla musiikkia tai kuvataidetta. Samalla määritetään niitä toiminnan ...
  • Ammatillisen henkilöbrändin merkitys työnhaussa 

   Ylä-Uotila, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee työnhaun keinoja ja ammatillisen henkilöbrändin merkitystä työnhaussa. Työn tavoitteena on selvittää, mihin asioihin työnhakijan kannattaa kiinnittää huomiota töitä hakiessaan ja mikä merkitys ...
  • Ammattiliiton jäsenhankinnan kehittäminen : case: Palvelualojen ammattiliitto 

   Luukkonen, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö saatiin toimeksiantona Palvelualojen ammattiliitolta PAMilta. Opinnäytetyön tavoitteena on saada PAMille uutta näkökulmaa jäsenhankintaan, jota erityisesti PAMin luottamusmiehet tekevät. Opinnäytetyön ...
  • Ammattivideopelaajan keskeisimmät tulonlähteet 

   Huobonen, Janetta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää elektronisen urheilun alalla työskentelevän ammattivideopelaajan keskeiset tulonlähteet. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä tulojen ansaitseminen edellyttää ammattivideo ...
  • Analyysit, tunnettuus, positiointi - brändin rakentamisen kulmakivet : case: OLO.MUOTO-tapahtuman imagotutkimus 

   Kaartinen, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee brändin käsitettä ja brändin rakennusprosessia. Empiirisen osa-alueen kvantitatiivisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen mielikuva OLO.MUOTO – tapahtuman kohderyhmään kuuluvilla ...
  • Anna mahdollisuuksia hyödynnettäväksi! : Osallistavan toiminnan suunnittelu Vesijärvi-viikko-verkoston kehittämiseksi 

   Laine, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö järjesti Lahdessa Vesijärvi-viikon 13.8.-21.8.2016 yhdessä eri toimijoiden kanssa. Toteuttamisessa korostui toimijoiden vapaaehtoisuus, johon vaikuttaa vahvasti hyväntekeväisyyskohteen ...
  • Apurahojen jakojärjestelmä Suomen Muotoilusäätiölle 

   Hakama, Eero (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyön aiheena on apurahojen jakojärjestelmän luominen Suomen Muotoilusäätiölle, joka on myös työn toimeksiantaja. Muotoilusäätiö on Suomessa toimiva säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea muotoilun ...
  • ARA-rahoitteisten vuokratalojen käyttöasteen nostaminen : case: Heinolan vuokra-asunnot Oy 

   Malkamäki, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on ARA-rahoitteisten vuokratalojen käyttöasteen nostaminen. Tutkimuksen toimeksiantajayrityksen ongelmana on joidenkin taloyksiköiden liian alhainen käyttöaste ja tutkimuksen tarkoituksena on ...