• Aktiviteettimatkailu Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja sen koulutuksista valmistuneiden seurantatutkimus 

   Takala, Katri; Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B, Raportteja ja selvityksiä 50 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Aktiviteettimatkailu on yksi Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) viidestä osaamisalueesta. Osaamisalue muodostaa valtakunnallisesti ainutlaatuisen liikunnan ja matkailun yhdistävän toiminnallisen kokonaisuuden. Tämä ...
  • Asiakas-, tuotteistamis- ja laatuprosessien kehittäminen Kainuun sosiaalialan yrityksissä 2013-2014 

   Juntunen, Anitta; Mikkonen, Liisa; Penttinen, Leena (Kajaanin Amk Oy, 2014)
   Kainuussa toteutettiin Toimintaprosessien ja laadun kehittäminen sosiaalialan yrityksissä Kainuussa – hanke (TOLAKE) 1.3.2013 – 31.10.2014. Hankkeen lähtökohtia olivat valvovien viranomaisten sosiaalialan yrityksille ...
  • Biopolton lentotuhkat : Uudet symbioosituotteet ja käyttösovellutukset (GeoSynergy) 

   Sarkkinen, Minna; Kemppainen, Kimmo; Kujala, Kauko; Gehör, Seppo
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2016)
   Symbioosituotteella tarkoitetaan tuotetta, jossa hyödynnetään teollisten yksiköiden sekundäärisiä raaka-aineita kuten energiateollisuuden jätteitä. Teolliseen symbioosiin liittyy tyypillisesti maantieteellinen läheisyys ...
  • Digitaalisten pelien hyödyntäminen matkailussa : Case Kainuu 

   Mitts, Jan; Salomaa, Anna; Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tähän raporttiin on koottu Kajaanin ammattikorkeakoulussa toteutetun Peliosaamisen hyödyntäminen matkailussa -hankkeen tulokset. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen yhteistyökumppanina toimi Karelia-amma ...
  • Diskreetti Fourier-muunnos ja sen hyödyntäminen signaalien spektrien muodostamisessa 

   Romppainen, Pentti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Diskreetin Fourier-muunnoksen (Discrete Fourier Transform, DFT) laskeminen on käynyt mahdolliseksi nopeiden algoritminen (Fast Fourier Transform, FFT) ja 1970-luvun jälkeisen tietojenkäsittelykapasiteetin kasvamisen myötä. ...
  • Eläintenkatselumatkailun yritystoiminnan nykytilakartoitus 2012 

   Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 24 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Selvityksessä esitellään yritystoimintaa, jossa eläinten katselua ja kuvausta tarjotaan matkailijoille eläinten luontaisessa elinympäristössä. Selvityksen aineisto kerättiin 45:lle alan yrittäjälle lähetetyllä kyselyllä. ...
  • IKÄIHMISTEN SUU- JA JALKATERVEYDEN KEHITTÄMINEN KAMKin JA TYÖELÄMÄN YHTEISTYÖNÄ 

   Juntunen, Anitta; Hökkä, Minna; Hemmilä, Johanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Ammattikorkeakoulujen tulee tarjota työelämälähtöistä opetusta ja käyttää opetuksessa näyttöön perustuvaa ajantasaista tietoa. Tässä raportissa tarkastellaan palvelukodeissa tai kotihoidossa olevien ikääntyneiden suun ja ...
  • Implementing Evidence-Based Nursing Care : 2nd International Intensive Course on February 22 – 26, 2016 

   Kajaanin ammattikorkeakoulu; Härkönen, Jaana (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2016)
  • Kaikenläpäisevä kansainvälisyys : Puheenvuoroja Saimaan ja Kajaanin ammattikorkeakouluista 

