Uusimmat viitteet

 • ISO 14001 -standardin mukainen ympäristökatselmus : Case: KAR-Lehtonen Oy 

  Kojo, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kattava ympäristöselvitys KAR-Lehtonen Oy:n toimintaan liittyvistä ympäristönäkökohdista ja tarkastella niihin liittyviä riskejä ISO 14001 -standardin määrittelemän viitekehyksen ...
 • Hulevesien vaikutus Palojokeen : Palojoen alaosan valuma-alue 

  Pynninen, Mirella (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hulevesien vaikutusta Palojokeen, joka virtaa Orimattilan läpi. Tarkemmaksi tutkimuskohteeksi valittiin Palojoen alaosan valuma-alue Lahdentie-Viljamaantie osuudelta, ja näkökulmaksi ...
 • Betonituotteen elinkaariarviointi : Case: Puukivi, Destaclean Oy 

  Kaikkonen, Saku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa vertaileva elinkaariarviointi Destaclean Oy:n pihakivituotteille. Arviointi suoritettiin vertailemalla kierrätysmateriaaleja hyödyntävän Puukiven elinkaaren aikaisia päästöjä vastaavan ...
 • Hulevesien hallinta ja lainsäädännön muutoksiin vastaaminen Mäntsälän kunnassa 

  Eskelinen, Antero (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hulevesien hallinnan huomiointi on tärkeää taajama-alueilla. Ilmastonmuutoksen kehitys ja vettä läpäisemättömien pintojen määrän kasvu ovat lisänneet merkittävästi syntyvien hulevesien määrää. Opinnäytetyön teoriaosuus ...
 • Biohiilisuodatin hulevesien käsittelyssä : Case Espoo Otsolahti 

  Kirjokivi, Tomi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennetun pinnan lisääntyminen taajamissa lisää hulevesien määriä ja niistä syntyviä haittavaikutuksia. Kaupungistumisen myötä, hulevesissä esiintyvien haitta-aineiden määrä myös kasvaa. Perinteinen hulevesien johtaminen ...
 • Mikrolevien kasvattaminen kalankasvattamon jätevesissä 

  Eskola, Reetta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ympäristön pilaantuminen on noussut yhdeksi tämän päivän pääpuheenaiheeksi. On alettu miettimään, kuinka voitaisiin elää ympäristöä kunnioittavasti, ilman että nykyajan mukavuuksista tarvitsisi luopua. Esimerkiksi jäteveden ...
 • Asumisen kehitys, yksilölliset asumistoiveet ja kaavarunko : case: Kiventöyryntie 

  Laukkanen, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Hollolaan Kiventöyryntien suunnittelualueesta kaavarunko. Keskeistä suunnittelussa oli tutkia ja vertailla alueelle erilaisia liikenteellisiä ratkaisuja ja luoda toimiva ja viihtyisä ...
 • Ennallistetun puron kehittyminen : Case: Espoon Nuuksion Myllypuro 

  Törrönen, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa suurin osa puroista on kärsinyt maa- ja metsätalouden kuivatustoiminnasta. Kuivatustoiminta, kuten puron suoristaminen, heikentää purojen ekologista tilaa yksipuolistamalla elinympäristöä ja virtausolosuhteita. ...
 • Liikenneturvallisuuden parantamisen keinot : Case: Järvenpään Kytötie 

  Lindewall, Lilla (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liikkuminen paikasta toiseen kuuluu ihmisen lähes jokapäiväiseen elämään. Tärkeintä on, että päästään turvallisesti perille. Siksi liikenneturvallisuus on jatkuva puheenaihe ja kehityksen kohde kaikilta osa-alueiltaan. ...
 • Käyttö- ja jätevesiverkon digitointi : CASE: Kuhmoisten kunta 

  Leivo, Marko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli täyttää uudistetun vesihuoltolain (119/2001) vaatimukset koskien Kuhmoisten vesihuoltoa, tuomalla vesi- ja viemäriverkostojen sijaintitiedot sähköiseen muotoon jo aikaisemmin tehdyn ...
 • Vesienhoito- ja -kunnostussuunnitelma Keltalahteen 

  Mattsson, Marjaana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen matalat ja vähävetiset järvet ovat alttiita rehevöitymiselle sekä lisääntynyt vapaa-ajanasutus lisää järvien rehevyyttä. Opinnäytetyön päätavoitteena oli tehdä vesi- ja valuma-alueenhoitosuunnitelma Keltalahteen. ...
 • Synteettisen kumi- ja muovijätteen vaihtoehtoinen hyötykäyttö : Case: Nocart Renewable Fuel Plant 

  Hilden, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee vaikeasti kierrätettävien jätevirtojen hyötykäyttöä Suomessa. Työssä luotiin kokonaiskuva käytössä olevien hyötykäyttömenetelmien kannattavuudesta eri näkökulmista ja verrattiin niitä lahtelaisen ...
 • Muovin korvaaminen biohajoavalla materiaalilla kasvikapselissa : Case: Plantui Oy 

  Heinonen, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja selvittää, mikä biohajoava materiaali voisi korvata työn toimeksiantajan, Plantui Oy:n, Smart Garden -älypuutarhassa käytettävän kasvikapselin muovisen pidikeosan sekä paperisen ...
 • Viikin ympäristötalon käytönaikainen toimivuus 

  Salonpää, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Viikin ympäristötalon käytönaikaista toimivuutta ylläpidon sekä käyttäjien näkökulmasta. Tavoitteena oli laatia toimeksiantajalle suunnitelma, jonka pohjalta voitaisiin tulevaisuudessa ...
 • Circular Economy SWOT analysis in South-Africa, Botswana and Namibia. Case Study: Honkajoki Ltd 

  Mäkelä, Albert (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  This case study examined Circular Economy`s potential and challenges in South Africa, Namibia and Botswana using by SWOT analysis. Similar studies have not been done or published before which is not surprising since organised ...

Näytä lisää