Uusimmat viitteet

 • Vetyperoksidihankinnan kustannustehokkuuden parantaminen : Case: Sappi Europe 

  Kuisma, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus oli pyrkiä alentamaan Sappi-metsäteollisuuskonsernin Euroopan liiketoimintayksikköön kuuluvan Kirkniemen paperitehtaan vetyperoksidihankinnan kokonaiskustannuksia sourcing-toiminnan ...
 • Hankintojen kehittäminen Pluscon Oy 

  Karppinen, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämistehtävän tavoitteena on kehittää Pluscon Oy:n hankintaprosessia ja aikaansaada säästöjä hankinnoissa. Tehtävä on tärkeä yrityksen kannattavuuden parantamisen kannalta, sillä hankinnoissa säästettävä raha ...
 • Julkisten yhteishankintojen projektijohtamisen kehittäminen 

  Vuorela, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän yleisenä tavoitteena oli tuottaa yhteishankintayksikön asiakkaille entistä parempia hankintasopimuksia. Toissijaisena tavoitteena oli, että hankintasopimuksien suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuisivat ...
 • Asiantuntijatyön hankinta : Case Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 

  Julin, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä kehitystehtävä tehtiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Työn tavoitteena oli määritellä, suunnitella ja toteuttaa asiantuntijan hankintaan liittyvä kilpailutus. Kilpailutuksessa käytetyistä tarjouspyyntömateriaaleista ...
 • Ostajan perehdyttämisprosessin kehittäminen 

  Palomaa, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää uuden ostajan perehdyttämisprosessia. Tavoitteena oli myös luoda perehdyttämiseen malli ja tuottaa materiaalia perehdyttämisen tueksi. Kohdeorganisaatio, jolle hanke ...
 • Lääkevalmisteiden kuljetusriskinhallintaprosessin kehittäminen 

  Lahti, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin globaalille lääketeollisuuden yritykselle, joka aloittaa lämpötilaherkkien lääkevalmisteiden tuomisen Kiinasta ja Japanista EU-alueelle lämpötilasäädellyillä kuljetuksilla. Tutkimuksen tavoitteena ...
 • Ostotilauskattavuuden lisääminen epäsuorissa hankinnoissa 

  Lehtinen, Anna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimus tehtiin ABB Oy Motors and Generators Helsingin yksikön hankintaosastolle. Kehittämistehtävän tavoitteena oli ostotilauskattavuuden lisääminen epäsuorissa hankinnoissa. Lisäksi tavoitteena oli vähentää hankinnan ...
 • Kustannustehokkaan ostoprosessin kehittäminen ja varastotasojen alentaminen 

  Nurmi, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimus toimi kehityshankkeena asiakasyrityksen Suomen logistiikan toiminnoille, ja sen pääasiallisena tavoitteena oli kustannustehokkaan ostoprosessin kehittäminen ja varastotasojen alentaminen. Kehityshanke ...
 • Riskienhallintaprosessin kehittäminen toimitusketjun hallinnassa 

  Suuronen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation riskienhallintaprosessia toimitusketjun hallinnassa siten, että riskienarvioinnit toteutetaan järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Toimeksiantaja on ...
 • Kunnossapidon hallinnan parantaminen tutkimuskeskuksessa 

  Martikainen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävä tehtiin Danisco Sweeteners Oy:n osana toimivalle tutkimuskeskukselle. Yritys on osa kansainvälistä DuPont-konsernia. Kehittämistehtävän tavoitteena oli tutkimuskeskuksen kunnossapidon hallinnan parantaminen. ...
 • Hankintajärjestelmän palveluhankintamallien kehittäminen 

  Ryynänen, Ilkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tehtävänä oli kehittää ja ottaa käyttöön kohdeorganisaation hankintajärjestelmään palveluiden hankkimiseen soveltuvat hankintamallit. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Posti Group Oyj:n hankintayksikkö. Tutkimus ...
 • Asiakashallintajärjestelmän kehittäminen : Case Vihdin Veden myyntilaskutusprosessi 

  Lankinen, Tapio (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämistehtäväni tein Vihdin Vedelle, joka on Vihdin kunnan omistama liikelaitos. Kehittämistehtävän tavoite oli tehostaa Vihdin Veden myyntilaskutusprosessia sekä parantaa asiakaspalvelua. Kehittämistehtävä ...
 • Jäteraportoinnin kehittäminen keräysvälinekohtaisen punnituksen avulla 

  Nuutinen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä kehitysprojekti tehtiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ...
 • Pk-yrityksen sisäisten toimintojen kehittäminen 

  Tuure, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa pk-yrityksen – pikemminkin mikroyrityksen – sisäisiä toimintoja, jotka tarvitsevat kehittämistä ja tehostamista, ja viedä parannettuja toimintoja yrityksen käytäntöihin. Yrityksen ...
 • Hankintaprosessin kehittäminen : Invalidisäätiö 

  Jokimäki, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kehittämistyön tavoitteena oli luoda yhtenäinen hankintaprosessi koko Invalidisäätiölle, mikä selkeyttäisi ja nopeuttaisi hankintojen tekemistä. Uudella prosessilla tavoiteltiin myös selvää rahallista säästöä ja pyrittiin ...

Näytä lisää