   Kajaanin ammattikorkeakoulu; Mursula, Teija; Ikävalko, Minna; Nummela, Tuija; Taivalantti, Kirsi; Hynynen, Timo; Vehviläinen, Ulla; Heiramo-Baker, Annina; Viinikainen, Marianne; Heikkinen, Eija; Lappalainen, Jaana; Takala, Katri; Häkli, Jaana; Nuutinen, Anu; Astikainen, Maarit; Heikkinen, Saara; Kaikkonen, Meira; Cloer, Adam; Bernasco, Bastienne; Härkönen, Jaana; Mustonen, Eija; Oikari, Risto; Kemppainen, Kimmo; Kähkönen, Jari; Merilahti, Kaisa; Haverinen, Kati; Pehkonen, Niklas; Stricker, Rea; Mikkonen, Liisa; Tikkanen, Hannu; Mikkonen, Sanna-Leena; Jääskeläinen, Elina; Vuorinen, Maarit; Moilanen, Jukka; Aineslahti, Jukka; Koponen, Minna; Järviluoma, Jari; McAvennie, Anastasia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kajaanin ja Saimaan ammattikorkeakoulun työntekijät ovat kirjoittaneet kansainvälisyydestä yhteisen teemajulkaisun. Julkaisu kuvaa ammattikorkeakoulujen kansainvälistä toimintaa monelta eri tasolta: konkreettisesta ...
  • Kainuun kylien kokoontumistilojen tilanne Kainuussa syksyllä 2014 

   Makkonen, Inka; Nieminen, Kalle; Lukkari, Tarja
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 34.- 2015 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Julkaisu liittyy maakunnallisen Kainuun kyläteemaohjelmaa 2008 - 2014 koordinoineen Kainuun kyläteemahankkeen toimintaan. Selvityksestä löytyy tietoa kylien kokoontumistiloista, niiden omistussuhteista, kustannuksista, ...
  • Kainuun kyläteemaohjelma 2015-2020 

   Lukkari, Tarja; Nieminen, Kalle
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 39.- 2015 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kainuun kyläteemaohjelma 2015 – 2020 on Kainuun 145 kylän ja kylien kanssa toimivien tahojen yhteinen ohjelma. Ohjelmaan on koottu seitsemän eri painopisteen alle toimenpiteitä, joita toteuttamalla kainuulaisten kylien ...
  • Kainuun venäläismatkailu 2013 

   Järviluoma, Jari; Keränen, Mikko; Rakutina, Svetlana
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Selvityksessä tarkastellaan Kainuuseen suuntautuvan venäläismatkailun kehitystä, alueella vierailevien venäläismatkailijoiden ominaispiirteitä sekä venäläismatkailun osaamis- ja kehittämistarpeita. Selvityksen aineistoina ...
  • Kaivoksen kunnossapidon johtaminen 

   Torvi, Juho; Kemppainen, Kimmo (Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, 2014)
   Tämä julkaisu on vuosina 2012–2013 toteutetun Development of production integrated condition-based maintenance model for mining industry (DEVICO) projektin raportti. Projekti toteutettiin kaksiosaisena; Kajaanin ...
  • Kajaanin lentoaseman matkustajatutkimus 2014 

   Järviluoma, Jari; Keränen, Mikko; Mitts, Jan (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Raportissa tarkastellaan Kajaanin lentoaseman matkustajien yleispiirteitä, Kajaanin lentoaseman käyttöä suhteessa naapurikenttiin, matkustajien tyytyväisyyttä lentoaseman palveluihin sekä lentoaseman palvelujen kehittämistarpeita ...
  • Koulutustarveselvitys yhteiskuntavastuusta ja ympäristöjohtamisesta Kainuussa 2014 

   Korhonen, Sirpa; Tikkanen, Hannu; Kynsijärvi, Anna-Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yhteiskuntavastuu, ympäristöoikeus ja ympäristöjohtaminen ovat olleet paljon esillä suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Eri toimialat, kuten kaivannaisteollisuus, mat-kailu ja metsäteollisuus sekä tavalliset kansalaiset, ...
  • Käyttövarmuuden kehittäminen kaivoksen rikastamolla 

   Kemppainen, Kimmo (Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, 2014)
   Työn tavoitteena on tuottaa kunnossapidon hyväksi koettuja käytänteitä ja oppeja kaivoksen rikastamon kunnossapidon suunnitelmaan. Työssä selvitettiin kaivosten rikastamoiden kunnossapidon käytänteitä First Quantum Minerals ...
  • Liikunta-alan työpaikat ja talousvaikutukset Suomessa vuosina 2006-2014 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 51 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Liikuntaan liittyviä tutkimuksia ja raportteja on julkaistu muun muassa ministeriöiden sarjoissa. Raporteilla on yhteys liikunta-alan liiketoimintaan, työpaikkoihin ja niiden talousvaikutuksiin. Selvityksissä on jäänyt ...
  • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kuusamossa 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 45 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Oulussa 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 46 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Pudasjärvellä 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 47 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...